Datblygu’r Prosiect BRICs

Datblygu’r Prosiect BRICs

Mae BRICs yn brosiect ymchwil sy’n gweithredu mewn modd arloesol i reoli adnoddau naturiol yn yr ardal, gan fod o fudd i’r cymunedau a’r busnesau o fewn y gymdogaeth.

Mae cymryd camau i wella gwytnwch ffermydd yn darparu buddion economaidd i ffermwyr, dŵr glanach a chyfleoedd buddsoddi. I gyflawni’r nod hon bydd BRICs yn darparu:

  • Cymorth arbenigol am ddim
  • Cynlluniau gwytnwch ffermydd
  • Help i sicrhau cyllid tuag at fapio pridd maethlon, ffermio manwl a lle bo’n briodol yn dilyn argymhelliad hyd at 10 o wlypdiroedd adeiledig

Rydym yn gweithio gyda 3 o ffermwyr gwirfoddol sydd wedi cytuno i helpu a phrofi sut fydd ymweliadau gan Swyddog Prosiect ac arbenigwyr o CNC ac ADAS yn gweithio’n ymarferol. Mae’r cyfranogiad cynnar hwn yn amhrisiadwy i sicrhau bod yr wybodaeth a gesglir yn berthnasol, bod y drafodaeth a’r cyngor a ddarperir yn gymwys a defnyddiol ac y bydd fformat yr adroddiad gwytnwch fferm yn berthnasol ac yn hawdd i’w ddeall. Mae eu cydweithrediad ynghyd â chydweithrediad 3 o ffermwyr allweddol eraill, sydd wedi rhoi eu hamser i gynorthwyo’r Swyddog Prosiect yn ystod y cyfnod cynnar hwn, yn helpu i siapio a datblygu’r prosiect.


Credyd llun: PCNPA

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.