Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Sir Benfro yn penodi Cadeirydd newydd

Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Sir Benfro yn penodi Cadeirydd newydd

Mae Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Sir Benfro yn falch o gyhoeddi bod y Cynghorydd Tony Baron wedi ei benodi’n Gadeirydd newydd iddynt fis diwethaf. Mae wedi bod yn aelod o GGLl Sir Benfro ers rhai blynyddoedd, yn ogystal â bod yn Gynghorydd Sirol i ardal Llanrhath, ac mae Tony yn dod â chyfoeth o brofiad cymunedol, busnes ac o’r sector cyhoeddus i’r rôl, yn ogystal â gwybodaeth glir am sut all LEADER weithio’n effeithiol i gefnogi prosiectau “Rwyf yn falch ac yn teimlo’n freintiedig i gael fy ethol gan aelodau gwirfoddol ymrwymedig Arwain Sir Benfro i fod yn Gadeirydd GGLl y sir. Rwyf hefyd yn falch o dderbyn cefnogaeth yr Is Gadeirydd newydd, Tegryn Jones Prif Weithredwr PCAP, i arwain y GGLl. Dan arweiniad y Cadeirydd blaenorol, Nic Wheeler, mae’r GGLl wedi cefnogi mwy na 65 o brosiectau drwy PLANED. Nawr, mae angen sicrhau bod y prosiectau hynny’n cael eu cwblhau gydag unrhyw gyllid gan LEADER oedd yn weddill a ddosbarthwyd ar draws y sir ar gyfer prosiectau sy’n hyrwyddo gweithgaredd economaidd cynaliadwy ac yn elwa llesiant preswylwyr Sir Benfro. Y nod hir dymor yw sicrhau bod Sir Benfro yn elwa’n gyfrannol o unrhyw gyllid sy’n disodli cyllidebau’r LEADER UE.”

Yn ogystal â Chadeirydd newydd, mae GGLl Sir Benfro hefyd wedi croesawu Is Gadeirydd newydd, Tegryn Jones, sy’n Brif Weithredwr presennol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Tegryn yn wreiddiol o Lanbedr Pont Steffan ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, ac mae wrth ei fodd cael ymuno â’r GGLl, dywedodd, “Rwy’n falch iawn o fod yn camu i rôl yr Is Gadeirydd yn y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae’r GGLl wedi gweithio’n effeithiol i gefnogi nifer o brosiectau arloesol sydd wedi cyfrannu at wella bywydau pobol yn Sir Benfro, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda phartneriaid i barhau â’r gwaith hwn.”

Croesawodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED, y ddau, “Fel y corff gweinyddol cyfreithiol sy’n gyfrifol am y rhaglen LEADER yma yn Sir Benfro, mae PLANED yn falch o gael safon a gwybodaeth Tony a Tegryn i gyflawni’r swyddi allweddol hyn o fewn y Grŵp Gweithredu Lleol. Byddant yn ychwanegu ystod o sgiliau, sy’n berthnasol nawr ac yn y dyfodol, i’r rhaglen LEADER yma yn Sir Benfro, gydag amlygrwydd a chynhwysiant gwell i bob partner sy’n gweithio gyda’i gilydd, er mwyn sicrhau bod y Rhaglen yn dod i ben yn 2023, a bod ei hetifeddiaeth ac effaith yn y blynyddoedd nesaf yn gyfan, ac yn amlwg am flynyddoedd yn ddiweddarach.”

Mae’r Cadeirydd ac Is Gadeirydd yn darparu arweiniad gwerthfawr i’r gwaith o redeg a llywodraethu’r rhaglen LEADER, a gellir cysylltu â’r ddau drwy leader@planed.org.uk

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen LEADER a phrosiectau, gweler www.arwainsirbenfro.cymru