Arwain sir Benfro LEADER

Arwain sir Benfro LEADER

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro wedi sicrhau dros £3,300,000 o gyllid LEADER i gefnogi prosiectau sy’n profi syniadau newydd sydd o fudd i Sir Benfro ac yn cyfrannu at economi cystadleuol, cynhyrchiol a chynaliadwy yn Sir Benfro.

Mae Arwain Sir Benfro yn cefnogi dros 65 o brosiectau ledled Sir Benfro, gyda dros £ 2m o gyllid LEADER wedi’i ddyrannu hyd yma.

Mae Arwain Sir Benfro, y Grŵp Gweithredu Lleol ar gyfer Sir Benfro, yn chwilio am syniadau a fydd yn rhoi hwb i ddatblygiad masnachol, yn creu partneriaethau busnes ac yn helpu i gwtogi cadwyni cyflenwi.

PLANED yw’r ysgrifenyddiaeth ar gyfer y rhaglen, gan helpu Arwain Sir Benfro i ddarparu’r cyllid yn y sir.

“Rydw i’n cynrychioli Porthladd Aberdaugleddau ar y LAG a’r Is-LAG. Fel Porthladd Ymddiriedolaeth a chwaraewr unigryw yn yr economi lleol, rydym yn ymrwymedig i gyfrannu at y gymuned leol ble gallwn ychwanegu gwerth a gwella cyfleoedd i’n rhanddeiliaid yn y pendraw – cenedlaethau’r dyfodol. Mae cynrychiolaeth ar y LAG yn un enghraifft o hyn. “Yr Is-Lag yw un o’r pethau mwyaf diddorol o fod yn rhan o LEADER, gan mai dyma ble mae’r prosiectau yn cael eu trafod a’u hasesu’n fanwl. “Dros y blynyddoedd nesaf rwy’n edrych ymlaen at gael gweld sut mae’r prosiectau yn gwneud cynnydd yn erbyn y targedau a gweld adolygiad cynhwysfawr o’r holl brosiectau fel bod gennym ddarlun clir o’r hyn sydd wedi’i gyflawni ynghyd ag argymhellion ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi rhoi cymeradwyaeth i nifer o brosiectau da a fydd yn gadael etifeddiaeth o fuddion i’r sir.”
Stella Hooper
Rheolwr Cyllid Allanol ym Mhorthladd Aberdaugleddau

Mae’r mwyafrif o’n Cyllideb Weithredu bellach wedi’i ddyrannu.

Dilynwch Arwain Sir Benfro ar Facebook a  Twitter i gael y newyddion diweddaraf.

 I gael y manylion llawn, ewch i wefan Arwain Sir Benfro.

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).

Alice Coleman
01834 860965

Emyr John
01834 860965

Lee Griffiths
01834 860965

Emma Lewis
01834 860965