Ein Tim

Ein Tim

Yn dilyn ailstrwythuro yng Ngwanwyn 2019, mae PLANED yn mynd o nerth i nerth gyda’r bobl gywir a’u sgiliau, yn y rolau a’r prosiectau cywir.

Rydym yn dîm agored, arloesol a chefnogol, sy’n cydweithio’n dda fel un tîm gyda’n partneriaid, i gyflawni ein brwdfrydedd dros bobl, a’r syniadau a’r camau gweithredu sy’n newid cymunedau’n gadarnhaol.

Cwrdd â’r tîm isod:

Iwan Thomas

Prif Swyddog Gweithredol

Iwan yw Prif Swyddog Gweithredol PLANED, ac ymunodd â'r sefydliad ym mis Hydref 2018 ar ôl gweithio yn y sector cyhoeddus am dros 20 mlynedd.

Cyn ymuno â PLANED, roedd Iwan yn Rheolwr Rhaglen Ranbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am bum mlynedd, a bu hefyd yn gweithio i Uned Data Llywodraeth Leol Cymru fel ei Uwch Ymgynghorydd penodedig cyntaf.

Yn ogystal â Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, mae Iwan yn dod â phrofiad sylweddol o weithio ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd mewn partneriaeth ledled Cymru, gyda swyddi gwirfoddol diweddar yn cael eu dal gan gynnwys bod yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Gwyddoniaeth Gogledd Cymru; yn Ymddiriedolwr yn Theatr Clwyd; ac Aelod o Fwrdd Cynghori ar Gonsortia Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Mae Iwan yn eiriolwr angerddol dros ddatblygu sgiliau ac ymgysylltu â'r gymuned, ar ôl cael gwahoddiad i siarad mewn llawer o gynadleddau a seminarau cenedlaethol; ac yn dod â phrofiad uniongyrchol PLANED o ddatblygu model Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ledled Cymru, a sicrhau canlyniadau cynaliadwy i gymunedau mewn partneriaeth â chyflogwyr a gwleidyddion ar brosiectau allweddol o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Darllen Mwy

Stuart D. Berry

Cydlynydd Diwylliannol

Ymunodd Stuart â PLANED ym mis Hydref 2019 fel Cydlynydd Diwylliannol.
Cyn ymuno â PLANED, Stuart oedd Rheolwr Canolfan Dreftadaeth Doc Penfro, ble mae arddangosiadau yn canolbwyntio ar drefi diwydiannol a milwrol mwyaf pwysig Cymru.

Dechreuodd Stuart ei yrfa amgueddfeydd a threftadaeth yn 1999, Yn gweithio i wasanaethau amgueddfeydd yn Sheffield a Chaerloyw cyn treulio naw mlynedd Yn gweithio i wasanaethau Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Lloegr yn Wakefield. Mae Stuart wedi treulio amser fel ymgynghorydd amgueddfeydd llawrydd a hefyd fel Athro Saesneg yn Taiwan am ddwy flynedd. Gradd gyntaf Stuart oedd Gwyddoniaeth Archaeolegol a Daeareg, ac mae ganddo radd Meistr mewn Astudiaethau Amgueddfeydd.
Mae Stuart yn aelod o bwyllgor y Rhwydwaith Dysgu Digidol, rhwydwaith cenedlaethol weithwyr proffesiynol diwylliannol sy'n defnyddio technoleg ar gyfer dysgu ac ymgysylltiad â'r cyhoedd. Mae hefyd yn Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Casblaidd yng ngogledd Sir Benfro, ac yn arweinydd Cynorthwyol adran Afancod Sgowtiaid Cyntaf Wdig.

