Cyfeiriadur Mentrau Gofal a Chymorth yn Sir Benfro ‘Catalyddion Gofal’

Mae’r cyfeiriadur hwn yn cynnwys rhestr o fentrau annibynnol bychain sy’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth yn Sir Benfro.

Fe’i lluniwyd gan brosiect Catalyddion Gofal, sy’n bartneriaeth rhwng CGGSB, PLANED, Cyngor Sir Penfro a CIC Catalyddion Cymunedol er mwyn cynorthwyo datblygiad mentrau gofal a chymorth yn Sir Benfro.

Diben y cyfeiriadur yw cynnig mwy o ddewis i bobl er mwyn eu galluogi i sicrhau gwasanaeth gofal neu gymorth lleol a phersonol sy’n gweithio iddyn nhw.

Pa fath o wasanaethau a restrir yma?

Rhannwyd y gwasanaethau yn ddau gategori:

  • ‘Gofal Cartref, Cymorth yn y Cartref a Chymorth Cymunedol’
  • ‘Gwasanaethau Cymunedol a Lles’

Caiff yr holl wasanaethau eu rhedeg gan bob leol ar raddfa fach.  Mae bod yn fach yn golygu y gallant gynnig yr amser a’r cysondeb i feithrin perthynas a dealltwriaeth go iawn gyda’r bobl y maent yn eu cynorthwyo.

Sut ydw i’n gwybod bod y gwasanaethau hyn yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael eu rhedeg yn dda ac o ansawdd uchel?

Mae’r holl fentrau yn y cyfeiriadur hwn wedi ymrwymo i god ymarfer sy’n dangos bod eu gwasanaeth yn ddiogel, yn gyfreithlon, yn cael ei redeg yn dda ac o ansawdd uchel.  Cyd-gynlluniwyd y cod ymarfer gan weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol amrywiol yn Sir Benfro ym mis Mawrth 2020.  Er mwyn cyflawni’r cod ymarfer, gall mentrau fanteisio ar gymorth am ddim gan Catalydd Gofal.

Cliciwch i  weld y Cod ymarfer ar gyfer gwasanaethau cymorth a chymorth gofal cartref gweler y ddogfen word  a’r Cod ymarfer ar gyfer lles a gwasanaethau cymunedol

O ran Covid-19, mae gofyn i fentrau ddilyn y canllawiau perthnasol a ddarparir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Gallwch weld y canllawiau diweddaraf yma. Dylech siarad gyda mentrau yn uniongyrchol er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda chanllawiau Covid-19 a’ch bod yn teimlo’n ddiogel ac yn gyffyrddus gyda’r gwasanaeth a ddarparir.

Er bod mentrau yn ymrwymo i god ymarfer, mae’n bwysig nodi nad yw prosiect Catalyddion Gofal na’i bartneriaid yn achredu nac yn cymeradwyo gwasanaethau ar y rhestr hon yn ffurfiol.  Ni all rhaglen Catalyddion Gofal a’i bartneriaid warantu ansawdd neu fodlonrwydd unrhyw wasanaethau a ddarparir gan unrhyw fenter yn y cyfeiriadur hwn na bod yn atebol o gwbl am unrhyw wasanaethau a ddarparir gan unrhyw fenter a restrir yn y cyfeiriadur hwn.  Rydym yn croesawu adborth gan gwsmeriaid ac yn cadw’r hawl i dynnu enwau mentrau nad ydynt yn bodloni’r cod ymarfer perthnasol, o’r cyfeiriadur.  Gellir anfon unrhyw adborth at lee.james@planed.org.uk.

Sut mae defnyddio’r cyfeiriadur?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwasanaeth, cysylltwch â’r fenter yn uniongyrchol i gael sgwrs ynghylch a ydynt yn gallu bodloni eich anghenion, cost y gwasanaeth a’u hargaeledd.

Byddwch yn prynu gwasanaethau gan y fenter yn uniongyrchol.  Efallai y bydd rhai pobl yn gallu talu am hyn o’u hincwm presennol.  Os nad oes gennych chi yr arian, efallai yr hoffech sicrhau eich bod yn cael eich hawliau a’ch budd-daliadau llawn, megis lwfans gweini neu lwfans byw i’r anabl.  Gallwch gael gwybod mwy am hyn trwy gysylltu ag Cyngor Dinasyddion Sir Benfro.

Os ydych yn gymwys i gael gofal a chymorth wedi’i ariannu gan Gyngor Sir Penfro, gallwch drafod gyda’ch gweithiwr cymdeithasol a fyddai taliad uniongyrchol yn ffordd addas o brynu eich gofal a’ch cymorth a aseswyd gan fenter.

Gan eich bod yn prynu gwasanaethau gan y fenter yn uniongyrchol, dylech sicrhau mai’r rhain yw’r rhai cywir i chi.  Gallwch ddefnyddio’r cod ymarfer perthnasol (gweler y dolenni uchod) fel canllaw am yr hyn i edrych amdano mewn gwasanaeth.  I ddechrau, byddem yn disgwyl bod gan bob menter ganllawiau yswiriant a pholisi perthnasol sy’n cynnwys meysydd megis diogelu, cyfrinachedd a chwynion.  Dylai mentrau sy’n darparu ‘Gwasanaethau Gofal Cartref, Cymorth yn y Cartref a Chymorth Cymunedol’ fod yn meddu ar archwiliadau DBS estynedig hefyd;  proses er mwyn asesu eich anghenion, gan gynllunio sut yr hoffech gael eich cynorthwyo;  a chontract gwasanaeth sy’n cytuno ar eich trefniant o ran cymorth.

Sut allaf ymuno â’r cyfeiriadur?

Os ydych chi’n teimlo’n angerddol ynghylch helpu eraill ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu eich menter gofal neu gymorth eich hun yn Sir Benfro, cysylltwch â lee.james@planed.org.uk neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, trowch at Catalydd Gofal