Swydd Newydd: Swyddog Prosiectau Datblygu (Ceredigion & Sir Gar)

Swydd Newydd: Swyddog Prosiectau Datblygu (Ceredigion & Sir Gar)

A ydych yn frwd dros gymunedau yn Ne Orllewin Cymru?

Elusen datblygu cymunedol yw PLANED, ac mae ganddi fwy na 30 mlynedd o brofiad o gyflawni, arloesi a gweithio mewn partneriaeth ledled Gorllewin Cymru. Wrth i gymunedau ddod allan o’r heriau diweddar sydd wedi deillio o COVID, rydym wrthi’n paratoi datblygiadau newydd cyffrous trwy’r holl sefydliad gyda phrosiectau newydd a fydd yn parhau i roi pobl, yr amgylchedd, yr economi, diwylliant a materion digidol ymhlith eraill, wrth galon a chraidd y cyfleoedd a’r cynhyrchion newydd ac arloesol sy’n deillio o’r gwaith a wnawn mewn partneriaeth ag eraill.

Pleser o’r mwyaf i PLANED yw recriwtio swyddog i gyflawni prosiect peilot cydweithredol newydd sbon a roddir ar waith yn Sir Benfro, Caerfyrddin a Cheredigion. Bydd Menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru yn rhoi model dosbarthu hyblyg, cynhwysol, amgylcheddol gynaliadwy ac economaidd gynaliadwy ar waith, gan ddwyn ynghyd grwpiau cymunedol, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr bwyd yng Nghymru.

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon byddwch yn datblygu grwpiau cymunedol fel y bydd modd iddynt gael gafael ar fwyd fforddiadwy, gan fynd ati yr un pryd i helpu i feithrin sgiliau o fewn y cymunedau y gweithiwch gyda nhw. Bydd angen ichi fod yn drefnus a meddu ar y gallu i ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid gyda’ch dull ymarferol, yn ogystal â meddu ar y gallu i ganolbwyntio ar atebion.

Rydym yn chwilio am:

Swyddog Prosiectau Datblygu ar gyfer Ceredigion/Sir Gaerfyrddin – 37.5 awr, contract cyfnod penodol hyd at fis Mehefin 2023 (£25,000).

Gan gynorthwyo’r Cydgysylltydd Prosiectau, rydym yn chwilio am Swyddog Prosiectau Datblygu trefnus, sy’n gallu canolbwyntio ar atebion, i weithio mewn tîm bach er mwyn cynorthwyo i hwyluso a sefydlu Hybiau Bwyd Cymunedol. Bydd yr hybiau’n cael eu harwain gan wirfoddolwyr, a byddant yn cael eu cysylltu â chyflenwyr trwy gyfrwng Swyddogion Prosiectau Datblygu rhanbarthol a fydd yn cynnig hyfforddiant a chymorth i’r gwirfoddolwyr ar gyfer sefydlu protocol archebu a thalu er mwyn i gynhyrchion lleol gael eu danfon i’r mannau cymunedol hyn, ynghyd â chael eu dosbarthu ohonynt.

Swyddog prosiect datblygu

Swyddog Prosiect Datblygu- Disgrifiad Swydd

Swyddog Prosiect Datblygu- ffurflen gais

Os dymunwch drafod hyn ymhellach, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad alice.coleman@planed.org.uk

Fel rhan o’n proses recriwtio, bydd yn ofynnol ichi lenwi ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais gorffenedig – 5pm, dydd Mercher 24 Tachwedd.