Dweud eich dweud, Hwlffordd

Y tîm Llesiant a Gwytnwch Cymunedol (CWBR) ym mharc Sglefrio Hwlffordd

Cafodd y tîm Llesiant a Gwytnwch Cymunedol (CWBR) o PLANED, ddiwrnod gwych ym mharc sglefrio Hwlffordd yn cynnal sesiwn galw heibio yn y pod a gofyn cwestiynau am ba weithgareddau hoffai pobl ifanc eu gweld yn y dref.

Mae Anna, Abi a Laura, y Swyddogion CWBR yn casglu syniadau ac awgrymiadau gan bobl ifanc ar ystod o faterion sy’n effeithio arnynt.  Mae’r tîm yn gweithio gyda Chyngor Tref Hwlffordd i gasglu’r adborth hwn ac ystyried ffyrdd o roi syniadau newydd ar waith.

Wrth siarad am y diwrnod, dywedodd Abi: ‘Roedd hi’n wych gweld a chlywed gan gymaint o bobl ifanc yn y parc sglefrio. Roedd yna lawer o awgrymiadau gwych ar gyfer gwella’r parc sglefrio y gallwn eu cyflwyno i’r cyngor tref.  Rydym hefyd yn awyddus i glywed am syniadau ac awgrymiadau ar gyfer rhannau eraill o’r dref, cysylltwch â ni a rhowch wybod i ni beth hoffech chi ei weld yn newid!’

Ychwanegodd Laura: “Hoffai’r tîm CWBR i bawb feddwl am y gweithgareddau sydd ar gael yn Hwlffordd i blant a phobl ifanc. Ymddengys fod y parc sglefrio yn llwyddiannus a phoblogaidd iawn. A oes yna rywbeth newydd yr hoffech ei weld yn y dref? Beth yw eich barn chi am y Ganolfan Ieuenctid newydd?”

Aeth Anna yn ei blaen: “Hoffem glywed gan gymaint o bobl ag sy’n bosibl, felly dewch i’n gweld yn y pod yn y parc sglefrio.  Byddwn yn ôl yno ddydd Iau 19 Medi, rhwng 3pm a 5pm.”

Mae CWBR yn gweithio ochr yn ochr â chynghorau tref, i wella lles unigolion yn eu cymunedau yn ogystal ag adeiladu gwytnwch cymunedol.  Bydd y tîm CWBR yn cefnogi cynghorau tref a chymuned i ymgysylltu â’u cymunedau ac edrych ar welliannau a newidiadau posibl er mwyn datblygu cynlluniau lles a gweithgareddau prosiect.

Gallwch gael y newyddion diweddaraf am y tîm drwy ddilyn eu blog: http://cwbrproject.planed.org.uk/

Nod y prosiect CWBR yw datblygu cynlluniau, rhwydweithiau a phrosiectau cymunedol sy’n gwneud y defnydd gorau o asedau lleol.

Arwain Sir Benfro – y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) ar gyfer Sir Benfro, a weinyddir gan PLANED, sydd wedi darparu cyllid i’r prosiect Llesiant a Gwytnwch Cymunedol. Cefnogir hyn drwy’r rhaglen LEADER, sy’n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.