Cyfranogiad cymunedol, cynrychiolaeth a lles

Mae PLANED yn cefnogi cymunedau o le a diddordeb; gan eu helpu i fod yn gryfach, yn fwy economaidd a gwydn; ac annog arfer gorau drwy fanteisio ar gyfleoedd i wneud pethau drostynt eu hunain.

Mae PLANED yn cefnogi’r llais cymunedol i gael ei glywed drwy annog gweithredu a thrafod ar y cyd ar lefel gymunedol. Drwy ddatblygu cynlluniau gweithredu a fforymau cymunedol, mae PLANED yn cefnogi gwydnwch cymunedau gwledig drwy nodi cyfleoedd ar gyfer cyfleusterau yn y gymuned, gan sicrhau bod cymunedau’n gallu manteisio ar y gwasanaethau a roddir i aneddiadau mwy trefol drwy bartneriaeth ac arloesedd, a datblygu gwasanaethau gwledig i ddiwallu anghenion y gymuned.

Byddwn yn annog gwell llesiant ac integreiddiad drwy helpu cymunedau i brofi’r Pum Ffordd i Lesiant.

Ymgysylltu ac Ymgynghori â’r Gymuned

Rydym yn defnyddio offer a methodolegau pwrpasol sy’n canolbwyntio ar y gymuned i ymgysylltu â’r gymuned.

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ymgysylltu ‘Gweledigaeth’, Arolygon, Ymchwil Gweithredol, datblygu seiliedig ar Asedau, fforymau a thrafodaethau ar-lein, sgyrsiau cymunedol (ee. Sgyrsiau carbon), Ymgysylltu â phobl ifanc, theori newid, mapio, digwyddiadau a’r celfyddydau.

Cynllunio Gweithredu a Chynlluniau Datblygu Ardal

chyfleoedd lleol, yn edrych ymlaen at y newidiadau y mae cymuned am eu gweld, ac yn nodi’r sefydliadau sydd eu hangen i helpu i weithredu’r Cynllun. Gall y Cynlluniau Gweithredu hyn arwain at gryfhau grwpiau presennol a chreu rhai newydd, gwella a chreu amwynderau lleol a chyfleoedd newydd i gysylltu â strategaethau a Chynlluniau Datblygu Ardal Hwb.

Gallwch weld enghreifftiau o Gynlluniau Gweithredu blaenorol yma

Cefnogi Fforymau a Chymdeithasau Cymunedol

Er mwyn bwrw ymlaen â’r Cynllun Gweithredu, mae PLANED yn cefnogi’r gymuned i ffurfio Fforwm Cymunedol (pan nad oes un yn bodoli eisoes) sy’n agored i bob aelod o’r gymuned. Bydd PLANED yn paratoi cyhoeddusrwydd, yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau, yn rhannu arfer da ac yn cefnogi’r Fforwm Cymunedol drwy wella cyfathrebu a chyfeirio at brosiectau a sefydliadau partner. Caiff aelodau’r Fforwm Cymunedol eu hannog a’u cefnogi i sefydlu gweithgorau perthnasol i fwrw ymlaen â chynigion prosiect penodol a nodir yn y Cynllun Gweithredu.

Cefnogi Prosiectau a Mentrau

Nodir prosiectau mewn Cynlluniau Gweithredu Cymunedol a Chynlluniau Datblygu Ardal Hwb. Mae dull PLANED o ‘droi syniadau’n gamau gweithredu’ yn annog gweithgorau i edrych ar gryfderau a chyfleoedd sy’n bodoli’n lleol, ar gyfer prosiectau penodol, beth ellir ei wneud yn lleol a phwy all helpu, ac yna nodi’r camau nesaf, er enghraifft cysylltu â darparwyr gwasanaethau ac ati.

Drwy nifer o fentrau, efallai y bydd PLANED yn gallu cynnig cymorth ariannol ar gyfer prosiectau a nodir mewn Cynlluniau Gweithredu Cymunedol a Chynlluniau Datblygu Ardal Hyb sy’n cyfrannu at dwf economaidd ac adfywio lleol.

I gael gwybodaeth am gyllid y prosiect, anfonwch e-bost at information@planed.org.uk