Darllen Mwy

Alice Coleman

Cydlynydd ARWEINYDD

Ymunodd Alice â PLANED ym mis Awst 2020 fel Cydlynyd LEADER gyda’i phrofiad fel Swyddog Prosiect gyda Lantra. Bydd y rôl yn cefnogi’r gwaith o weithredu’n llwyddiannus y Strategaeth Datblygu Lleol ar gyfer y rhaglen LEADER yn Sir Benfro.
Yn ei rôl fel Swyddog Datblygu gyda Lantra, cefnogodd Alice fusnesau garddwriaeth masnachol i fod yn gynhyrchiol, proffidiol ac wedi’u paratoi ar gyfer wynebu heriau.
Cyn ymuno â Lantra, gweithiodd Alice gyda Chydweithfeydd Bwyd Cymunedol Cymru yn gweithio gyda thyfwyr a chyflenwyr ar hyd a lled Cymru, gan feithrin gallu mewn cadwyni cyflenwi lleol.
Mae’n cyfrannu ei set sgiliau helaeth i PLANED gyda chefndir mewn Partneru Busnesau AD, gan gynnwys datblygu busnes, dylunio sefydliadol, polisi, adnoddau a mapio talent, cysylltiadau ac ymgysylltiad gweithwyr.
Yn ei hamser hamdden mae’n gogyddes frwd ac yn cynnal bistro dros dro, yn hyrwyddo’r defnydd o gynnyrch o Gymru ac mae’n mwynhau popeth sydd gan Sir Benfro i’w gynnig.

Darllen Mwy

Ben Davies

Cynorthwyydd Prosiect

Ymunodd Ben â thîm PLANED ym mis Medi 2019 wedi iddo gwblhau ei ail flwyddyn yng Ngholeg Sir Benfro yn astudio Astudiaethau Busnes Lefel 3. Cyn hyn, bu'n astudio Gwyddor Chwaraeon yng Ngholeg Sir Benfro.

Tra'n astudio yn y Coleg, roedd Ben yn gweithio ym Mharc Thema Oakwood yn ogystal â thafarn y Swan Inn, Aber-bach. Cafodd Ben ei eni yng Nghaerdydd a'i fagu yn Sir Benfro.
Yn ystod ei amser rhydd, mae Ben yn mwynhau chwarae a gwylio pêl-droed, Lerpwl yn benodol
Mae swydd Ben yn cynnwys cynorthwyo'r prosiectau parhaus yn PLANED a gweithio'n agos ar y prosiect DATRIS.

Darllen Mwy

Julie Davies

Swyddog Cyllid ac Adnoddau Dynol

Ymunodd Julie Davies â PLANED ym mis Mehefin 2017, a hi yw ein Swyddog Cyllid ac Adnoddau Dynol . Wedi gweithio o fewn Sir Benfro i Gyngor Rhanbarth De Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, PSM International, Birribi ac i PLANED yn y gorffennol, mae gan Julie brofiad sylweddol ym meysydd gweinyddu, gweithredu systemau a rheoli swyddfa.
Mae Julie, wrth arwain ar gymorth gweinyddol, diogelu data a gweinyddu AD i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi’r Cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Tafarn Sinc, ac mae hi’n parhau i ddarparu cymorth gweinyddol pan fo angen.
Mae Julie hefyd yn gyfrifol am weithredu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), monitro a chynnal y data mewnol, a chefnogi staff i ddefnyddio’r system.

Darllen Mwy

John Ewart

Cydlynydd DATRIS

Ymunodd John Ewart â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Cydlynydd DATRIS.
Cyn ymuno â PLANED, bu John yn gweithio ym maes addysg fel Darlithydd Prifysgol, Athro Ysgol Uwchradd a Thiwtor Dysgu Oedolion.
Wrth arwain ar y Prosiect DATRIS i PLANED, mae John hefyd wedi bod yn rhan weithredol o brosiectau eraill sy’n rhedeg o fewn y sefydliad gan gynnwys sefydlu’r Bws Cymunedol Digidol a chefnogi prosiectau LEADER.
Mae John yn frwd dros hybu hygyrchedd gwybodaeth ddigidol i gymunedau gwledig. Yn benodol, mae’n canolbwyntio ar Dechnoleg Gwybodaeth ac ar ffotograffiaeth a chreu ffilmiau yn ogystal â hybu neuaddau pentref Sir Benfro.

