Cyhoeddi enillwyr ar gyfer Cystadleuaeth Next Tourism Generation (NTG) 2021

Cyhoeddi enillwyr ar gyfer Cystadleuaeth Next Tourism Generation (NTG) 2021

Gwahoddwyd pobl ifanc â dyheadau i weithio ym maes twristiaeth i gyflwyno eu syniadau ar gyfer dyfodol y diwydiant yng Nghymru gan gystadleuaeth Next Tourism Generation. Heddiw, cyhoeddwyd yr enillwyr hynny gan gyflwynydd y BBC, Huw Stephens, yn seremoni wobrwyo rithiol a symposiwm sgiliau NTG 2021. Mynychwyd y digwyddiad gan fyfyrwyr twristiaeth a lletygarwch ac arweinwyr y diwydiant twristiaeth o bob rhan o Gymru.

Nod y prosiect Next Tourism Generation (NTG), sydd wedi’i leoli ym Met Caerdydd, yw gwella cydweithredu rhwng y diwydiant twristiaeth ac addysg a darparu adnoddau i fynd i’r afael â bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd yng Nghymru. Trefnwyd y gystadleuaeth, sydd yn ei hail flwyddyn, gan dîm y Next Tourism Generation (NTG) ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar y cyd â PLANED a Tourism Society Cymru.

Cafodd ceisiadau myfyrwyr i’r gystadleuaeth, gan gynnwys rhai sy’n mynychu Coleg Penybont, Coleg Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Sir Benfro, eu beirniadu gan arweinwyr y diwydiant twristiaeth.

Gofynnwyd i ymgeiswyr ddewis 1 o’r 4 categori gwobr ac ymateb i’r cwestiwn “Sut olwg ddylai fod ar ddyfodol twristiaeth yng Nghymru? Pa sgiliau a hyfforddiant fydd eu hangen ar y genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol twristiaeth i gefnogi’r datblygiad cynaliadwy hwn?”

  • Enillodd Ming Zhang o Brifysgol Metropolitan Caerdydd y categori Diwydiant Twristiaeth a Seilwaith, a noddwyd gan Tourism Society Cymru.
  • Enillodd Jenna O’Brien o Goleg Menai’r categori Offer a Thechnoleg Ddigidol, a noddwyd gan M-SParc.
  • Enillodd Siôn Nicholas Charles o Brifysgol Metropolitan Caerdydd y categori Amgylchedd ac Ecoleg, a noddwyd gan Gyrchfan Bluestone yn Sir Benfro.
  • Enillodd Martha Wilson o Goleg Sir Benfro’r wobr am y categori Cymunedau Lleol a noddwyd gan yr elusen cymorth cymunedol, PLANED.

Derbyniodd enillydd pob un o’r pedwar categori £250, tra cafodd enillydd y categori Digidol, Jenna O’Brien o Goleg Menai, ei henwi’n Enillydd Cyffredinol y gystadleuaeth eleni.  Dywedodd Jo Quinney o RibRide a beirniad y categori Offer a Thechnoleg Ddigidol, ”Gwnaeth cyflwyniad Jenna argraff fawr arnaf. Mae ganddi ddealltwriaeth wych o’r pwysau a’r straen yn y diwydiant twristiaeth ar hyn o bryd. Esboniwyd yr angen hyfforddi’n glir a gwnaeth achos da iawn dros uwchsgilio gweithlu Cymru. Hoffais yn arbennig y ffaith ei bod o’r farn bod angen ailysgrifennu cyrsiau twristiaeth i gynnwys unedau a modiwlau perthnasol newydd. Rwy’n gobeithio y caiff ei syniadau eu clywed ac y gellir gwneud newidiadau.”

Cafodd y mynychwyr hefyd gyfle i fwynhau sgyrsiau gan noddwyr y gystadleuaeth, Marten Lewis, Cyrchfan Parc Cenedlaethol Bluestone, ar dwristiaeth a’r amgylchedd; Rebecca Armstrong o Tourism Society Cymru ar ddyfodol cynaliadwy’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru; Iwan Thomas o PLANED ar rôl cymunedau Cymru mewn twristiaeth gynaliadwy; ac Emily Roberts o M-SParc ar ddefnyddio technoleg ddigidol mewn twristiaeth.

Hoffai’r Next Tourism Generation, Tourism Society Cymru a PLANED ddiolch i’r holl feirniaid ac ymgeiswyr. Roedd cystadleuaeth NTG2021 yn agored i fyfyrwyr twristiaeth a lletygarwch, rhwng 16 a 25 oed, sy’n gweithio yn y sector twristiaeth gan gynnwys y rhai a gawsant eu rhoi ar ffyrlo a’u diswyddo yn ystod pandemig Covid.

            

 

      

 

Mae'r enillwyr yn cael eu gadael i'r dde:enna O’Brien, Siôn Nicholas Charles and Martha Wilson.