Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Nod Rhwydwaith Menter Sir Benfro (y Rhwydwaith) yw cefnogi a chysylltu busnesau bach i ganolig ac entrepreneuriaid yn y sir, ar y materion sydd o bwys iddynt.

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 2019 yn Nhŵr y Felin, Tyddewi ar 29 Ionawr.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i fentrau bach i ganolig yn y sir ddysgu oddi wrth fusnesau bach eraill o Sir Benfro ac o bob cwr o Gymru. Roedd y rhai a oedd yn bresennol yn gallu rhwydweithio, gwneud cysylltiadau newydd a rhannu eu profiadau.

Darllen mwy yma.

Un o nodau’r rhwydwaith yw helpu i gefnogi a darparu gwybodaeth i Banel Busnes Sir Benfro. Byddwn yn gweithio gyda’r Panel, drwy’r Rhwydwaith, i ddarparu amgylchedd cytbwys, cysylltiedig a chefnogol i alluogi busnesau o bob maint, ym mhob lleoliad, i dyfu a rhannu profiadau.

Rydym ni yn PLANED yn awyddus i glywed gan bob busnes bach i ganolig ynghylch y materion y maent eisiau eu trafod, meysydd y maent eisiau cefnogaeth gyda nhw ac unrhyw syniadau o ran siaradwyr, pynciau a lleoliadau ar gyfer digwyddiadau y Rhwydwaith yn y dyfodol.

Diolch i’r cyflogwyr a phartneriaid sydd eisoes wedi cytuno i agor eu drysau i’r Rhwydwaith ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu pwrpasol yr haf hwn.

Cysylltwch â Ben (Swyddog Rhwydweithiau) am ragor o fanylion ac i gael gwybod sut y gall eich busnes chi gymryd rhan!

E-bost: Benjamint@planed.org.uk

Menter Busnes Sir Benfro

Mae Rhwydwaith Menter Sir Benfro yn parhau â gwaith Menter Busnes Sir Benfro, a ddaeth i ben ar ôl 34 mlynedd ym mis Mai 2017.

Dros y 34 mlynedd y bu’n weithredol, helpodd Menter Busnes Sir Benfro fusnesau bach a chanolig ym mhob rhan o Sir Benfro. Yn ystod y cyfnod hwnnw, fe gafodd dros 5,000 o ymholiadau ac fe gefnogodd bron i 2,000 o fusnesau newydd.