Darllen Mwy

Lee Griffiths

Swyddog Monitro a Gwerthuso

Ymunodd Lee Griffiths â PLANED ym mis Medi 2019, ar ôl gweithio fel Mentor Cyflogaeth cymunedol gyda Chyngor Sir Penfro. Mae Lee wedi rheoli nifer o fusnesau lleol yn cynnwys Wickes a Premier Inn yn ogystal â gweithio i The Oak Veterinary Group a Radio Pembrokeshire.

Ar ôl cwblhau ei radd mewn Economeg Busnes sawl blwyddyn yn ôl, bu'n byw yn Llundain ac ym Mryste cyn dychwelyd adref i Sir Benfro, lle mae wedi bod yn rhan o amrywiaeth o grwpiau a phrosiectau cymunedol, yn cynnwys "Bynji oddi ar y Bont".

Yn ystod ei amser rhydd mae Lee yn mwynhau gwylio athletau a rygbi, yn enwedig y Sgarlets, ac ar hyd o bryd mae'n astudio gradd mewn Seicoleg gyda'r Brifysgol Agored.

Mae swydd Lee fel Swyddog Monitro a Gwerthuso yn cynnwys helpu ei gydweithwyr gyda chywirdeb gwaith papur sydd yn ei dro yn lleihau oedi ar gyfer cyllid prosiectau.

Darllen Mwy

Hedd Harries

Prosiect Cymunedau Perfeddwlad

Ymunodd Hedd â PLANED ym mis Mai 2021, ac mae'n Gynorthwyydd Ymgysylltiad Prosiect ar gyfer Prosiect Cymunedau Perfeddwlad y Preseli sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cyn ymuno â PLANED, gweithiodd Hedd mewn amrywiaeth o swyddi o fewn y sectorau lletygarwch a bwyd-amaeth yn Sir Benfro. Yn ychwanegol at hyn, cwblhaodd Hedd BSc mewn Biowyddorau Milfeddygol a MRes mewn Rheoli Paraseitiaid, ac mae'n gobeithio cyhoeddi ei ymchwil yn y dyfodol agos. Treuliodd Hedd ddwy flynedd yn byw ac astudio yn Warsaw, Gwlad Pwyl.

Mae Hedd yn weithredol iawn yn y gymuned, ac mae'n gyd-drysorydd Capel Star, lle mae hefyd yn aelod.

Yn ei amser rhydd, mae Hedd yn helpu ei frawd a'i dad ar fferm y teulu ym Mwlchygroes, ac mae yn y broses o ysgrifennu llyfr ar fywyd Thomas Josiah Jones.

e: hedd.harries@planed.org.uk

Darllen Mwy

Lee James

Swyddog Menter Cymunedol

Ymunodd Lee James â PLANED ym mis Medi 2019 fel Swyddog Menter Cymunedol (a elwir hefyd yn Gatalydd Cymunedol).

Ar ôl cwblhau'r Rhaglen Arwain a Rheoli Skills for Care, bu Lee'n gweithio fel Swyddog Comisiynu ar gyfer pobl hŷn ac iechyd meddwl i Gyngor Camden. Yna, dychwelodd i Gymru i weithio fel Rheolwr Prosiect Rhanbarthol i Ddewis Cymru, y cyfeiriadur adnoddau llesiant ar-lein, wedi'i leoli yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Roedd hyn yn cynnwys perswadio adnoddau cymunedol i ymuno â'r cyfeiriadur ar-lein a hyrwyddo'r wefan i weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd fel y lle i ddod o hyd i wybodaeth a chymorth ynghylch llesiant.

Yn PLANED, swydd Lee yw annog a chefnogi sefydlu mentrau cymunedol sydd yn helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosib. Wrth wneud hyn, mae Lee yn gweithio ar y cyd â phartneriaid lleol megis Cyngor Sir Penfro a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, yn ogystal â'r prosiect Catalyddion Cymunedol llwyddiannus yng Ngwlad yr Haf.

