Mae’r prosiect Together for Change yn recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd

Together for Change project is recruiting two new posts

Mae ein prosiect, sy’n ymestyn drwy Sir Benfro, Together for Change, bellach yn recriwtio ar gyfer dwy swydd newydd. Wedi’i ariannu gan Gronfa Ymateb COVID-19 Loteri Genedlaethol Cymru, sefydlwyd y prosiect gan Solva Care gyda’n sefydliadau partner Pavs Pembs ac maent yn chwilio am Gydlynydd Prosiect llawn amser a Swyddog Prosiect i fynd â’r prosiect yn ei blaen.

Mae’r pandemig COVID-19 a’i oblygiadau i’r gymdeithas wedi amlygu pwysigrwydddigwyddiadau ar lefel gymunedol yn ystod cyfnod o argyfwng, gyda chymunedau’n ymateb yn ddeinamig a thosturiol i’r heriau oedd yn eu hwynebu.

Bydd Together for Change yn dwyn ynghyd sefydliadau’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus er mwyn sefydlu etifeddiaeth gadarnhaol o brofiadau COVID-19 ac adeiladu ar gyfraniad pwysig gweithrediad a arweinir gan y gymuned at iechyd a lles pobl yn Sir Benfro.

Am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd swyddi cyffrous hyn, ewch i https://tfw.wales/cy/metroyndechrau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Mawrth 15 Medi.

Bydd ymrwymiad i weithio ar draws sectorau yn anelu at ddod â chonsensws ynghylch dulliau o ddarparu cymorth i gymunedau yn y dyfodol. Bydd Together for Change yn gweithredu ar lefel strategol, gan ddatblygu strategaeth a chynllun a fydd yn llywio cytundeb a gweledigaeth dorfol ynghylch iechyd a lles cymunedol o fewn y sir ac ar lefel ymarferol, gyda chymunedau, gan gasglu gwybodaeth, sefydlu dealltwriaethau cadarn o strategaethau presennol a ffurfio cysylltiadau.

Ers ei gychwyn, mae’r prosiect wedi cynnal dau gyfarfod, a gynhaliwyd ar-lein ym mis Mehefin 2020 ar Ddyfodol Cymorth Gweithrediad dan Arweiniad Cymunedol yn Sir Benfro. Daeth y cyfarfod cyntaf â rheolwyr y trydydd sector a’r sector cyhoeddus at ei gilydd a chafodd yr ail ei fynychu a’i lywio gan gynrychiolwyr cymunedol.

Trafododd Prif Weithredwr PLANED, Iwan Thomas, a gadeiriodd y cyntaf o’r ddau gyfarfod a gynhaliwyd ym mis Mehefin, sut y gall partneriaid strategol a chymunedau gydweithio. Law yn llaw ag Iwan, mynychodd Cris Tomos ac Abi Marriott o PLANED hefyd, gan adrodd ar y cynnydd ystyrlon wrth gefnogi’r prosiect Together For Change.

Dywedodd Iwan, “Ni ellir profi cryfder cymuned drwy drosglwyddo pŵer yn gyfan gwbl, ond drwy ei rannu, ac mae’r adborth a chyfraniadau a welwyd yn y digwyddiad hwn yn profi’r parodrwydd i weithio’n well fel tîm gyda’n cymunedau.”

Canolbwyntiodd y cyfarfodydd ar ddatblygu dealltwriaeth o effaith COVID-19 ar gymunedau ac opsiynau cynnal camau gweithredu o dan arweiniad y gymuned yn y dyfodol. Nododd adroddiadau’r cyfarfodydd yn glir dri maes y gellid eu diffinio ar gyfer gwaith pellach: gwybodaeth i lywio’r ffordd ymlaen; datblygu gweledigaeth a strategaeth ar y cyd; a chymorth ymarferol ar gyfer grwpiau a sefydliadau cymunedol er mwyn meithrin nerth a gwydnwch cymunedol.

Mae’r adroddiadau o’r ddau gyfarfod ar gael i’w gweld neu eu lawr-lwytho isod:

https://tinyurl.com/y3clv9qa

https://tinyurl.com/yxpzrhj6