PLANED yn arwain llais y gymuned yn y broses o benodi Prif Gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powysv

PLANED yn arwain llais y gymuned yn y broses o benodi Prif Gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powysv

Roedd PLANED yn un o 20 o sefydliadau cymunedol a chynrychiolwyr o bob rhan o Bowys, Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin, a wahoddwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Dafydd Llywelyn, i gymryd rhan yng ngham cyntaf y cyfweliadau ar gyfer dewis Prif Gwnstabl newydd Heddlu Dyfed Powys.

Roedd llais cymunedau o fewn y broses ddethol fel rhan o gam cyntaf y cyfweliadau, yn broses gadarn a thryloyw a oedd yn cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol, a gwnaeth canlyniadau’r cyfweliadau a’r trafodaethau hynny fwydo’n uniongyrchol i’r panel recriwtio terfynol dan gadeiryddiaeth y Comisiynydd.

Yn ogystal â Chydlynydd Rhaglen LEADER PLANED, Alice Coleman, yn cael ei gwahodd ochr yn ochr ag arweinwyr sefydliadau cymunedol allweddol eraill o’r pedair sir, gwahoddodd y Comisiynydd hefyd Brif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas, i Gadeirio a Hwyluso’r cyfweliadau dan arweiniad y gymuned y pedair sir gyda’r ymgeiswyr terfynol.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas “Roedd cael cais gan y Comisiynydd i arwain y rownd gyntaf o gyfweliadau i ddewis Prif Gwnstabl nesaf Dyfed Powys, yn fraint enfawr. Roedd rheoli’r cyfweliadau a’r trafodaethau gyda dros 20 o gynrychiolwyr cymunedol yn bresennol ar-lein, a hefyd sicrhau bod yr ymgeiswyr yn cael cyfle cyfartal, yn her dechnegol a logistaidd, a gefnogwyd yn dda gan y tîm dan sylw.”

“Roedd cael sefydliadau cymunedol a’u cynrychiolwyr o bob rhan o bedair sir ardal heddlu Dyfed Powys yn bresennol, a chael y cyfle i fod yn her gadarnhaol i’r broses recriwtio, yn rhywbeth i’w groesawu’n fawr. Rydym hefyd yn ddiolchgar i’r Comisiynydd am ddewis PLANED a minnau i arwain y gwaith hwn ar ran y rhanbarth, a hyrwyddo llais a rôl ein cymunedau mewn partneriaeth.”

Gyda Richard Lewis wedi’i ddewis fel yr ymgeisydd a ffafrir ar gyfer Prif Gwnstabl newydd Dyfed Powys ar ôl cwblhau’r broses hir, nododd Dafydd Llywelyn y Comisiynydd ar y penodiad, “Pan ddechreuais ar y broses hon, roedd yn bwysig fy mod yn recriwtio Prif Swyddog a allai gynnig y weledigaeth, y penderfyniad a’r gwytnwch sy’n ofynnol i arwain yr Heddlu. Perfformiodd Richard yn dda iawn trwy gydol y broses asesu a dangosodd sgiliau arwain gwych. Mae ei brofiad helaeth a’i ddealltwriaeth o blismona ynghyd â’i wybodaeth am ardal Dyfed-Powys yn ei roi mewn lle da i gefnogi’r blaenoriaethau yn fy Nghynllun Heddlu a Throseddu.”

Roedd y Comisiynydd hefyd eisiau rhoi sylw mewn perthynas â PLANED yn arwain y cyfweliadau, “Fel rhan o’r broses recriwtio, ymgynghorais â llawer o randdeiliaid allweddol i sicrhau fy mod yn cael y safbwyntiau ar y priodoleddau dymunol mewn Prif Gwnstabl llwyddiannus yn y maes hwn, ac rwy’n ddiolchgar am yr adborth a gafwyd.  Hoffwn hefyd nodi fy niolch i PLANED, ac Iwan Thomas y Prif Weithredwr yn benodol am arwain a chadeirio’r panel rhanddeiliaid.”