Darllen Mwy

Sophie Jenkins

Swyddoges Datblygiad Cymunedau

Ymunodd Sophie Jenkins â PLANED ym mis Medi 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect ar gyfer Prosiect Ein Cymdogaeth Werin Preseli a Ariennir gan Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol (calonpreseli.planed.org.uk).

Cyn ymuno â PLANED, bu Sophie yn gweithio ar Brosiect Perllan y Werin yn Llandudoch - prosiect tair blynedd gyda ffowcs ar y gymuned a'r amgylchedd a ariannwyd gan y Loteri Fawr a oedd yn cynnwys plannu perllannau, creu dolydd blodau gwyllt, gweithdai ymwybyddiaeth bioamrywiaeth, teithiau cerdded gwenyn, recordio biolegol a gŵyl berllan flynyddol.

Mae Sophie hefyd yn gweithio fel Cydlynydd Canolfan Llwynihirion Brynberian, lle mae'n cael ei chyflogi i helpu i greu cydlyniant, cydweithredu, cyfathrebu a chyfranogiad rhyng-genhedlaeth ffyniannus, dwyieithog trwy ymgysylltu cymdeithasol yn yr adeilad cymunedol sydd newydd ei adnewyddu.

Yn ei hamser hamdden, mae Sophie yn mwynhau ffotograffiaeth ac fel rheol mae i'w chael yn crwydro mynyddoedd annwyl ei Preseli gyda'i chŵn a fflasg fawr o dê.

Darllen Mwy

Helen John

Cynorthwy-ydd Cyllid

Ymunodd Helen â PLANED ym mis Mai 2021 fel Cynorthwy-ydd Cyllid. Fe raddiodd mewn Busnes ac Adnoddau Dynol, wedi'i geni a'i magu yng Ngorllewin Cymru ac yn siaradwr Cymraeg rhugl.

Mae hi wedi gweithio yn y sectorau preifat, cyhoeddus ac i gymdeithasau cymunedol yn cynnwys Cyngor Bro Morgannwg, Prifysgol Caerdydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn practis milfeddygol ac mewn gwneuthurwr offer meddygol. Mae hi wedi cael profiad o weithio mewn sawl gwahanol rol yn cynnwys Adnoddau Dynol, Rheoli Swyddfa, gweithredu systemau newydd a chyllid.

Mae Helen yn ffotograffydd llawrydd brwdfrydig, wedi tynnu llyniau priodas, digwyddiadau lleol ac eitemau i'r Wasg. Cafodd ei magu ar y fferm deuluol ac yn parhau i gefnogi'r teulu boed godro'r gwartheg neu helpu gyda’r defaid. Mae Helen a'i theulu'n mwynhau cerdded yng nghefn gwlad a'r arfordir, yn cefnogi digwyddiadau cymunedol ac yn ymfalchïo mewn Helfa Drysor.

Darllen Mwy

Emyr John

Arwain Syr Benfro Cydlynydd Prosiect

Ymunodd Emyr John â PLANED ym mis Chwefror 2016 ac ef yw ein Cydlynydd Prosiect LEADER. Wedi gweithio yn Adran Adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin am dros 10 mlynedd yn ogystal â gweithio yn PLANED yn ôl yn 2002, mae gan Emyr brofiad sylweddol ym meysydd fel adfywio cymunedol, codi arian, rhaglenni cyllido Ewropeaidd, monitro ac archwilio.

Mae Emyr, wrth fonitro a phrosesu hawliadau ariannol y rhaglen LEADER gyfredol i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys cynorthwyo cymunedau Sir Benfro i wneud cais am gyllid drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhoi cyngor arall ar gyllid cymunedol.
Mae Emyr yn annog Prosiectau Cydweithredu LEADER rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol ac mae hefyd yn cynrychioli PLANED mewn cyfarfodydd LEADER rhanbarthol. Yn enedigol o Sir Benfro ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae’n hybu monitro prosiectau a systemau, rhannu arferion gorau, cydweithredu a rhwydweithio cymunedol.

