Llysgenhadon Twristiaeth i Gymru

Yn ystod gweithdy cyntaf Cymru ar lysgenhadon twristiaeth bu trafodaeth ar yr ymarferion gorau o fewn y maes, a'r gwersi sydd yn bwysig i'w cofio.

Bu i Brif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas, gadeirio’r gweithdy cyntaf ar gynlluniau llysgenhadon twristiaeth Cymru gyfan a gynhaliwyd yng Ngogledd Cymru.

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth groesawodd y gwesteion megis y busnesau a oedd yn cymryd rhan, cymdeithasau masnach a rheolwyr cyrchfan i’r gweithdy. Roedd y gweithdy yn gydweithrediad rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri â’r Prosiect Twristiaeth y Genhedlaeth Nesaf a oedd yn pwysleisio buddion cynlluniau llysgenhadon.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Iwan Thomas: “Roedd yn bleser cael Cadeirio’r digwyddiad cenedlaethol yma, cynrychioli PLANED, cael clywed gan ardaloedd Cymru sydd yn rhedeg cynlluniau llysgenhadon twristiaeth, a deall y buddion wrth farchnata safleoedd yn ôl y dull hwn. Rhannwyd llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn ystod y gweithdy fyddai’n addas i roi ar waith yn Sir Benfro, ardal sydd â chymaint i’w gynnig, ac sy’n adeiladu ar waith ein hamryw o lysgenhadon arbennig, presennol yma yn y sir”

Wrth bwysleisio pwysigrwydd y digwyddiad cenedlaethol hwn, dywedodd Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru; “Mae cydweithio a gweithio fel rhan o dîm yn allweddol ar gyfer datblygiadau twristiaeth llwyddiannus. Mae cynlluniau llysgenhadon wedi profi i fod yn llwyddiannus wrth hyrwyddo rhwydweithio gweithgar, gwella gwybodaeth leol, datblygu sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid digidol effeithiol, a chyfoethogi profiad yr ymwelydd yn y cyrchfan penodol. Bydd y gweithdy ‘ymarfer gorau’ yn amhrisiadwy i’r rheiny sydd angen gwybod mwy am fuddion y cynlluniau ac i gyrchfannau sydd eisiau cynyddu’r elfen gystadleuol yn eu lleoliad.”

Bu llysgenhadon o Wrecsam, Sir Ddinbych, Bannau Brycheiniog a Phenrhyn Gŵyr yn amlinellu eu cynlluniau, y buddion i fusnesau ac i’r cyrchfannau dan sylw. “Mae hyfforddiant yn rhoi gwybodaeth fanwl i lysgenhadon ac yn rhoi arweiniad iddynt ar sut i hybu, cyfoethogi a datblygu eu lleoliad gan weithio gyda’i gilydd. Mae llysgenhadon yn amlygu apêl unigryw eu lleoliad i ymwelwyr gan wneud iddynt ymestyn eu hymweliad a dychwelyd am ymweliad arall. Yn ei hanfod, gall cynlluniau llysgenhadon gefnogi twristiaeth gynaliadwy yn ogystal â chefnogi’r economi, y gymuned a’r amgylchedd lleol” yn ôl Dr Sheena Carlisle o Brosiect Twristiaeth y Genhedlaeth Nesaf ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Yn ogystal â chyflwyniadau a rhwydweithio, roedd llawer o arddangoswyr yn bresennol yn y gweithdy, yn cynnwys Cadw’ch Cymru’n Daclus (Y Faner Las a Goriad Gwyrdd), Experience Community, Asiantaeth Gwyliau Teulu, Cymdeithas Eryri, Eryri-Bywiol a Chymdeithas Tywyswyr Taith Swyddogol Cymru.