Rydym yn recriwtio!

Rydym yn recriwtio!

Mae PLANED yn awyddus i weithredu dull o weithio cydlynol i gyflwyno ei brosiect, cymorth ac ymgysylltiad cymunedol, ac adeiladu arnynt.  Gweledigaeth gyfundrefnol PLANED yw gweithio’n fwy cyfunol ar draws prosiectau, timau a phartneriaid prosiectau allweddol, gyda mwy o dryloywder yn arferion gweithio.

Os yw cefnogi syniadau a phrosiectau lleol i wella’r gymuned leol yn bwysig i chi ac os ydych yn barod i rannu arferion da, efallai bod gennym y cyfle delfrydol i chi.  Mae PLANED yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y swyddi canlynol:

Cydlynydd Diwylliannol

Bydd y Cydlynydd Diwylliannol yn gallu chwarae mewn tîm, yn un sy’n gweithio ar draws y sefydliad, er budd pawb, i gydlynu gweithgareddau, darparu rheolaeth prosiect i allbynnau allweddol, a chefnogi cydweithwyr mewn modd tryloyw a chefnogol; wrth adeiladu perthnsaoedd allanol gan ganolbwyntio’n bennaf ar Sir Benfro, Cymru, a ledled Ynysoedd Prydain.

Bydd y Cydlynydd Diwylliannol yn cydweithio’n agos â swyddogion prosiect presennol ar brosiectau cysylltiedig, yn ogystal ag aelodau tîm ehangach PLANED a LEADER (Arwain Sir Benfro), partneriaid cymunedol allanol, partneriaid prosiectau allweddol a rhanddeiliaid eraill i hyrwyddo, cyfathrebu, a chyflwyno ar weithredoedd a thargedau cyfres o brosiectau.

Mae hon yn swydd lawn amser (37.5 awr yr wythnos), am gyfnod penodedig o 12 mis.  Yn gyfnewid byddwch yn derbyn cyflog o £27,000 y flwyddyn, a threuliau teithio.  Ar hyn o bryd mae’r swydd hon wedi’i lleoli yn swyddfa PLANED, yn Arberth.

 

Swyddog Monitro a Gwerthuso

Dan gyfarwyddyd cyffredinol y Cydlynydd LEADER, bydd y Swyddog Monitro a Gwerthuso yn gyfrifol am fonitro a sicrhau ansawdd dda a mewnbynnau amserol, i sicrhau bod y Rhaglen yn cynnal ei gweledigaeth strategol a bod ei gweithgareddau yn cyflawni ei allbynnau bwriadedig mewn modd cost effeithiol ac amserol.

Bydd y swyddog Monitro a Gwerthuso yn gyfrifol am ddylunio a gweithredu gweithgareddau Monitro a Gwerthuso’r Rhaglen; gan gynorthwyo’r Cydlynydd LEADER i baratoi adroddiadau Chwarterol/Blynyddol ar gynnydd y Rhaglen a bydd yn monitro gweithgareddau’r Rhaglen yn rheolaidd. Yn ogystal â chynnal cronfa ddata wybodaeth y Rhaglen, bydd deiliad y swydd hefyd yn gyfrifol am gasglu a dadansoddi data gwahanol mewn perthynas â gweithgareddau’r Rhaglen a’r Strategaeth Ddatblygu Leol.

Mae’r Swyddog Monitro a Gwerthuso yn gweithio’n agos â thîm y Rhaglen, Arwain Sir Benfro, LAG ac Is-LAG a rhanddeiliaid y Rhaglen/Prosiect.

Mae hon yn swydd lawn amser (37.5 awr yr wythnos), am gyfnod penodedig o 12 mis.  Yn gyfnewid byddwch yn derbyn cyflog o £23,000 – £25,000 y flwyddyn, a threuliau teithio.  Ar hyn o bryd mae’r swydd hon wedi’i lleoli yn swyddfa PLANED, yn Arberth.

Dyddiad cau: hanner dydd 9 Awst.

Cysylltwch â Julie Davies am becyn cais: JulieD@planed.org.uk