Datblygu ein cymuned

Rydym eisiau eich barn

Arolwg cymuned Scleddau a Threcŵn – yn dod drwy’ch drws cyn hir ac ar gael ar-lein.

Mae prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol PLANED yn helpu’r gymuned i ddatblygu Cynllun Gweithredu Llesiant sy’n rhoi sylw i anghenion y presennol a’r dyfodol a godwyd gan bobl leol

Rydym eisian eich barn. Allwch chi gwblhau arolwg i helpu i greu gweledigaeth gytûn ar gyfer dyfodol Scleddau a Threcŵn?

Mae’r prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd, wedi’i ariannu gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro. Bydd yn archwilio sut all cynghorau tref a chymuned ddatblygu llesiant a chydnerthedd cymunedol, trwy ymgysylltu â’u cymunedau i ddatblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn ac yn llywio’r Asesiad a’r Cynllun Llesiant sirol a wneir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Bydd hefyd yn edrych ar sut y gall Cynghorau Tref a Chymuned gefnogi’r gwaith o gyflwyno Cynllun Llesiant Sir Benfro.

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Abi Marriott: Abim@planed.org.uk