Rhwydweithiau

Rhwydweithiau

Mae un o brif feysydd ein gwaith yn cynnwys nodi’r materion sy’n bwysig i gymunedau a allai wedyn ddarparu ffocws i weithgarwch.  Mae themâu penodol megis amaethyddiaeth, hanes neu’r amgylchedd naturiol yn apelio at wahanol grwpiau a chyrff ariannu.  Gall themâu dorri ar draws ffiniau daearyddol a dod â chymunedau gwahanol at ei gilydd i gyfnewid syniadau a gweithio gyda’i gilydd fel rhwydwaith.

Rydym wedi helpu i greu a chynnal amrywiaeth o rwydweithiau yn Sir Benfro a allai gynnwys sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn ogystal ag unigolion sydd â diddordeb.

Mae ein rhwydweithiau presennol yn cynnwys:

Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol:

Trefnu digwyddiadau i helpu’r rheini sy’n ymwneud â rheoli neuaddau ac adeiladau cymunedol. Er enghraifft, cynnal ymweliadau i weld neuaddau yn elwa o ynni solar a gwresogi o’r ddaear. Darllen mwy yma.

Rhwydwaith Fforwm Cymunedol:

Yn dwyn fforymau, cymdeithasau a chynghorau tref a chymuned ynghyd ar draws Sir Benfro i drafod materion o ddiddordeb cyffredin a phryder, rhannu eu syniadau a dysgu am fentrau cymunedol llwyddiannus.

Rhwydwaith Treftadaeth Cymunedol:

Trefnu nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau treftadaeth sy’n dwyn pawb sydd â diddordeb yn nhreftadaeth amrywiol Sir Benfro ynghyd. Er enghraifft, trefnu diwrnod i gyd-fynd â Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018 gyda ffocws ar drefi muriog Penfro a Dinbych y Pysgod.

Rhwydwaith Menter Sir Benfro:

Gan ddod â chynrychiolwyr sefydliadau cefnogi busnes sy’n gweithio yn y sir at ei gilydd, nod PEN yw sicrhau bod y gefnogaeth sydd ar gael yn diwallu anghenion y gymuned fusnes, a bod yr aelodau’n cael y wybodaeth ddiweddaraf am holl weithgareddau’r aelodau.

Rhwydwaith Amaethyddol Cynaliadwy Sir Benfro:

Hwyluso cyfarfodydd y rhai sy’n cynrychioli’r gymuned ffermio leol trwy fforwm i ffermwyr a thirfeddianwyr drafod amaethyddiaeth gynaliadwy. Mae pob cyfarfod fel arfer yn cynnwys siaradwr gwadd ar bwnc perthnasol.

Grŵp Tanau Gwyllt PSAN:

Gweithio gyda thirfeddianwyr a chymunedau i helpu i leihau achosion o danau gwyllt a thrwy reoli tir yn ymarferol gan leihau’r difrod posibl.

PLANED Pembs Plus:

Mae PLANED yn gweithio gyda LGBTQ Plus Sir Benfro. grŵp ar gyfer pob oedran, hunaniaeth a rhywioldeb. Ei nod yw helpu i wneud Sir Benfro yn lle diogel, cynhwysol a chadarnhaol lle gall pawb deimlo eu bod yn cael eu parchu a’u cynnwys.

Gwerthfawrogi’r Amgylchedd:

Helpu cymunedau i ddatblygu’r sgiliau maen nhw eu hangen i gynllunio a rhoi prosiectau ar waith sy’n helpu ac yn gwella’r amgylchedd. Rydym yn trefnu digwyddiadau sy’n anelu at ailgylchu ac ailddefnyddio lle bo hynny’n bosibl, datblygu prosiectau ymarferol i wella ansawdd bywyd. Er enghraifft, trefnu digwyddiad yn 2018 i weld p’un a yw Sir Benfro yn barod i fynd heb blastig.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch â’n. Ebost: information@planed.org.uk

 

 

Rhwydweithiau allanol rydym yn ymwneud â nhw:

Cynrychiolaeth y Sector Cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Rydym yn gweithio mewn Partneriaeth gydag Building Communities Trust (BCT) i ddarparu cynrychiolaeth Sector Cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Darllen mwy yma.

Y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Benfro yn bartneriaeth strategol statudol a sefydlwyd o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Diben y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae PLANED yn falch o fod yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro fel sefydliad sydd â thros 30 mlynedd o gyflwyno i gymunedau yn y sir.
Mae Rport Blynyddol 201B -2019 ar gael yma.

Darllen mwy yma.