Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Sir Benfro

Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Sir Benfro

Er i Covid-19 effeithio’n ddifrifol ar fywyd yn Sir Benfro, gan gynnwys bob penderfyniad ynghylch iechyd a llesiant ar draws y sir, roedd yr hwyliau yn bositif iawn yng nghyfarfod ar-lein y mis diwethaf rhwng partneriaid Prosiect Together For Change, ar ddydd Iau 18 Mehefin 2020.

Trefnwyd y cyfarfod gan Solva Care, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a PLANED, ynghyd â grwpiau cymunedol ac unigolion a gwahoddwyd pawb i rannu syniadau. Roedd y drafodaeth yn canolbwyntio ar gymorth cyn ac ar ôl COVID19, ar gyfer grwpiau cymunedol hen a newydd gyda rhaglen ymchwil a datblygu mentora a dysgu ar y cyd.

Dywedodd Sue Denman, Ymddiriedolwr Solva Care a chyflwynydd, “Rydym wedi cymryd dull gweithredu agored at lesiant yn lleol, sy’n cwmpasu datrysiadau unigol, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. Rydym yn credu y bydd hyn yn ein helpu ni i ail-adeiladu cryfder a gwytnwch ein cymuned. Efallai y bydd eraill yn gweld hyn yn ddefnyddiol wrth i ni fynd yn ein blaenau gyda Together for Change”.

Er gwaethaf effaith bellgyrhaeddol y pandemig presennol, a’r ansicrwydd cysylltiedig am y dyfodol ymhlith holl sectorau’r gymdeithas, bu i bartneriaid Together for Change gytuno bod pethau da wedi deillio o’r argyfwng, megis sefydlu dros 100 o grwpiau cymunedol newydd, cynnydd sylweddol yn y nifer o wirfoddolwyr newydd, y gallu i gynnal nifer o wasanaethau rheolaidd ac agwedd benderfynol ar y cyfan, yn wyneb heriau ymarferol sylweddol.

Bu i Iwan Thomas, Swyddog Gweithredol PLANED, fynychu’r cyfarfod, ynghyd â Cris Tomas, i drafod sut y gall PLANED helpu a darparu cynnydd cynaliadwy a gwerthfawr ar gyfer y prosiect Together for Change.

Dywedodd Iwan, “Ni ellir profi cryfder cymuned drwy drosglwyddo pŵer yn gyfan gwbl, ond drwy ei rannu, ac mae’r adborth a chyfraniadau a welwyd yn y digwyddiad hwn yn profi’r parodrwydd i weithio fwy fel tîm gyda’n cymunedau.”

Cytunwyd bod angen gweithredu ar draws chwe maes eang er mwyn symud ymlaen yn hyderus, sef: gwerthoedd ac egwyddorion sylfaenol: gwybodaeth i lywio’r ffordd ymlaen; rhoi llais i gymunedau; cadw ein gwirfoddolwyr a’u hannog; cyfathrebu’n dda gyda phawb; cael gwared ar rwystrau i newid.

Bu i Sue Leonard, CO PAVS, grynhoi’r cyfan yn berffaith:  “Rydym wedi gweithio gyda’n gilydd yn dda mewn argyfwng. Felly, rydym un ai angen creu argyfwng parhaol neu, yn ddelfrydol, dod o hyd i rywbeth mwy positif i ni ei gefnogi – gan greu cymunedau gweithredol, dyfeisgar wedi’u cysylltu, ac economi o lesiant sy’n lleol a chryf i Sir Benfro.”