Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae PLANED yn falch o fod yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro fel sefydliad sydd â thros 30 mlynedd o gyflwyno i gymunedau yn y sir.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cynnwys cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus ledled y Sir. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i aelodau’r BGC gydweithio i wella llesiant yn Sir Benfro drwy feddwl mwy am y tymor hwy; gweithio’n well gyda phobl, gyda chymunedau a chyda’i gilydd; ac anelu at atal problemau cyn iddynt ddigwydd.

Mae Adroddiad Blynyddol BGC 2018-2019 ar gael yma.

Gall aelodau’r cyhoedd ddod i gyfarfodydd y BGC. Rhestrir dyddiadau ac amseroedd cyfarfodydd hyd at ddiwedd mis Tachwedd 2019 isod;

 

Date

 

Time

 

Location

 

Dydd Mawrth 19 Chewfror 2019 10.00yb Gorsaf Dan Hwlffordd
Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019 10.00yb Swyddfeydd PLANED, Arberth
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019 10.00yb Neuadd y Sir (Ystafell i’w chadarnhau)
Dydd Mawrth 24 Medi 2019 10.00yb Swyddfeydd PCASB, Parc Llanion, Doc Penfro
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019 10.00yb Swyddfeydd PLANED, Arberth
Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 10.00yb Swyddfeydd Porthladd Aberdaugleddau
Dydd Llun 27 Ebrill 2020 10.00yb Lleoliad i’w gadarnhau
Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020 10.00yb Neuadd y Sir, Hwlffordd
Dydd Mawrth 22 Medi 2020 10.00yb Swyddfeydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 10.00yb Swyddfeydd PLANED, Arberth

Anogir aelodau’r cyhoedd i gyflwyno cwestiynau i’w hystyried gan y BGC. Noder bod yn rhaid i gwestiynau o’r fath ymwneud â swyddogaethau statudol neu raglen waith y BGC. Ni chaiff cwestiynau sy’n ymwneud â gwaith sefydliadau unigol ymateb gan y BGC ond cânt eu hanfon i’r sefydliad unigol fel y bo’n briodol. Os hoffech gyflwyno cwestiwn, cysylltwch â psb@pembrokeshire.gov.uk.

Mae rhagor o wybodaeth am y DGC ar gael yma.