Cyllid pellach ar gyfer llesiant a chydnerthedd cymunedol

Cyllid pellach ar gyfer llesiant a chydnerthedd cymunedol

Mae PLANED wedi derbyn cyllid gan Gronfa Cydlyniant Cymunedol De Orllewin a Chanolbarth Cymru i gefnogi ei brosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR).

Gweinyddir y cyllid hwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ran y rhanbarth, ac mae’n hyrwyddo integreiddio o fewn cymunedau, sy’n eu helpu i ddeall a pharchu ei gilydd drwy ymgysylltiad ystyrlon.

Gan adeiladu ar waith presennol  prosiect CWBR, bydd y cyllid yn helpu staff Prosiect PLANED i weithio o fewn cymunedau o amgylch Aberdaugleddau; gan gefnogi ymgysylltiad rhwng cenedlaethau, a hyrwyddo llwybrau i bobl ifanc gymryd rhan yn y broses o wneud penderfyniadau yn lleol.

Mae Abi Marriott, swyddog CWBR yn egluro, “Bydd y cyllid ychwanegol hwn yn ein galluogi i weithio mewn mwy o fanylder yn y cymunedau hyn, ac i ddefnyddio adnoddau presennol megis ein digibus, i gyrraedd calon ardaloedd preswyl a lleoliadau gwledig lle nad oes hybiau cymunedol neu mae’r defnydd ohonynt yn brin.

Dywedodd Iwan Thomas, Prif Weithredwr PLANED, “Mae’n wych gweld y tîm yn sicrhau mwy o gyllid ar gyfer Prosiect CWBR. Bydd hyn yn golygu bod mwy o adnoddau ar gael i’n helpu i wella iechyd a llesiant ein cymunedau yn Sir Benfro. Mae gweithio’n agosach â chymunedau o fewn ac o amgylch Aberdaugleddau yn newydd i ni ac rwy’n edrych ymlaen at weld pa weithgareddau mae tîm CWBR wedi eu cynllunio.”

Mae prosiect CWBR yn parhau i wasanaethu ar draws deuddeg cymuned yn Sir Benfro fel rhan o’i gyllid presennol, a bydd yn cyhoeddi adolygiad o’i lwyddiannau cyffredinol yn hwyrach yn ystod y flwyddyn.

Ariennir Prosiect CWBR trwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.