Newyddion

Newyddion

PLANED yn Cwrdd â’r Ysgrifennydd Gwladol i drafod cymunedau

Cafodd PLANED y cyfle i gael trafodaeth ar-lein gyda’r AS lleol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, i drafod ein…

Read more

Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Sir Benfro yn penodi Cadeirydd newydd

Mae Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod y Cynghorydd Tony Baron wedi ei benodi’n Gadeirydd…

Read more

Efallai bod drysau swyddfa ar gau ond mae’n fusnes fel arfer

Yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru, ddydd Llun, 19 Hydref, ynghylch ‘cyfnod clo cyflym’ ar gyfer Cymru gyfan, bydd holl…

Read more

Lansio cyfeiriadur newydd ar gyfer gwasanaethau gofal a chymorth annibynnol bychain

Mae prosiect Catalyddion Gofal, a gefnogir gan CGGSB, PLANED a Chyngor Sir Penfro, wedi lansio cyfeiriadur newydd sy’n arddangos amrediad…

Read more

Diwrnod Archaeoleg Rhithwir Arfordir Penfro

Mae staff PLANED wedi bod yn cloddio’n ddwfn ac wedi mynd y filltir ychwanegol er mwyn sicrhau bod Diwrnod Archaeoleg…

Read more

Mae DATRIS yn parhau i ysbrydoli, adeiladu a chreu prosiectau newydd ledled Sir Benfro a thu hwnt

Yn ystod y mis diwethaf mae’r prosiect DATRIS wedi bod yn gweithio gyda nifer o gymunedau yn ne Cymru. Mae…

Read more

Staff yn dychwelyd yn raddol i fywyd yn y swyddfa yn ystod

Fel miloedd o fusnesau eraill yn ystod y cyfnod clo, mae’r staff yn PLANED, wrth weithio o adref, wedi cadw…

Read more

Mae’r prosiect Together for Change yn recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd

Mae ein prosiect, sy’n ymestyn drwy Sir Benfro, Together for Change, bellach yn recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd. Wedi’i…

Read more

Cymorth am ddim newydd i sefydlu mentrau cymorth a gofal cymunedol

Os ydych wedi eich ysbrydoli gan ymateb arbennig y gymuned i’r pandemig yn Sir Benfro, neu efallai wedi canfod eich…

Read more

Dyfodiad Y Ddraig

Yn ystod yr wythnosau cynnar wedi iddo gyrraedd arfordiroedd Sir Benfro yn 1485, nid oedd Harri Tudur, y bachgen lleol,…

Read more

PLANED yn cyhoeddi dau aelod newydd o’r tîm

Mae PLANED yn falch o gyhoeddi bod dau aelod newydd o staff wedi ymuno â’r tîm yn ystod yr haf. …

Read more

PLANED yn penodi Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae PLANED wedi penodi Barbara Priest fel Cadeirydd newydd ar gyfer Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, ar ôl gwasanaethu am dros 25…

Read more

Yn Frwd Dros Gefnogi Pobl a Syniadau sy’n Newid Cymunedau Rydym yn gweithio gyda chymunedau, gan ddarparu ar gyfer Sir…

Read more

Cymorth newydd i sefydlu mentrau gofal cymunedol

Mae prosiect newydd yn Sir Benfro, ‘Catalydd Gofal’, yn chwilio am bobl gyda diddordeb mawr mewn helpu eraill a sefydlu…

Read more

Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Sir Benfro

Er i Covid-19 effeithio’n ddifrifol ar fywyd yn Sir Benfro, gan gynnwys bob penderfyniad ynghylch iechyd a llesiant ar draws…

Read more

Rydym yn recriwtio!

