Cystadleuaeth yn Chwilio am Ddatrysiadau Cynaliadwy ar gyfer Dyfodol Twristiaeth yng Nghymru

Cystadleuaeth yn Chwilio am Ddatrysiadau Cynaliadwy ar gyfer Dyfodol Twristiaeth yng Nghymru

Mae’r prosiect Next Tourism Generation (NTG) sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mewn cydweithrediad â Tourism Society Cymru a PLANED, yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr twristiaeth a lletygarwch, pobl ifanc 16-25 oed sy’n gweithio yn y sector twristiaeth gan gynnwys y rhai sydd ar ffyrlo ac sydd wedi colli’u swydd yn ystod pandemig Covid, i ennill £250.

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu syniadau gorau ar “Sut olwg ddylai fod ar ddyfodol twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru, a nodi pa sgiliau a gwybodaeth sy’n ofynnol i ddarparu datblygiad twristiaeth gynaliadwy yng Nghymru.”

Mae pedwar categori dyfarnu, a dylai pob ymgeisydd gyfeirio at y categori yn eu cynnig digidol a’u crynodeb 250 gair. Rhaid i bob ymgeisydd ddarparu cynnig mewn fformat digidol: fideo, cyflwyniad PowerPoint, gwefan, ap neu drwy fformat digidol arall, yn ogystal â chwblhau crynodeb 250 gair â gwybodaeth atodol yn Gymraeg neu Saesneg.

Y 4 categori gwobr yw:

1. Diwydiant twristiaeth a seilwaith a noddir gan Tourism Society Cymru
2. Offer a thechnoleg ddigidol, noddir gan M-SParc
3. Yr amgylchedd ac ecoleg a noddir gan Bluestone
4. Noddwr cymunedau lleol i’w gadarnhau

 

Bydd enillwyr ar gyfer y pedwar categori noddedig ac enillydd ar gyfer y cyfan. Mae beirniaid y gystadleuaeth yn arbenigwyr blaenllaw ym maes eco-dwristiaeth, datblygu cymunedol, marchnata digidol a thwristiaeth yng Nghymru, a bydd pob cais yn derbyn adborth unigol. Bydd enillwyr hefyd yn cael y cyfle i fynychu seremoni wobrwyo a symposiwm sgiliau twristiaeth gyda chyflogwyr twristiaeth blaenllaw o Gymru.

Dyddiad cau’r gystadleuaeth: Ebrill 30ain 2021.

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys telerau ac amodau llawn a’r ffurflen gais, i’w gweld yma:

https://nexttourismgeneration.eu/event/ntg2021-cymraeg/

https://nexttourismgeneration.eu/event/ntgwales2021/

Dyma’r 2il Gystadleuaeth Next Tourism Generation yng Nghymru. Yr enillydd cyffredinol yn 2020 oedd Evan Davies, myfyriwr o Goleg Sir Benfro sy’n anelu at fod yn Gogydd. Tanlinellodd Evan, “Roedd y gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i gynorthwyo fy nhyfiant personol a hyrwyddo fy ngyrfa mewn lletygarwch. Mae’n hanfodol i ddatblygu a meithrin gyrfaoedd ym maes lletygarwch oherwydd gall dysgu crefft newydd ehangu gorwelion.” Enillydd arall yn 2020 oedd Jenna O’Brien o Goleg Menai, Bangor, “Mae’r gystadleuaeth hon wedi rhoi’r cyfle i mi fynegi fy angerdd a brwdfrydedd dros warchod amgylchedd, diwylliant ac iaith fy ardal, yn ogystal â fy helpu i sylweddoli pa faes twristiaeth gynaliadwy yr hoffwn ei ddilyn.”

Prosiect y Next Tourism Generation (NTG) Next Tourism Generation Alliance (NTG) yw’r bartneriaeth a chynghrair Ewropeaidd cyntaf ar gyfer gwella’r berthynas gydweithredol a chynhyrchiol rhwng addysg a diwydiant. Bydd NTG Alliance yn darparu set o fodiwlau craidd NTG mewn sgiliau digidol, gwyrdd a chymdeithasol i weithwyr, cyflogwyr, entrepreneuriaid, athrawon, hyfforddwyr a myfyrwyr.

Mae tîm NTG Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi arwain ymchwil yng Nghymru, ac â 14 o bartneriaid Ewropeaidd, mae NTG Alliance wedi tystio i’r galw am gydweithredu gwell rhwng addysg, darparwyr hyfforddiant a diwydiant, a’r angen i fynd i’r afael â bylchau sgiliau digidol a chynaliadwyedd yn y diwydiant twristiaeth a lletygarwch. Mae’r uwchsgilio hwn yn bwysicach nag erioed i helpu i sicrhau adferiad cryf rhag effeithiau pandemig Covid. Nod y gystadleuaeth felly yw dod â myfyrwyr, gweithwyr proffesiynol ifanc a chynrychiolwyr blaenllaw’r diwydiant ynghyd i helpu i greu dyfodol cadarnhaol, nodi arfer gorau wrth ddysgu a dathlu llwybrau gyrfa yn y diwydiant.

Pwysleisiodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED, “Er mai penllanw’r gystadleuaeth fydd symposiwm mentora arbenigol rhithiol gwych a arweinir gan y diwydiant ar gyfer cyfranogwyr yn ogystal â seremoni wobrwyo, i PLANED, mae’r gystadleuaeth yn sail i rôl y sector mewn cymunedau ledled Cymru. Ni ellir tanbrisio rhyng-ddibyniaeth busnesau o fewn y sector, a’r effaith economaidd-gymdeithasol ehangach y maent yn ei chael ar gymunedau, yn enwedig ar draws ein cymunedau gwledig ac arfordirol.”

Amlygodd John Walsh-Heron, Cadeirydd Tourism Society Cymru, “Mae’r gystadleuaeth hon yn cefnogi ein nodau yng Nghymru i ddod â sectorau twristiaeth ynghyd i rwydweithio a datblygu arfer gorau, cefnogi dysgu ac annog dealltwriaeth o dwristiaeth gynaliadwy. Mae gan bobl ifanc heddiw olwg unigryw ar y byd o’u cwmpas a gallant fod yn arloesol yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol gan ddangos ffyrdd newydd y gallwn agor ein lletygarwch.”

Gobaith y partneriaid yw y bydd y gystadleuaeth yn denu ceisiadau o bob rhan o Gymru ac yn rhoi llwyfan i bobl ifanc rannu syniadau arloesol. Pwysleisiodd Louise Dixey, Cydlynydd Datblygu Prosiect NTG ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, “Mae’r gystadleuaeth hon yn taflu goleuni ar bobl ifanc a’u dyheadau i ddarparu gweledigaethau cadarnhaol o ddyfodol twristiaeth a lletygarwch yng Nghymru. Mae’n rhoi cyfle i ymgeiswyr arddangos eu syniadau a sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol ac ar gyfer yr adferiad rhag pandemig Covid-19.”