Mae PLANED yn llogi ar gyfer dwy rôl allweddol

Mae PLANED yn llogi ar gyfer dwy rôl allweddol

Ydych chi’n caru Sir Benfro ac yn frwdfrydig dros ei chymunedau?

Ydych chi eisiau ymuno â sefydliad blaengar, cadarnhaol sy’n perfformio’n dda?

OES?

Os felly, hoffem glywed gennych chi!

 


Swyddog Cyllid – 22.5 awr, cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2022 (£23,000 i £25,000 pro rata)

Gan gefnogi’r Uwch Swyddog Cyllid ac Adnoddau Dynol, rydym yn chwilio am Swyddog Cyllid trefnus sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau i weithio o fewn tîm bach i gyflawni ar draws pob elfen o gyllid ac adrodd.

Byddwch yn helpu gyda rheolaeth ariannol dda o bob agwedd ar y busnes ac yn gyfrifol am gofnodi ac adalw manylion ariannol, gan gynnwys cadw cofnodion ariannol, prosesu taliadau, anfonebau, trin arian parod a hawliadau prosiect.

Os hoffech drafod y rôl hon ymhellach neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch cyn gwneud cais, cysylltwch â Julie Davies ar 01834 860965.

I lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer y Swyddog Cyllid, cliciwch yma: Ffurflen Gais

I lawrlwytho’r disgrifiad swydd cliciwch yma: Swyddog Cyllid Disgrifiad Swydd

A allwch hefyd gwblhau ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Swydd ac e-bostio hwn gyda’ch cais.

Mae angen e-bostio pob ffurflen gais wedi’i chwblhau at Julie Davies: julie.davies@planed.org.uk 

Swyddog Prosiect LEADER – 22.5 awr, cyfnod penodol hyd at fis Gorffennaf 2022 (£25,000 pro rata)

Yn ogystal, rydym yn chwilio am Swyddog Prosiect deinamig a threfnus i ymuno â thîm LEADER.  Byddwch yn gyfathrebwr ardderchog gyda llygad craff am fanylder o fewn tîm cyflym ac yn frwd dros ddatblygu cymunedau.

Byddwch yn helpu ac yn arwain prosiectau newydd a phresennol a gefnogir drwy gynllun LEADER Arwain Sir Benfro (ASB) ac yn cefnogi’r gwaith o reoli prosiectau newydd a phosibl a phrosiectau sy’n bodoli eisoes i sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni o fewn amserlenni a chyllidebau y cytunwyd arnynt.

Mae profiad uniongyrchol o gyflawni prosiectau a ariennir, monitro grantiau, gwerthuso a rheoli hawliadau o fewn sefydliad tebyg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

Gweler ein gwefan: www.planed.org.uk am fanylion ynglŷn â sut i ymgeisio.

Os hoffech drafod y rôl hon ymhellach neu os oes angen mwy o wybodaeth arnoch cyn gwneud cais, cysylltwch â Alice Coleman ar 01834 860965.

I lawrlwytho ffurflen gais ar gyfer y, Swyddog Prosiect LEADER cliciwch yma: Ffurflen Gais

I lawrlwytho’r disgrifiad swydd cliciwch yma Swyddog Prosiect LEADER Disgrifiad Swydd

A allwch hefyd gwblhau ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Swydd ac e-bostio hwn gyda’ch cais.

Mae angen e-bostio pob ffurflen gais wedi’i chwblhau at Julie Davies: julie.davies@planed.org.uk

Mae’r rhaglen LEADER yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig (RDP) – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD). 

    


SYLWCH Y CANLYNOL YN DILYN:

Fel rhan o’n proses recriwtio, mae’n ofynnol eich bod yn cwblhau ffurflen gais cyflogaeth y cwmni.

Dyddiad cau i dderbyn ffurflenni cais wedi’u llenwi – dydd Gwener 18fed Rhagfyr 2020.

 Noder, oherwydd cyfyngiadau Covid19, bydd y broses gyfweld yn cael ei chynnal ar-lein.  

Bydd cyfweliadau ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu cynnal ar 7 ac 8 Ionawr 2021.