We are recruiting

Chief Executive Officer.

PLANED is a community-led partnership established as a social enterprise and charity and has 30 years’ experience of implementing integrated rural development through supporting enterprise, sustainable agriculture, tourism, heritage and environmental activities, through community engagement and participation.   It integrates and manages initiatives which address community well-being and resilience; digital inclusion and innovation; with cooperation and collaboration being at the heart of it.  With a secure five-year financial settlement PLANED leverages resources from central government, EU, local authority, lottery and other funding streams.  Increasingly restrained council spending, a growing localism agenda give PLANED exciting opportunities to develop new strategies to deliver programmes within Pembrokeshire and new markets further afield.

The Role

To develop and deliver a new strategic plan to exploit growth opportunities across Wales and further afield.  Reporting to a committed Board of Trustees.

Lead organisation in developing ‘one’ PLANED identity and continuous improvement culture.

Play lead role in business development exploiting new funding and other growth opportunities

Be an active Ambassador working with partners and all stake holders making PLANED the first point of call for community development.

The Person

Experienced executive with thorough grounding in General Management disciplines including finance, business development and stakeholder management.

Proven strategic thinker with a ‘can do’ attitude and a demonstrable track record in delivering change.   Understanding of third and public sector cultures are essential.

Articulate public communicator, able to inspire people within the business and stakeholders.  Welsh speaking an advantage but not a pre-requisite.

Demonstrable commitment to community activity.  An understanding of and sympathy for the unique challenges of rural communities particularly helpful

Attractive Salary – Pembrokeshire

For further information please call Matthew Daley on +44 (0) 20 3008 6055. 
To apply please send CV and covering letter to apply@equusint.com quoting reference 00126
Closing date for applications 18th June 2018.

This post is part-funded through the Welsh Government Rural Communities -Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the Welsh Government and the European Union.

Prif Swyddog Gweithredol

Partneriaeth dan arweiniad y gymuned yw PLANED a gafodd ei sefydlu fel menter gymdeithasol ac elusen. Mae ganddi 30 mlynedd o brofiad o weithredu datblygu gwledig integredig trwy gefnogi mentergarwch, amaethyddiaeth gynaliadwy, a gweithgareddau twristiaeth, treftadaeth ac amgylcheddol, trwy ymgysylltu â’r gymuned a rhoi cyfleoedd i’r gymuned gymryd rhan. Mae’n integreiddio ac yn rheoli mentrau sy’n mynd i’r afael â lles cymunedol a gwydnwch; cynhwysiant ac arloesedd ddigidol; gyda chydweithrediad a chydweithio wrth ei wraidd. Gyda setliad ariannol pum mlynedd ddiogel, mae PLANED yn negodi adnoddau gan y llywodraeth ganolog, yr UE, yr awdurdod lleol, y loteri a ffrydiau ariannu eraill. Mae’r cyfyngu cynyddol ar wariant gan y cyngor ac agenda leoleiddio gynyddol yn rhoi cyfleoedd cyffrous i PLANED ddatblygu strategaethau newydd i gyflwyno rhaglenni yn Sir Benfro a marchnadoedd newydd ymhellach i ffwrdd.

Y Swydd

Datblygu a chyflwyno cynllun strategol newydd i fanteisio ar gyfleoedd twf ledled Cymru a thu hwnt. Adrodd i Fwrdd Ymddiriedolwyr ymroddedig.

Arwain y sefydliad wrth ddatblygu ‘un’ hunaniaeth i PLANED a diwylliant o welliant parhaus.

Chwarae rôl arweiniol mewn datblygu busnes gan ddefnyddio cyllid newydd a chyfleoedd twf eraill

Bod yn Llysgennad gweithredol yn gweithio gyda phartneriaid a’r holl randdeiliaid gan wneud PLANED yn fan cyswllt cyntaf ar gyfer datblygu cymunedol.

Yr Unigolyn

Gweithredwr profiadol gyda sylfaen drylwyr mewn disgyblaethau Rheoli Cyffredinol, gan gynnwys cyllid, datblygu busnes a rheoli rhanddeiliaid.

Meddylfryd strategol profedig gydag agwedd ‘gallu gwneud’ a hanes amlwg o gyflwyno newid. Mae dealltwriaeth o ddiwylliannau’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus yn hanfodol.

Cyfathrebwr cyhoeddus effeithiol, sy’n gallu ysbrydoli pobl o fewn y busnes a rhanddeiliaid. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn fantais ond nid yn angenrheidiol.

Ymrwymiad amlwg i weithgarwch cymunedol. Mae dealltwriaeth o heriau unigryw cymunedau gwledig a chydymdeimlad tuag atynt yn arbennig o ddefnyddiol.

Cyflog Atyniadol – Sir Benfro

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch Matthew Daley ar +44 (0) 20 3008 6055. I wneud cais, anfonwch CV a llythyr eglurhaol i apply@equusint.com gan ddyfynnu’r cyfeirnod 00126 Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mehefin 2018.

Ariennir y swydd hon yn rhannol drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a gyllidwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd