Clywed

Clywed

Roedd Clywed yn brosiect pum mlynedd a ariannwyd gan y loteri, ac a ddarparwyd gan PLANED, oedd yn rhedeg o 2012-2017
Roedd y prosiect yn rhan o bortffolio prosiectau Llais y Gymuned, a reolir gan PAVS.

Mae’r ffilm fer hon yn dangos sut y cyflawnwyd dau o amcanion y prosiect Clywed:

  • Fe wnaethom ddod â chynghorau tref a chymuned Sir Benfro ynghyd i archwilio ffyrdd o ddarparu gwasanaethau lleol yn fwy effeithlon. Gwnaethom hyn drwy nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio a chynhadledd.
  • Fe wnaethom hefyd archwilio ffyrdd newydd o ymgysylltu i annog amrywiaeth ehangach o aelodau’r gymuned i gymryd rhan a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed. Roedd hyn yn golygu treialu offer cyfranogol newydd, fel yr ‘ystafell dyddiadur fideo’ a ddangosir yn y ffilm.

Mae’r ddau faes gwaith hyn bellach wedi’u prif-ffrydio i mewn i waith PLANED gyda chymunedau gwledig.

Cafodd gweithgareddau gweledigaeth a chynllunio gweithredu PLANED eu hymestyn hefyd o gymunedau daearyddol i gymunedau o ddiddordeb gan gynnwys Grŵp Mynediad Sir Benfro, Anabledd Cymru a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Sir Benfro.

Ffeithiau a ffigurau:

  • Mae bron i 700 o bobl wedi ymgysylltu trwy’r prosiect Clywed wedi cael dweud eu dweud ar gynllunio gwasanaethau.
  • Cynyddodd dros 200 o bobl y sgiliau sydd eu hangen i gyfrannu at gynllunio gwasanaethau.

The Experience Pembrokeshire website forms part of a project that has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007 – 2013 which is funded by the Welsh Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.