Lleisiwch eich Barn ynghylch y Gefnogaeth i Gymunedau Wedi COVID

Lleisiwch eich Barn ynghylch y Gefnogaeth i Gymunedau Wedi COVID

Wrth i gymunedau ledled Sir Benfro ddod o’r cyfnod clo yn sgil COVID, mae PLANED wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau partner megis PAVS, Cyngor Sir Penfro, Span Arts a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, i ddatblygu arolwg yn seiliedig ar gymunedau i gasglu safbwyntiau, anghenion a chyfleoedd uniongyrchol cymunedau.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld ein cymunedau yn adfywio, gyda mwy o breswylwyr yn cymryd mwyfwy o ran yn cefnogi eu cymdogion a busnesau lleol wrth i ni wynebu’r cyfnod clo, a’r heriau economaidd-gymdeithasol ehangach mae hyn wedi’u cyflwyno i bawb.

Ar ôl ei gynllunio ers y llynedd, roedd PLANED yn awyddus i weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â’r pwyslais newidiol o fewn cymunedau, a’i gipio, a’r grym mae nifer o ‘weithredwyr’ newydd o fewn y cymunedau hynny wedi’u cyflwyno, ochr yn ochr ag arweinwyr ac actifyddion cymunedol mwy sefydledig.

Mae’r arolwg hwn yn ymwneud â’r gefnogaeth y gall sefydliadau cymunedol ei darparu yn y tymor uniongyrchol i gymunedau dros y 12 mis nesaf i ddechrau, wrth i ni ddod o’r cyfnod clo. Caiff y wybodaeth o’r arolwg ei gwneud yn gwbl ddienw, a bydd yn cydymffurfio â GDPR, ac yn cael ei dadansoddi gan y partneriaid uchod, i gynorthwyo i fod yn sail i’r gefnogaeth sydd ei hangen ac sy’n ofynnol o fewn cymunedau yn y dyfodol ar draws pob prosiect a menter cymwys a all fod yn darparu cefnogaeth nawr, neu yn y dyfodol ledled Sir Benfro.

Bydd y peilot hwn yn cynorthwyo pob sefydliad sy’n gweithio gyda’i gilydd dros gymunedau, i ddeall y math o wybodaeth a data sy’n cynrychioli’r hyn mae pobl ei angen ac yn ei ofyn, gan ddangos tueddiadau, anghenion a gofynion y mae cymunedau yn eu disgwyl ac yn eu profi.

Mae’r arolwg ar gael ar-lein, ac ar fformat papur, yn ogystal â fersiwn rhwydd ei darllen i’r rheiny sy’n gwneud cais arbennig amdani. I’r rheiny sy’n cwblhau fersiynau papur, mae modd eu postio drwy flychau post diogel ym mhob canolfan hamdden dan reolaeth Cyngor Sir Penfro ledled y sir, gyda rhagor o wybodaeth ynghylch ble ar gael ar-lein.

Mae croeso i chi hefyd gysylltu ag Abi yn PLANED ar 07951 515075 neu drwy e-bost: abi.marriott@planed.org.uk i gael copi papur yn y post (gan gynnwys amlen ddychwelyd radbost).

Dolen i’r Arolwg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/S9PQ3VK

Mae safbwyntiau preswylwyr o fewn cymunedau ledled y sir yn allweddol i fod yn sail i’r gefnogaeth uniongyrchol sydd angen ei darparu wedi COVID gan sefydliadau ar draws y trydydd sector a’r sector cyhoeddus yn arbennig mewn partneriaeth, a’i siapio, a bydd eich ymatebion yn yr arolwg yn ein cynorthwyo ni i barhau i gynorthwyo’ch cymunedau wrth i ni ddod o’r cyfnod clo.

Diolchwn i chi oll fel partneriaid, am eich diddordeb yn yr arolwg hwn, ac am ei gwblhau, ac os bydd gennych ragor o gwestiynau, mae rhwydd hynt i chi gysylltu â ni drwy

information@planed.org.uk neu ar 01834 860965.