Ydych chi’n caru Sir Benfro? Oes gennych chi frwdfrydedd amlwg tuag at gymunedau? Oes gennych chi brofiad o reoli prosiectau…

Read more

Mae’r cynllun yn nodi gweledigaeth i wneud Sir Benfro yn 5 uchaf ar gyfer twristiaeth

Mae cynllun sy’n amlinellu gweledigaeth ar gyfer Twristiaeth yn y Sir am y bum mlynedd nesaf wedi’i gyhoeddi. Lansiwyd Cynllun…

Read more

Rydym yn recriwtio

Mae gennym ddwy swydd wag, ac rydym yn edrych i recriwtio aelodau tîm sydd â’r brwdfrydedd a’r profiad i ymuno…

Read more

Tai lleol dan arweiniad y gymuned ar yr agenda gyda Gweinidog Tai Cymru

Yn ddiweddar, mae PLANED wedi cyfarfod â Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, i drafod cynnydd a…

Read more

Cymunedau’n creu cartrefi; Stori Sir Benfro

Yn ddiweddar bu i Jo Rees-Wigmore, Swyddog Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro roi cyflwyniad fel rhan o ddigwyddiad gan Ganolfan…

Read more

Cyllid pellach ar gyfer llesiant a chydnerthedd cymunedol

Mae PLANED wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol De Orllewin a Chanolbarth Cymru i gefnogi ei brosiect Llesiant a…

Read more

Cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Sir Benfro yn ennill Bwrsariaeth PLANED

Mae PLANED wedi dyfarnu bwrsari i gefnogi astudiaethau person ifanc o Sir Benfro mewn partneriaeth â Pharc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone…

Read more

Cyfarfod Ewropeaidd ar liniaru ac addasu newid yn yr hinsawdd

Yn ddiweddar mae staff LEADER wedi cymryd rhan mewn Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Labordy Thematig Datblygu Gwledig (ENRD) LEADER ar…

Read more

Ymweliad prosiect BRICs

Cafodd ffermwyr o ddalgylchoedd afonydd Pelcomb Brook a Winterton Marsh fwynhau ymweliad addysgiadol i Waith Trin Dŵr Bolton Hill. Mae…

Read more

Digwyddiad hyrwyddwyr Asedion

Mae Cronfa Asedion Cymunedol / Cronfa Asedau Cymunedol yn brosiect yn Sir Benfro a ariennir gan LEADER. Mae’n gynllun loteri…

Read more

Samplu pridd maethol

Gan weithio mewn partneriaeth â CCF (Ffermwyr Clunderwen a Sir Aberteifi) ac Agrovista, mae samplu pridd maetholion wedi’i dargedu wedi…

Read more

Adeiladu Capasiti Sir Benfro i Ofalu

Mae prosiect i gefnogi mentrau lleol sy’n helpu pobl i fyw’n annibynnol ac yn llwyddiannus ar eu pen eu hunain…

Read more

Hyrwyddwyr Digi

Bydd Wythnos Get Online 2019 yn gweld y prosiect Hyrwyddwyr Digidol wedi’i leoli yn POINT yn Fishguard yn dysgu y…

Read more

Deall Lleoedd Cymru

Yn ddiweddar bu i Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED ymuno â’r panel yn lansiad prosiect newydd Deall Lleoedd Cymru…

Read more

Prosiect profiad gwaith

Y flwyddyn nesaf, bydd prosiect newydd yn cael ei lansio i ddarparu ystod ehangach o gyfleoedd profiad gwaith ledled y…

Read more

Digwyddiad dathlu LEADER

Daeth prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ledled Sir Benfro ynghyd i hyrwyddo a dathlu eu llwyddiannau ar ôl derbyn…

Read more

Enwebiad gwestywr annibynnol

Mae Paula Ellis, Rheolwr Cyffredinol y Grŵp Retreats, sy’n berchen ar Westy Tŵr-y-Felin, Castell y Garn, a Phriordy Penrhiw ac…

Read more

Datgarboneiddio’r sir

Mae grŵp o ffermwyr a gwyddonwyr lleol yn ardal Croesgoch yn Sir Benfro yn archwilio’r cyfleoedd ar gyfer datgarboneiddio’r Sir,…

Read more

Dathlu Llwyddiant Cymunedol yn Sir Benfro

Bydd prosiectau sydd wedi bod yn rhedeg ledled Sir Benfro yn dod ynghyd i hyrwyddo a dathlu eu llwyddiannau ar…

Read more

Dywed Solva ie i dai a arweinir gan y gymuned

Mae Cymuned Solva un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn dilyn cyfarfod…

