PLANED yn Cwrdd â’r Ysgrifennydd Gwladol i drafod cymunedau

PLANED yn Cwrdd â’r Ysgrifennydd Gwladol i drafod cymunedau

Cafodd PLANED y cyfle i gael trafodaeth ar-lein gyda’r AS lleol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, i drafod ein gwaith a hyrwyddo ein prosiectau ar ran cymunedau.

Fel y corff gweinyddol cyfreithiol ar gyfer cronfa LEADER yn Sir Benfro, gwnaethom hefyd dynnu sylw at waith y tîm o ran cefnogi nifer o’r 67 prosiect sydd wedi’u hariannu hyd heddiw yn ystod y misoedd diwethaf yn bennaf, wrth i’n harbenigedd ac ymrwymiad barhau i brosesu hawliadau ar gyfer 12 prosiect oedd yn mwy na £100,000 yn ystod yr haf yng nghanol y pandemig.

Gyfochr â’n Prif Swyddog Gweithredol, Iwan Thomas, roedd ein Cydlynwyr ar gyfer LEADER a phrosiectau Llesiant a Gwytnwch Cymunedol, Alice Coleman ac Abi Marriott, hefyd yn yr alwad, i ddiweddaru’r Ysgrifennydd Gwladol ar waith ein prosiectau a’r tîm ehangach.

Roedd cymorth i gymunedau wedi i gyllid Ewropeaidd ddod i ben yn destun trafod mawr yn y cyfarfod, a chadarnhaodd Simon Hart ei fod yn cefnogi llais y cymunedau a mentrau llawr gwlad, a bod angen bod yn glir ynghylch beth bynnag fydd y mecanwaith newydd ar gyfer cyllid yn y dyfodol. Gan gydnabod gwaith PLANED a sefydliadau eraill sy’n canolbwyntio ar y gymuned, roedd ganddo ddiddordeb mawr yn y ffordd rydym wedi gweithio gyda’n gilydd, ac osgoi dyblygu yn ein gwaith o gefnogi cymunedau a chyflawni canlyniadau, yn ystod pandemig COVID.

Dywedodd Iwan Thomas “Roedd yn syniad da cynnal y drafodaeth ar yr adeg hon, yn enwedig o ystyried holl waith a llwyddiant y tîm cyfan yn PLANED, a chawsom gyfle i dynnu sylw ato a hyrwyddo arfer gorau; yn enwedig gyda’r sgiliau cymwys priodol o fewn y sefydliad i weithio’n fwy effeithiol a chadarnhaol gyda’n sefydliadau partner, yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae gallu arddangos hyn i’n AS yn ogystal ag Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn dangos sut mae PLANED wedi dod yn fwy agored yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac yn gallu gweithio’n effeithiol gyda chymunedau, ac ar eu cyfer, mewn ffordd arloesol a blaenllaw”.

Wrth edrych ar y llwyddiant hyd yn hyn, ond o gofio bod Rhaglen LEADER yn dod i ben yn 2023, dywedodd Alice Coleman “Ni all Sir Benfro fforddio colli’r sgiliau sydd gan y tîm i gefnogi cymunedau a’u prosiectau fel rhan o’r Rhaglen LEADER, a amlygwyd i Simon Hart. Mae gwybodaeth, cymwysterau a phrofiad y tîm LEADER i gefnogi’r cymunedau hynny yn seiliedig ar weithio’n barhaus ac yn fanwl gyda’r ardaloedd lleol hynny a’r Grŵp Gweithredu Lleol gwirfoddol, ac nid yw’n rhywbeth y gellir ei golli, neu a ddylid ei golli, wrth i ni ddisgwyl i fanylion am y trefniadau ariannu newydd ddod ar waith.”

Wrth dynnu sylw’r Ysgrifennydd Gwladol at y canlyniadau clir mae PLANED wedi’u darparu wrth gefnogi cynghorau tref a chymunedol ehangach, a phrosiectau cymunedol unigryw, dywedodd Abi Marriot “Yn y drafodaeth heddiw, roedd yn ddefnyddiol gallu cyfeirio at nifer o enghreifftiau rydyn ni wedi eu cyflwyno fel tîm yn y ddwy flynedd ddiwethaf, yn enwedig defnyddio offer ymgysylltu ac arferion modern newydd gyda chymunedau, sef maes digidol arloesol rydym yn parhau i’w ddatblygu.”

O ganlyniad i drafodaethau heddiw, a hyrwyddo anghenion y gymuned gyfochr â gwaith PLANED yn gyffredinol, cytunwyd i barhau i ymgysylltu’n fwy cyson, i gefnogi nodau ac uchelgeisiau cyfunol ein cymunedau gwledig, arfordirol a dinesig ar draws y rhanbarth, a rhannu arfer gorau gyda phartneriaid addas yn lleol a chenedlaethol, fel sy’n briodol.