Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol Sir Benfro

Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol Sir Benfro

Mae’r prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd, wedi’i ariannu gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro. Bydd yn archwilio sut all cynghorau tref a chymuned ddatblygu llesiant a chydnerthedd cymunedol, trwy ymgysylltu â’u cymunedau i ddatblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn ac yn llywio’r Asesiad a’r Cynllun Llesiant sirol a wneir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Bydd hefyd yn edrych ar sut y gall Cynghorau Tref a Chymuned gefnogi’r gwaith o gyflwyno Cynllun Llesiant Sir Benfro.

Bydd y prosiect yn –

  • Cefnogi hyd at 12 o gynghorau lleol i ddatblygu asesiadau a chynlluniau llesiant ar lefel gymunedol (helpu pobl i feddwl am lesiant a chydnerthedd yn eu cymunedau a sut allant gyfrannu)
  • Datblygu a defnyddio offer asesu ymgysylltu a llesiant newydd a chynhyrchu pecyn cymorth
  • Annog a chefnogi gweithgareddau prosiect llesiant a chydnerthedd cymunedol arloesol
  • Gwerthuso’r dysgu i’w rannu gyda’r BGC ac eraill yn Sir Benfro a thu hwnt

Mae gan PLANED hanes hir a llwyddianus o weithio gyda chymunedau ac ymgysylltu a nhw. Bydd y Prosiect Lles a Gwytnwch Cymunedol

(CWBR) yn archwilio sut all cynghorau tref a chymuned adeiladu lles a gwytnwch cymunedol.

Nod y prosiect yw rhoi polisi ar waith. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn ddarn o ddeddfwriaeth arloesol sy’n gofyn i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio’n well gydag eraill a chymryd agwedd fwy cydgysylltiedig, ataliol a hir dymor fel bod eu penderfyniadau yn cael effaith gadarnhaol ar y bobl fydd yn byw yn y dyfodol, yn ogystal a’r rhai sy’n byw heddiw.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn bwydo i mewn ac yn hysbysu’r Asesiad a Chynllun Llesiant ledled y sir a ymgymerwyd gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB), fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Bydd hefyd yn edrych ar sut mae cynghorau cymuned a thref yn gallu cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun Lles Sir Benfro.

Mae’r adroddiadau hyn yn cynnwys canfyddiadau allweddol a chamau gweithredu arfaethedig ar gyfer y Dref a’r Gymuned Cynghorau eu hadolygu a’u hystyried er lles a gwytnwch ei gymuned yn y dyfodol

Newyddion y prosiect

Gallwch ddarllen yr holl newyddion prosiect diweddaraf ar y blog, eu diweddaru’n rheolaidd gan y tîm:

Blog CWBR