Monitro ansawdd dŵr

Monitro ansawdd dŵr

Mae BRICS yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o fudd i’r cymunedau a’r busnesau o fewn y gymdogaeth.     

‘Mae Dŵr Cymru yn bartner ar Grŵp Llywio’r Prosiect ac yn cyfrannu’n weithredol tuag at y ddwy ffrwd gwaith.  Diben arian cyfatebol Dŵr Cymru i’r prosiect yw monitro a rhannu data ansawdd dŵr o is-dalgylchoedd Peclomb Brook a Llys y Fran.  Mae dau seinblymiwr wedi cael eu defnyddio yn is-dalgylch Pelcomb Brook ac is-dalgylch cyfagos (Rheoli) i fesur paramedrau amrywiol gan gynnwys maetholion (amonia), tyrfedd a pH.

Mae’r dŵr yn Nyfrffordd Aberdaugleddau a’r Ardal Cadwraeth Arbennig Forol yn Sir Benfro yn cynnwys gormod o nitrogen a ffosfforws. Golyga hyn nad yw’n cyrraedd y safonau ansawdd dŵr statudol ac mae’r gorfaethu’n bygwth bywyd gwyllt pwysig a warchodir, a’u cynefinoedd.

Golyga hefyd fod y ddyfrffordd yn cael ei hystyried yn “llawn”, heb le i dderbyn mwy o faetholion, sy’n rhwystr posib i unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol.

Nod BRICS yw atal llygredd rhag mynd i’r dyfrgwrs yn y lle cyntaf yn hytrach na dibynnu ar ddatrysiadau ar ddiwedd y broses, megis trin dŵr, tra’n cyflwyno manteision eraill i’r economi a’r amgylchedd.

Mae BRICS yn cymryd golwg ehangach ar yr amgylchedd ac yn ystyried y berthynas rhwng yr amgylchedd a’r bobl sy’n ei reoli.  Mae hyn yn enghraifft o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR). Bydd datblygu gwytnwch mewn dalgylchoedd a’r modd y rheolir hwy yn golygu y byddant yn gallu ymdopi’n well ag effeithiau newid hinsawdd a chynnydd mewn pwysau a galwadau ar reoli tir ac afonydd.

Bydd y prosiect o fudd i ffermydd, yn economaidd yn ogystal ag yn amgylcheddol, gan greu diwylliant arweinydd busnes.

Os ydych yn ffermwr neu’n berchen ar dir yn un o’r is-dalgychoedd a restrir uchod a’ch bod yn awyddus i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Emma Taylor, Swyddog Prosiect BRICs ar 01834 860965 neu emmat@planed.org.uk.

Os oes gennych ddiddordeb neu’n credu yr hoffech gymryd rhan mewn cynllun masnachu maetholion, cysylltwch â Paul Renfro, Swyddog Prosiect BRICs ar 01646 405693 neu paul.renfro@pembrokeshirecoastalforum.org.uk

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.