Tîm PLANED Yn Ennill Gwobr Am Ragoriaeth Yn Ystod COVID

Tîm PLANED Yn Ennill Gwobr Am Ragoriaeth Yn Ystod COVID

Mewn seremoni ar-lein ddydd Llun 8 Mawrth, enillodd tîm PLANED wobr gan Uchel Siryf Dyfed, Mrs Sharron Lusher DL, i gydnabod gwaith pawb yn y sefydliad ar sut maent wedi parhau i gefnogi cymunedau a phrosiectau ledled Sir Benfro dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ymunodd Miss Sara Edwards, yr Arglwydd Raglaw, â’r cyflwyniad ar Zoom hefyd i longyfarch tîm PLANED am eu hymdrechion sylweddol ac i ganmol gwaith eu partneriaeth gyda chymunedau a sefydliadau eraill yn Sir Benfro yn ystod y pandemig.

Yn ogystal ag aelodau tîm PLANED, roedd ei Fwrdd o Ymddiriedolwyr dan arweiniad y Cadeirydd, Barbara Priest hefyd yn bresennol. Roedd Cadeirydd ac Is-gadeirydd Grŵp Gweithredu Lleol LEADER, y Cynghorydd Tony Baron, a Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro hefyd yn bresennol.

PLANED yw’r unig sefydliad a thîm cydweithredol i dderbyn Tystysgrif o Ragoriaeth ledled Sir Benfro, Sir Gâr a Cheredigion yng ngwobrau eleni gan Uchel Siryf Dyfed, gan fod pob gwobr arall ar gyfer unigolion, grwpiau bach a phrosiectau sydd wedi cyflawni tasgau a chanlyniadau penodol yn ystod y pandemig a’r cyfnodau clo.

Wrth ymateb i’r wobr yn y digwyddiad ar-lein a chan annerch y gynulleidfa oedd yn bresennol, dywedodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED, “Mae hyn yn gydnabyddiaeth ardderchog i’r tîm sydd gennym bellach yn PLANED, y mae eu proffesiynoldeb, eu profiad a’u sgiliau wedi mynd y tu hwnt i bob disgwyl o ran y ffordd y maent wedi ymateb i’r deuddeg mis diwethaf, ac wedi parhau i gyflawni mewn ffordd arloesol a phwrpasol i gymunedau. Mae pob aelod o’r tîm wedi cyfrannu at y deilliannau yr ydym wedi parhau i’w cyflawni, a hynny gyda syniadau newydd, tryloywder, a gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth gyda phartneriaid allweddol o’r trydydd sector, y sector cyhoeddus a’r sector preifat.”

Dywedodd Barbara Priest, Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr PLANED, “Mae’r tîm PLANED cyfan yn haeddiannol iawn o’r wobr hon oherwydd y ffordd y maent wedi parhau i esblygu a chefnogi pobl ledled Sir Benfro yn ystod cyfnod ofnadwy o anodd i bob un ohonom. Nid oedd yn hawdd, ond gyda chyfeiriad clir, ethos ac ymagwedd tîm diffuant a phositif, maent wedi gwneud llawer mwy na’r disgwyl, yn yr un modd â llawer o sefydliadau tebyg dros y trydydd sector a’r sector gwirfoddol yma yn y sir hefyd.”

Gan gloi’r digwyddiad, nododd yr Arglwydd Raglaw a’r Uchel Siryf sut mae PLANED wirioneddol wedi hyrwyddo pwysigrwydd pobl wrth eu gwaith mewn blynyddoedd diweddar, gydag ystod o brosiectau sy’n cefnogi cymunedau o les digidol a chymunedol; micro-fentrau a chyfranddaliadau cymunedol; diwylliant a threftadaeth; ymddiriedolaethau tir cymunedol a’r amgylchedd; ochr yn ochr â rhwydweithiau ehangach i grwpiau â diddordebau gwahanol, a gweinyddu’r Gronfa LEADER yn Sir Benfro. Nododd hefyd sut roeddent wedi galluogi a chefnogi llawer o gymunedau a grwpiau, ac yn parhau i wneud hynny am flynyddoedd lawer.

Yn anffodus, doedd dim modd dathlu’r wobr wyneb yn wyneb, ac mae’r tîm yn parhau i weithio gartref a chefnogi sawl prosiect a chymuned ledled Sir Benfro. Maent hefyd ar hyn o bryd yn gweithio gyda phartneriaid i gefnogi gwaith gwirfoddol, ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned, a’r cyfleoedd gwydnwch economaidd-gymdeithasol i gymunedau ar ôl COVID.