Thema gymunedol i Gynhadledd Flynyddol 2019

“Cymuned” oedd yr edefyn a oedd yn rhedeg drwy CCB 2019 a Chynhadledd Flynyddol.

Pwysigrwydd ‘cymuned’ oedd y llinyn cyswllt rhwng y cyflwyniadau a’r trafodaethau yng nghynhadledd Flynyddol PLANED a gynhaliwyd ar 9 Gorffennaf 2019.

Fe gafodd y rhai a oedd yn bresennol glywed gan amrywiaeth o siaradwyr, gan ddechrau gyda Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys, Dafydd Llywelyn, yr oedd nifer fawr yn yr ystafell yn cyd-weld â’i neges “nad yw’r un rhan o Gymru y tu allan i gymuned”.

Soniodd hefyd am ymgysylltu â phobl ifanc, a’r berthynas rhwng oed a throseddu, fel rhan bwysig o geisio atal troseddu.

Yn ogystal, pwysleisiodd y Comisiynydd nad oes angen i bawb fod yn cystadlu yn erbyn ei gilydd, ac y dylem fod yn cydweithio’n agosach er mwyn cefnogi adfywiad cymunedau.

Yn dilyn hynny, ymunodd Iwan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol PLANED, â Hannah Jones a Jasmine Joyce, sy’n chwarae rygbi i’r Scarlets ac i Gymru, am sesiwn holi ac ateb ar y brif lwyfan. Siaradodd y chwaraewyr yn onest am eu profiad fel merched mewn gêm sy’n dal i gael ei chysylltu â dynion yn bennaf.

Roedd y ddwy’n cydnabod y gefnogaeth roeddent wedi’i chael hyd yma – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol yng Nghymru, ond hefyd yn tynnu sylw at y bwlch o ran cyflog o’i gymharu â gwledydd eraill y DU.

Â’r ddwy ohonynt wedi chwarae i Gymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn ddiweddar, mae’r cynnydd yn y sylw gan y cyfryngau a’r hwb i’w proffil wedi bod o fantais wrth hyrwyddo rygbi i ferched.

Soniodd Philip Jones, Cyfarwyddwr y Prince’s Trust Cyrmu, am waith y Prince’s Trust. Canolbwyntiodd ar waith lleol yng ngorllewin Cymru, gan bwysleisio pwysigrwydd potensial ein pobl ifanc a chryfderau gweithio mewn partneriaeth.

Yn ôl neges Philip, mae’n teimlo fel hud pan fydd person ifanc yn dod at y Prince’s Trust, ond nad hud sy’n achosi i hynny ddigwydd. Mae sawl diffiniad o lwyddiant, ac mae’n golygu rhywbeth gwahanol i bob person ifanc.

Bwriad y Prince’s Trust yw cefnogi dyheadau ac uchelgeisiau, ac mae’n edrych ymlaen at gydweithio’n agosach â phartneriaid yn Sir Benfro i helpu i gyflawni’r bwriad hwnnw.

I gloi’r gynhadledd, soniodd Iwan am waith PLANED a’r tîm hyd yma, a phwysleisiodd y bydd PLANED yn mynd o nerth i nerth oherwydd y ffordd mae’n gweithio fel tîm, ac ar sail ei frwdfrydedd ynghylch pobl, a syniadau sy’n newid cymunedau ar hyd a lled gorllewin Cymru.

Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynhadledd Flynyddol PLANED yn Theatr Myrddin, Coleg Sir Benfro, ac fe’i noddwyd gan y Scarlets a Prince’s Trust Cymru.

Mae cofnodion CCB 2018 ar gael yma.