Deall Lleoedd Cymru

Deall Lleoedd Cymru

Yn ddiweddar bu i Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED ymuno â’r panel yn lansiad prosiect newydd Deall Lleoedd Cymru (UWP) sy’n cael ei arwain gan y Sefydliad Materion Cymreig.

Nod prosiect Deall Lleoedd Cymru yw creu gwefan sydd yn bwynt cyswllt cyntaf er mwyn cael gwybodaeth ystadegol am drefi a chymunedau yng Nghymru sydd â phoblogaethau o 1,000 o bobl neu fwy.

Y gobaith yw y bydd y wefan yn cefnogi ac ysbrydoli cymunedau, gwneuthurwyr lleoedd a gwneuthurwyr polisi i wneud newidiadau cadarnhaol yn y lleoedd maent yn byw a gweithio ynddynt.

Wrth siarad am y prosiect, dywedodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED: “Mae nifer sylweddol o bobl yn Sir Benfro yn byw mewn trefi bychain a chymunedau llai. Er hyn, yn rhy aml caiff y cymunedau hyn eu hanghofio yn ystod prosesau llunio polisi a chasglu data arferol. Mae cyllid wedi’i dargedu yn bodoli ar gyfer dinas-ranbarthau a chymorth amaethyddol, ond nid oes cyllid penodol ar gyfer trefi. Yn ogystal, mae’n anodd cael gafael ar ddata ynghylch trefi i fwydo i mewn i bolisïau a darparu tystiolaeth o arferion da presennol.

“Bydd y wefan yn adnodd ac yn bwynt cymorth ar gyfer ceisiadau am grantiau, cynlluniau lleoedd, a chynllunio cymunedol.

Bydd pobl yn gallu defnyddio a dehongli’r data agored sydd ar gael er mwyn adnabod cyfleoedd o fewn eu hardaloedd nawr, ac yn y dyfodol. I’r perwyl hwn, mae’n bwysig fod y prosiect hwn yn parhau, er mwyn  darparu dilyniant o ran data a deallusrwydd i gymunedau ar y lefel hon.

“Mae PLANED wedi bod yn cefnogi cymunedau ar draws Gorllewin Cymru am 30 mlynedd, a bydd meddu ar ddata o’r lefel ac ehangder hyn yn galluogi cymunedau i gyfathrebu a deall y tueddiadau sydd yn cael effaith ar eu trigolion, gwasanaethau, a chyfleoedd yn well.”

Mae’r Sefydliad Materion Cymreig wedi cael contract gan Carnegie UK Trust (CUKT) i weithio gydag eraill i siapio’r prosiect UWP. Mae datblygiad y wefan ei hun yn cael ei ariannu gan CUKT a Llywodraeth Cymru. Mae cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau wedi helpu i siapio’r prosiect dros yr 18 mis diwethaf. Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys CGGC, Un Llais Cymru, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau, Comisiwn Dylunio Cymru, Prifysgol Aberystwyth a’r Ffederasiwn Busnesau Bach.

Gellir gweld gwefan Deall Lleoedd Cymreig trwy glicio yma.