BRICS

BRICS

 

Mae BRICS yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o fudd i’r cymunedau a’r busnesau o fewn y gymdogaeth.

  

Beth yw BRICS?

Bydd BRICS yn cyflawni hyn drwy:

 • Ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i ffermwyr
 • Darparu cynlluniau ymgynghorol manwl ar faetholion (ar gyfer hyd at 30 o ffermydd)
 • Helpu i sicrhau cyllid ar gyfer mapio pridd maethlon, ffermio manwl a, lle bo’n berthnasol, ar gyfer gwlyptiroedd fferm adeiledig
 • Ddatblygu fframwaith i greu menter sydd â’r gallu i gynnal cynllun masnachu maetholion sy’n gallu:
  • talu rheolwyr tir i ymgymryd â gweithredoedd sydd o fudd i’r amgylchedd naturiol y tu hwnt i ofynion rheoleiddiol a
  • sicrhau datblygiad economaidd cynaliadwy a chyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol

Bydd BRICS yn cyflawni hyn drwy:

 • Ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth arbenigol i ffermwyr
 • Darparu cynlluniau ymgynghorol manwl ar faetholion (ar gyfer hyd at 30 o ffermydd)
 • Helpu i sicrhau cyllid ar gyfer mapio pridd maethlon, ffermio manwl a, lle bo’n berthnasol, ar gyfer gwlyptiroedd fferm adeiledig
 • Ddatblygu fframwaith i greu menter sydd â’r gallu i gynnal cynllun masnachu maetholion sy’n gallu:
  • talu rheolwyr tir i ymgymryd â gweithredoedd sydd o fudd i’r amgylchedd naturiol y tu hwnt i ofynion rheoleiddiol a
  • sicrhau datblygiad economaidd cynaliadwy a chyfleoedd buddsoddi yn y dyfodol

Pam rydym ni’n gwneud hyn?

Mae’r dŵr yn Nyfrffordd Aberdaugleddau a’r Ardal Cadwraeth Arbennig Forol yn Sir Benfro yn cynnwys gormod o nitrogen a ffosfforws. Golyga hyn nad yw’n cyrraedd y safonau ansawdd dŵr statudol ac mae’r gorfaethu’n bygwth bywyd gwyllt pwysig a warchodir, a’u cynefinoedd.

Golyga hefyd fod y ddyfrffordd yn cael ei hystyried yn “llawn”, heb le i dderbyn mwy o faetholion, sy’n rhwystr posib i unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol.

Nod BRICS yw atal llygredd rhag mynd i’r dyfrgwrs yn y lle cyntaf yn hytrach na dibynnu ar ddatrysiadau ar ddiwedd y broses, megis trin dŵr, tra’n cyflwyno manteision eraill i’r economi a’r amgylchedd.

Mae BRICS yn cymryd golwg ehangach ar yr amgylchedd ac yn ystyried y berthynas rhwng yr amgylchedd a’r bobl sy’n ei reoli.  Mae hyn yn enghraifft o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy (SMNR). Bydd datblygu gwytnwch mewn dalgylchoedd a’r modd y rheolir hwy yn golygu y byddant yn gallu ymdopi’n well ag effeithiau newid hinsawdd a chynnydd mewn pwysau a galwadau ar reoli tir ac afonydd.

Bydd y prosiect o fudd i ffermydd, yn economaidd yn ogystal ag yn amgylcheddol, gan greu diwylliant arweinydd busnes.

Sut y byddwn yn gwybod os yw’n gweithio?

Credwn y dylai ffermwyr gael clod am wneud pethau da.  Gall nifer o weithredoedd bychain arwain at newid mawr.

Bydd un o bartneriaid y prosiect, RDK ADAS, yn defnyddio’u meddalwedd cefnogaeth penderfynu o’r enw “Farmscoper”, i fesur y lleihad mewn colledion llygredd gwasgaredig o ffermydd sy’n cymryd rhan yn y prosiect. Byddwn hefyd yn modelu gostyngiadau ychwanegol posib mewn colledion llygredd y gellid eu cyflawni drwy ymgymryd â gweithredoedd pellach sy’n mynd tu hwnt i’r gofynion rheoleiddio. Mae sefydlu cynllun masnachu maetholion yn darparu mecanwaith i reolwyr tir gael eu talu am arferion rheoli tir sy’n cyflwyno manteision amgylcheddol ychwanegol.

Ymhle y bydd hyn yn digwydd?

Rydym yn canolbwyntio ar dair ardal yn Sir Benfro:

Gan weithio yn y 3 is-dalgylch afon amrywiol hyn, bydd y prosiect yn profi dull gwirfoddol o gyflwyno Cynlluniau Gwytnwch Ffermydd, gan bwysleisio cyfleoedd ac awgrymu gweithredoedd i wella rheolaeth dŵr a phridd, cynefinoedd a bywyd gwyllt ar ffermydd.

Pwy sy’n gysylltiedig â hyn?

Mae partneriaid y  prosiect yn cynnwys y gadwyn gyflenwi, rheolwyr tir, diwydiant, mudiadau cadwraeth, undebau ffermio, Dŵr Cymru, ffermydd cydweithredol, awdurdodau, Cyfoeth Naturiol Cymru a chymunedau’n cydweithio i ddatblygu gwytnwch ym musnes ffermydd. Ar yr un pryd, bydd y prosiect yn cyfrannu at ddatblygiad economaidd cynaliadwy.

Datblygwyd ac ariennir BRICS drwy’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Emma Taylor
01834 860965