UN CWCH. UN CEFNFOR. UN GARETH REYNOLDS

UN CWCH. UN CEFNFOR. UN GARETH REYNOLDS

‘Alone, alone, all, all alone, Alone on a wide wide sea…’  The Rime of the Ancient Mariner

 

Mae mwy o bobl wedi’i gwneud hi i’r gofod. Mae mwy o bobl wedi cyrraedd copa Mynydd Everest. Dau yn unig o’r rhesymau y mae’n cael eu hystyried fel yr her gorfforol a meddyliol fwyaf sy’n hysbys i ddynolryw. Ac, yn fwy na hynny, eleni dim ond un unigolyn sy’n ceisio’r her arbennig hon, un unigolyn ar y blaned gyfan fydd yn gallu dweud ei fod wedi treulio ei ben-blwydd ar ddiwrnod Nadolig yn agosach at yr Orsaf Ofod Ryngwladol sydd mewn orbit nag unrhyw fod dynol arall ar dir sych.

Yr unigolyn hwnnw yw Gareth Reynolds, ymddiriedolwr PLANED, ac ar 25 Rhagfyr 2020, pan allai fod yn chwythu’r canhwyllau ar ei deisen pen-blwydd yn 32 oed, yn hytrach bydd y gŵr o Dale yn Sir Benfro yn siglo i fyny ac i lawr yng nghanol y Cefnfor Iwerydd. Ar ei ben ei hun. Ar ei ben ei hun gyda’i feddyliau. Ar ei ben ei hun gyda’i chwysigod. Ar ei ben ei hun dan y sêr yn ei gwch rhwyfo.

Yn anhygoel, 13 diwrnod ynghynt bydd Gareth wedi cychwyn arni o La Gomera yn Ynysoedd Canarïa, gan obeithio 60 diwrnod, 3000 milltir a 1.5 miliwn o strociau rhwyfo yn ddiweddarach y bydd yn dringo o’i gwch yn Antigua gyda lliw haul ac ymdeimlad o gyflawniad y gallai’r rhan fwyaf ohonom ni ond freuddwydio amdano, wedi iddo rwyfo’r Iwerydd ar ei ben ei hun fel rhan o Her Iwerydd Talisker Whisky.

Ym mhodlediad diweddaraf PLANED…. https://planed.libsyn.com/website/gareth-reynolds-from-dale-sailing

Prif Swyddog Gweithredol PLANED Iwan Thomas yn gofyn y cwestiwn yr hoffem ni i gyd ei ofyn i Gareth pe byddem yn cael cyfle:

“Rwyt ti’n rhwyfo 3000 o filltiroedd heb gymorth ar draws yr Iwerydd…pam?”

“Deuthum ar draws ymadrodd yn ddiweddar,’ chwardda Gareth, ‘nid pobl hapus sy’n dringo mynyddoedd.’ Rhai gaeafau yn ôl, roeddwn yn teimlo wedi diflasu ychydig, ychydig yn isel efallai, yn chwilio am rywbeth mewn bywyd ac yn teimlo bod angen ffocws arnaf, nod. Drwy ddigwyddiad gwelais y bobl hyn ar YouTube yn rhywle yn y Caribî, yn goleuo eu fflerau yn yr awyr, yn gweiddi hwrê, yn chwistrellu cwrw ym mhob man wedi iddynt rwyfo’r Iwerydd, a gwnaeth y syniad gwirion o geisio gwneud hynny fy hun aros yn fy nghof.”

Wrth gwrs, byddai’r rhan fwyaf o bobl yn hapus gyda’r her o wneud marathon neu daith gerdded noddedig, ond nid Gareth.

“Rwyf bob amser wedi bod eisiau gwneud rhywbeth i wthio fy hun yn wirioneddol, rhoi fy nghyfyngiadau corfforol a meddyliol dan brawf, a chael gwybod beth wyf wirioneddol yn gallu ei wneud. Fel rhywun y mae ei fywyd a’i frwdfrydedd yn seiliedig ar y cefnfor a’r awyr agored, ymddengys mai rhwyfo ar fy mhen fy hun ar draws cefnfor yw’r ffordd orau o gyflawni hynny.”

Ymhen ychydig fisoedd cofrestrodd ar gyfer y daith rwyfo, ond bellach mae wedi treulio’r ddwy flynedd ddiwethaf yn hyfforddi’n ddwys ar ei gyfer, paratoad sydd wedi cynnwys digwyddiad rhwyfo am 24 awr yn Henley.