Read more

Dweud eich dweud, Hwlffordd

Cafodd y tîm Llesiant a Gwytnwch Cymunedol (CWBR) o PLANED, ddiwrnod gwych ym mharc sglefrio Hwlffordd yn cynnal sesiwn galw…

Read more

Tai dan arweiniad Cymuned Boncath

Mae Cymuned Boncath un cam yn nes at lansio prosiect tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn dilyn cyfarfod…

Read more

Gwobr Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED

Mae cyllid i helpu cefnogi unigolyn ifanc o Sir Benfro sy’n mynd i Addysg Uwch y mis Medi hwn wedi’i…

Read more

Tri Ymddiriedolwr newydd yn ymuno â Bwrdd PLANED

Mae PLANED, y sefydliad sydd yn cefnogi unigolion a chymunedau ledled Sir Benfro, yn falch o gyhoeddi fod tri ymddiriedolwr…

Read more

Datrysiadau tai fforddiadwy a arweinir gan y gymuned yn Sir Benfro

Roedd PLANED yn falch o groesawu Alison Ward a Steve Watson o Wessex CLT, sydd wedi cefnogi 50 o gymunedau…

Read more

Rydym yn recriwtio!

Mae PLANED yn awyddus i weithredu dull o weithio cydlynol i gyflwyno ei brosiect, cymorth ac ymgysylltiad cymunedol, ac adeiladu…

Read more

Codi ymwybyddiaeth o bridd iach

Mewn cysylltiad â Puffin Produce, cynhaliwyd dau weithdy iechyd ac amaethu pridd yn nalgylch Cors Winterton. Bu i Mark Stalham,…

Read more

Thema gymunedol i Gynhadledd Flynyddol 2019

Pwysigrwydd ‘cymuned’ oedd y llinyn cyswllt rhwng y cyflwyniadau a’r trafodaethau yng nghynhadledd Flynyddol PLANED a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf…

Read more

Datblygu ein cymuned

Arolwg cymuned Scleddau a Threcŵn – yn dod drwy’ch drws cyn hir ac ar gael ar-lein. Mae prosiect Llesiant a…

Read more

Llysgenhadon Twristiaeth i Gymru

Bu i Brif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas, gadeirio’r gweithdy cyntaf ar gynlluniau llysgenhadon twristiaeth Cymru gyfan a gynhaliwyd yng…

Read more

Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Nod Rhwydwaith Menter Sir Benfro (y Rhwydwaith) yw cefnogi a chysylltu busnesau bach i ganolig ac entrepreneuriaid yn y sir,…

Read more

Rhwydwaith fforymau cymunedol yn trafod cynyddu cyfoeth cymunedol

Cynyddu cyfoeth cymunedol oedd pwnc cyfarfod diweddaraf Rhwydwaith Fforymau Cymunedol PLANED. Daeth cynrychiolwyr fforymau cymunedol ac unigolion â diddordeb o…

Read more

Seminar Tai Fforddiadwy

Ddydd Llun, daeth arbenigwyr tai o Lundain â Gorllewin Lloegr ynghyd â chynrychiolwyr o Gymru gyfan ar gyfer seminar a…

Read more

Rhoi Sir Benfro ar y map

Yn ddiweddar ymunodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas â’r panel mewn trafodaeth fywiog am y cyfleoedd yn ogystal â’r…

Read more

Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Yn ddiweddar, daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Sir Benfro ynghyd yng Ngwesty Tŵr y Felin yn Nhyddewi ar gyfer…

Read more

Datblygu’r Prosiect BRICs

Mae BRICs yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o…

Read more

Cynorthwyo’r prosiect SWEPT

Ymunodd Swyddogion Prosiect BRICs â Swyddog Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro a gwirfoddolwyr prosiect SWEPT i fwynhau taith canŵ…

Read more

Monitro ansawdd dŵr

Mae BRICS yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o…

Read more

Digwyddiad codi ymwybyddiaeth BRICs

Gwahoddwyd ffermwyr sy’n berchen ar dir neu’n rheoli tir yn ardal dalgylch Pelcomb Brook i ymuno â Thîm Prosiect BRICs…

Read more