Cynghorau Tref a Chymuned Cefnogi Adferiad Dan Arweiniad Dinasyddion

Cynghorau Tref a Chymuned Cefnogi Adferiad Dan Arweiniad Dinasyddion

Cynhaliwyd seminar rhithwir ar nos Fercher 20 Ionawr gyda Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned o bob rhan o Sir Benfro, i fyfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio’n dda yn ein cymunedau o ganlyniad i’r pandemig COVID-19, a sut y gallwn barhau â’r momentwm sydd wedi bod yn amlwg ac wedi gwneud
gwahaniaeth.

Wedi’i drefnu gan Gyngor Sir Penfro gyda PAVS, a chefnogaeth ychwanegol gan PLANED, clywodd tua 50 o bobl gan siaradwyr gan gynnwys y Cyng. Neil Prior, Sue Leonard o PAVS a’n Prif Swyddog Gweithredol ni, Iwan Thomas yn PLANED, i gyd o dan gadeiryddiaeth arbenigol y Cynghorydd Phil Baker. Gyda throsolwg i ddechrau’r noson gan gynnwys safbwynt y cynghorau lleol eu hunain, ac yna profiad a barn y Trydydd Sector, dechreuodd prif ran y noson gyda thrafodaethau grŵp ar-lein gyda phawb a oedd yn bresennol.

Mantais Zoom yw y dylai pawbfod wedi bod yn gyffyrddus yn eu cartref eu hunain, a ddim wedi’u gwasgu o amgylch bwrdd mewn cornel o ystafell fel yn y gorffennol! Gyda’r pedwar grŵp i gyd wedi
cael y dasg o drafod yr un tri chwestiwn, aeth y 25 munud a ganiatawyd i drafod yn sydyn iawn gyda thrafodaethau sylweddol.

Roedd gan bob un o’r grwpiau awgrymiadau a syniadau clir am yr hyn yr oedd ei angen i barhau â’r momentwm a ddatblygwyd mewn cymunedau ers y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020, a sut y gellid cynnal hyn. Roedd gweithio mewn partneriaeth yn faes a oedd yn sicr o ddiddordeb i lawer, a’r potensial i greu clystyrau ardal o gynghorau lleol, lle gellid rhannu adnoddau, syniadau ac asedau eraill. Tynnwyd sylw hefyd at ddulliau cyfathrebu fel cyfle i edrych yn fanylach, gyda llawer o enghreifftiau o sut mae cymunedau wedi ymgysylltu â thrigolion yn ystod y cyfnod clo, yn cael eu dal i fyny fel arfer gorau, ond cydnabuwyd nad oes gan bob preswylydd fynediad iddo, neu’n dymuno ymgysylltu trwy lwyfannau digidol.

Mae edrych ar atebion sy’n cwmpasu’r holl allfeydd sy’n cael eu defnyddio er budd yr holl breswylwyr yn rhywbeth y mae PLANED yn edrych arno ar hyn o bryd mewn prosiect peilot, ac os bydd yn llwyddiannus, bydd yn cael ei rannu’n eang â phartneriaid ledled y sir i bawb ymgysylltu â nhw pe dymunent. Y casgliadau a luniwyd gan y Cynghorydd Phil Baker, ac a gefnogwyd gan lawer yn llafar arlein yn y digwyddiad, yn ogystal â thrwy’r cyfryngau cymdeithasol, oedd bod y drafodaeth hon yn llwyddiant, ac i’w chroesawu’n fawr yn ei naws a’i fformat gyda chefnogaeth PAVS gan gynnwys y cynnal a’r hwyluso ar-lein, a PLANED trwy hwyluso’r drafodaeth grŵp ac fel siaradwr.

Yr her gydag unrhyw drafodaethau o’r natur hon, yw cadw’r momentwm ac adeiladu arno, a gyda chyfarfod ar-lein arall i’r gynulleidfa hon i’w gynnal eto cyn diwedd mis Chwefror, mae cefnogaeth ac ewyllysgarwch sylweddol gan lawer sy’n gysylltiedig, i adeiladu a thyfu’r fforwm newydd posib hwn fel cyfrannwr cadarnhaol i’n cymunedau ledled Sir Benfro.