Er, ar wahân i’r prinder cwsg o ansawdd, mae’n gwbl ymwybodol mai agwedd anoddaf yr antur gyfan yw’r arwahanrwydd.

“Yn gorfforol, rwy’n barod, ond mewn gwirionedd dim ond 20% yw’r agwedd gorfforol, ac ni wn a oes unrhyw ffordd o baratoi’n iawn ar gyfer yr ochr feddyliol, y 45-60 diwrnod o arwahanrwydd llwyr. Ond rwyf hefyd yn credu’n wirioneddol y gallwch wneud unrhyw beth os ydych â’ch bryd ar wneud hynny.”

“Mae’r byd yn llawn pethau negyddol ar hyn o bryd felly mae’n braf gallu canolbwyntio ar rywbeth mor gadarnhaol, antur fawr gyda theulu a ffrindiau gan godi arian at achos da ar
yr un pryd.”

Mae’r achos hwnnw yn agos ar ei galon: y Multiple Sclerosis Society. “MS yw’r achos mwyaf cyffredin o anabledd ymhlith oedolion,” eglura Gareth, “ac mae ychydig o aelodau’r teulu wedi cael diagnosis ohono ynghyd â phobl eraill rwy’n eu hadnabod.”

Mae’n anelu at godi £100,000 i’r elusen ac yn arbennig ar gyfer eu hapêl ‘Stop MS’ sydd, ei hun, yn anelu at godi dros £100 miliwn dros gyfnod o 5 mlynedd.

“Mae’r bobl yn yr apêl yn credu eu bod yn agos iawn at ddod o hyd i iachâd sydd, wrth gwrs, yn hynod gyffrous, ond mae’r coronafeirws wedi rhoi ychydig o rwystrau yn y ffordd o ran ceisio codi arian ac, yn anffodus, bu rhaid i mi ganslo’r digwyddiadau codi arian yr oeddwn wedi’u cynllunio eleni. Ond mae’r dudalen GoFundMe wedi’i sefydlu felly rwyf ar y trywydd cywir, a’r cynllun nawr yw cynnal digwyddiadau pan fyddaf yn ôl.” Yn olaf, y cwestiwn pwysicaf ynghylch y rhan fwyaf hanfodol o’i waith paratoi: “Beth am y rhestr gerddoriaeth?’

“Hyd yn hyn mae’n amrywio o Metallica i ychydig o gerddoriaeth glasurol a phan fyddaf wedi’i chwblhau, bydd yn cynnwys cyfuniad swynol …mae’n debyg ychydig o Top Gun, Eye of the Tiger, pethau i’m cymell. Ond un peth y gwnaf ddweud yw pan fyddwch yn gweld y rhestr derfynol ar FB…peidiwch â’m beirniadu!”

Bydd PLANED, ynghyd â nifer o bobl eraill, yn dilyn cynnydd Gareth yn frwd drwy ei draciwr byw a’i ddiweddariadau cyfryngau cymdeithasol ar y môr. Ond rydym hefyd yn edrych ymlaen at glywed yr holl straeon unwaith y gwyddom fod y rhwyfwr o Dale ac Ymddiriedolwr Planed wedi dychwelyd yn ddiogel i Sir Benfro.

“Mae’n daith rwyfo unig,” ychwanegodd, “ond yn sicr nid yw’n ymdrech unigol gan fod llawer o bobl eraill y tu ôl i’r llen sydd wedi buddsoddi’n llwyr, ac rwyf wirioneddol yn teimlo eu bod yn gwneud yr her gyda mi.’

“Mae rhai pobl wedi dweud, ‘beth os nad wyt ti’n llwyddo,’ ond,” chwardda Gareth eto, ‘nid wyf erioed wedi ystyried hynny yn opsiwn.”

Mae llu o ffyrdd y gallwch ariannu neu ddangos cefnogaeth tuag at Gareth gyda’i antur, ac mae’r manylion i’w cael ar ei wefan:

www.atlanticdragonrow.com neu ei dudalen Facebook Atlantic Dragon.

Gallwch hefyd noddi ei waith codi arian i’r MS Society: https://www.gofundme.com/f/solo-rowing-the-atlantic-ocean-for-the-ms-society