Newyddion

Newyddion

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu

Mae prosiect i gefnogi mentrau lleol sy’n helpu pobl i fyw’n annibynnol ac yn llwyddiannus ar eu pen eu hunain…

Read more

Hyrwyddwyr Digi

Bydd Wythnos Get Online 2019 yn gweld y prosiect Hyrwyddwyr Digidol wedi’i leoli yn POINT yn Fishguard yn dysgu y…

Read more

Deall Lleoedd Cymru

Yn ddiweddar bu i Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED ymuno â’r panel yn lansiad prosiect newydd Deall Lleoedd Cymru…

Read more

Prosiect profiad gwaith

Y flwyddyn nesaf, bydd prosiect newydd yn cael ei lansio i ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd profiad gwaith ledled y…

Read more

Digwyddiad dathlu LEADER

Daeth prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ledled Sir Benfro ynghyd i hyrwyddo a dathlu eu llwyddiannau ar ôl derbyn…

Read more

Enwebiad gwestywr annibynnol

Mae Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol y Grŵp Retreats, sy’n berchen ar Westy Tŵr-y-Felin, Castell y Garn, a Phriordy Penrhiw ac…

Read more

Datgarboneiddio’r sir

Mae grŵp o ffermwyr a gwyddonwyr lleol yn ardal Croesgoch yn Sir Benfro yn archwilio’r cyfleoedd ar gyfer datgarboneiddio’r Sir,…

Read more

Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Bydd prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ledled Sir Benfro yn dod ynghyd i hyrwyddo a dathlu eu llwyddiannau ar…

Read more

Dywed Solva ie i dai a arweinir gan y gymuned

Mae Cymuned Solva un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn dilyn cyfarfod…

Read more

Dweud eich dweud, Hwlffordd

Cafodd y tîm Llesiant a Gwytnwch Cymunedol (CWBR) o PLANED, ddiwrnod gwych ym mharc sglefrio Hwlffordd yn cynnal sesiwn galw…

Read more

Tai dan arweiniad Cymuned Boncath

Mae Cymuned Boncath un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn dilyn cyfarfod…

Read more

Gwobr Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED

Mae cyllid i helpu cefnogi unigolyn ifanc o Sir Benfro sy’n mynd i Addysg Uwch y mis Medi hwn wedi’i…

Read more

Tri Ymddiriedolwr newydd yn ymuno â Bwrdd PLANED

Mae PLANED, y sefydliad sydd yn cefnogi unigolion a chymunedau ledled Sir Benfro, yn falch o gyhoeddi fod tri ymddiriedolwr…

Read more

Datrysiadau tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn Sir Benfro

Roedd PLANED yn falch o groesawu Alison Ward a Steve Watson o Wessex CLT, sydd wedi cefnogi 50 o gymunedau…

Read more

Rydym yn recriwtio!

Mae PLANED yn awyddus i weithredu dull o weithio cydlynol i gyflwyno ei brosiect, cymorth ac ymgysylltiad cymunedol, ac adeiladu…

Read more

Codi ymwybyddiaeth o bridd iach

Mewn cysylltiad â Puffin Produce, cynhaliwyd dau weithdy iechyd ac amaethu pridd yn nalgylch Cors Winterton. Bu i Mark Stalham,…

Read more

Thema gymunedol i Gynhadledd Flynyddol 2019

Pwysigrwydd ‘cymuned’ oedd y llinyn cyswllt rhwng y cyflwyniadau a’r trafodaethau yng nghynhadledd Flynyddol PLANED a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf…

Read more

Datblygu ein cymuned

Arolwg cymuned Scleddau a Threcŵn – yn dod drwy’ch drws cyn hir ac ar gael ar-lein. Mae prosiect Llesiant a…

Read more

Llysgenhadon Twristiaeth i Gymru

Bu i Brif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas, gadeirio’r gweithdy cyntaf ar gynlluniau llysgenhadon twristiaeth Cymru gyfan a gynhaliwyd yng…

Read more

Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Nod Rhwydwaith Menter Sir Benfro (y Rhwydwaith) yw cefnogi a chysylltu busnesau bach i ganolig ac entrepreneuriaid yn y sir,…

Read more

Rhwydwaith fforymau cymunedol yn trafod cynyddu cyfoeth cymunedol

Cynyddu cyfoeth cymunedol oedd pwnc cyfarfod diweddaraf Rhwydwaith Fforymau Cymunedol PLANED. Daeth cynrychiolwyr fforymau cymunedol ac unigolion â diddordeb o…

Read more

Seminar Tai Fforddiadwy

Ddydd Llun, daeth arbenigwyr tai o Lundain â Gorllewin Lloegr ynghyd â chynrychiolwyr o Gymru gyfan ar gyfer seminar a…

Read more

Rhoi Sir Benfro ar y map

Yn ddiweddar ymunodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas â’r panel mewn trafodaeth fywiog am y cyfleoedd yn ogystal â’r…

Read more

Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Yn ddiweddar, daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Sir Benfro ynghyd yng Ngwesty Tŵr y Felin yn Nhyddewi ar gyfer…

Read more

Datblygu’r Prosiect BRICs

Mae BRICs yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o…

Read more

Cynorthwyo’r prosiect SWEPT

Ymunodd Swyddogion Prosiect BRICs â Swyddog Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro a gwirfoddolwyr prosiect SWEPT i fwynhau taith canŵ…

Read more

Monitro ansawdd dŵr

BRICs is a research project that is taking an innovative approach to managing natural resources in the area, benefitting both…

Read more

Digwyddiad codi ymwybyddiaeth BRICs

Gwahoddwyd ffermwyr sy’n berchen ar dir neu’n rheoli tir yn ardal dalgylch Pelcomb Brook i ymuno â Thîm Prosiect BRICs…

Read more