Rhoi Sir Benfro ar y map

Rhoi Sir Benfro ar y map

Photo L to R: Chris Williams, Commercial Manager. Bombora (Pembroke Dock). Iwan Thomas, Chief Executive. PLANED. Richard Easton. Development Bank of Wales. Sharon Adams, Relationship Manager. South Wales Chamber of Commerce. Rhian Elston, Investment Director. Development Bank of Wales. Cllr Paul Miller, Cabinet Member for Economy, PCC. Ben Cottam, Head of External Affairs. FSB Wales. Mark Powney, Managing Director. Business News Wales.

Yn ddiweddar ymunodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas â’r panel mewn trafodaeth fywiog am y cyfleoedd yn ogystal â’r materion a’r rhwystrau sy’n effeithio ar fusnesau yn y sir.

Cynhaliwyd y digwyddiad bord gron hwn, ‘Rhoi Sir Benfro ar y map’ yng Nghanolfan Arloesedd y Bont, Doc Penfro gan Gyngor Sir Penfro, Business News Wales a Banc Datblygu Cymru.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Iwan: “Yn ogystal â chael trafodaeth fywiog, roedd hi’n wych gweld pawb yn cytuno ar gamau nesaf pendant ar gyfer gweithredu yn Sir Benfro. Byddwn yn cysylltu â busnesau ar draws y sir ac yn gofyn iddynt beth sydd ei angen arnynt a beth y gallant ei wneud i helpu eraill yn ymarferol.

“Bydd hyn yn helpu i sicrhau nad ydym yn sefydlu siop siarad arall yn unig, ond bod y fforwm hwn yn gwneud gwahaniaeth i fusnesau yn Sir Benfro.”

Ymhlith y pynciau a drafodwyd roedd:

  • Beth yw’r cyfleoedd i fusnesau yn y rhanbarth?
  • Beth yw’r heriau sy’n wynebu busnesau yn y rhanbarth?
  • A oes yna gymorth busnes a mynediad at gyllid digonol yn Sir Benfro?
  • Sut mae’r sector cyhoeddus a’r sector preifat yn cydweithio i gefnogi’r rhanbarth a rhoi Sir Benfro ar y map?
  • Beth arall allwn ei wneud fel grŵp i gefnogi busnesau yn y rhanbarth?

Ymunodd Iwan ag aelodau panel gwadd eraill: Rhian Elston, Cyfarwyddwr Buddsoddi, Banc Datblygu Cymru; Y Cyng Paul Miller, Aelod Cabinet dros yr Economi, Cyngor Sir Penfro; Richard Easton; Swyddog Portffolio, Banc Datblygu Cymru; Mark Powney, Business News Wales; Sharon Adams, Rheolwr Perthynas, Siambr Masnach De Cymru; Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, FSB; a Chris Williams, Rheolwr Masnachol, Bombora.

Yn dilyn y drafodaeth bydd yna bodlediad yn cael ei gyhoeddi yn Business News Pembrokeshire.