Datgarboneiddio’r sir

Prosiect Dal Carbon yn Sir Benfro

Mae grŵp o ffermwyr a gwyddonwyr lleol yn ardal Croesgoch yn Sir Benfro yn archwilio’r cyfleoedd ar gyfer datgarboneiddio’r Sir, a’r rhwystrau iddi.

Y cam cyntaf yw cynnal astudiaeth gwmpasu o’r prif faterion perthnasol, gan gynnwys y ffynonellau CO2 mwyaf arwyddocaol a’r ffyrdd mwyaf addawol o ddelio â nhw.

Un syniad newydd yw manteisio ar y ffaith y gall rhai mathau o graig ymateb gyda CO2 a’i amsugno.

Os yw’r astudiaeth gychwynnol hon yn dangos addewid, y cam nesaf fydd gweithio gyda’r diwydiant amaeth i weld sut y gellir defnyddio rhywfaint o dir fferm yng Ngorllewin Cymru fel sinc carbon gwell.

Mae diddordeb sylweddol wedi cael ei ddangos eisoes gan Brifysgol Abertawe i fod yn rhan o’r cam ymchwil o’r prosiect. Mae Cris Tomos o PLANED wedi bod yn cefnogi’r grŵp i ddod yn gofrestredig fel cymdeithas budd cymunedol a dyroddi cyfranddaliadau i bobl sy’n dymuno cefnogi’r cynllun.

Eglurodd Cris “Mae’r cysyniad yn fenter ddiddorol iawn a gobeithio gall y grŵp ddangos faint o garbon y gellir ei ddal gan ledaenu’r pelenni carreg ar dir amaethyddol a sut nad yw’n effeithio ar unrhyw dda byw na chnydau.

“Bydd y cyfarfod yng Nghroes-goch yn caniatáu ffurfio cwmni cydweithredol newydd a’r enw arfaethedig o Awyr Lân, sef y Gymraeg ar gyfer Clean Air a bydd yn adlewyrchu ymdrechion pobl yn Sir Benfro i fynd i’r afael â’r angen i leihau lefelau carbon yn yr atmosffer.” Ychwanegodd Cris.

Mae’r prosiect cymunedol yn dymuno cofrestru Cwmni Buddiant Cymunedol newydd ac mae cyfarfod cyhoeddus wedi’i drefnu ar gyfer 26 Medi yn Ysgol Gynradd Croes-goch am 7pm.

Mae’n gyfarfod agored lle mae croeso i bawb ddod i glywed am y fenter newydd.

I archebu lle ac am wybodaeth ychwanegol cysylltwch â Cris Tomos: crist@planed.org.uk