Darllen Mwy

Emma Lewis

Swyddog Prosiect LEADER Arwain Sir Benfro

Ymunodd Emma â PLANED ym mis Gorffennaf 2019

Wedi'i geni a'i magu yn Sir Benfro, mynychodd Emma Ysgol Greenhill, yna Coleg Sir Benfro cyn graddio o Brifysgol Cymru Abertawe. Mae hi'n dod â chyfoeth o sgiliau a phrofiad gweinyddol i PLANED, yn dilyn gweithio o fewn y sector addysg fel Cynorthwyydd Personol, Rheolwr Swyddfa a Rheolwr Cyllid. Mae Emma hefyd yn Glerc i Lywodraethwyr hyfforddedig, yn deipydd cyffwrdd 80wpm ac mae hi ar hyn o bryd yn hunan-gyllido ei hastudiaethau ar gyfer Tystysgrif L2 AAT mewn Cyfrifeg i ffurfioli ei phrofiad ariannol.

Yn ei hamser sbar, mae Emma yn hoff o hen bethau ac mae hi'n mwynhau darllen llyfrau, gwrando ar finylau ac edrych ar ffilmiau clasurol gyda'i gŵr. Mae hi'n mwynhau troedio'n droednoeth yn yr ardd a cherdded hyd arfordir prydferth Sir Benfro, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf pan mae'n wyllt ac yn wag.

Mae Emma yn hapus i fod yn rhan o dîm PLANED ac mae hi'n mwynhau cefnogi prosiectau cymunedol o fewn Sir Benfro. Wedi byw i ffwrdd am gyfnod, mae hi'n dweud bod ganddi werthfawrogiad newydd o ba mor arbennig yw Sir Benfro a'i gymunedau lleol.

Darllen Mwy

Abi Marriott

Community and Well-being Resilience Coordinator on the CWBR Project

Ymunodd Abi â PLANED ym mis Mawrth 2019 fel un o’n Swyddogion Gwytnwch Llesiant a Chymuned, yn arwain Prosiect CWBR, sydd wedi ei ariannu gan LEADER Arwain Sir Benfro.
Mae ganddi radd mewn Cynhwysiant Cymdeithasol, gyda chymwysterau a sgiliau mewn rhoi hyfforddiant, dulliau cyfathrebu a rheoli gwirfoddolwyr.
Mae Abi yn dod atom gyda llawer o brofiad trydydd sector ac ymgysylltiad cymdeithasol. Yn y gorffennol, mae hi wedi gweithio gyda Mencap Cymru, yn trefnu prosiect a oedd wedi ei gynllunio i gefnogi pobl ag anableddau dysgu i fod â rolau amlwg a gwerthfawr o fewn y gymuned, ac yn helpu newid y ffordd mae Cymdeithas yn meddwl am bobl ag anableddau dysgu.
Mae Abi yn un o ymddiriedolwyr Span Arts, ac yn ei hamser rhydd, mae hi’n mwynhau garddio a cherdded o amgylch ein sir hardd.
Mae’n hynod bwysig iddi fod llais pawb yn cael ei glywed, a bod pawb yn cael eu cynnwys ac yn hapus o fewn eu cymuned.

Darllen Mwy

Jason Retter

Cynorthwyydd Prosiect

Ymunodd Jason â PLANED ym mis Medi 2019, ac mae'n un o'n Cynorthwywyr Prosiect sydd yn cydweithio â'r Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol.

Graddiodd Jason o Brifysgol Plymouth wedi astudio gradd BSc (Anrhydedd) mewn Rheolaeth Lletygarwch, ac yna symudodd ymlaen at addysgu Dylunio a Thechnoleg gan arbenigo mewn Bwyd a Maeth. Ar ôl ail-gartrefu yng Ngorllewin Cymru gyda'i deulu, mae Jason wedi gadael y dosbarth ac yn barod i wyneb heriau newydd.

Darllen Mwy

Liz Thomas

Rheolwr Swyddfa

Ymunodd Liz â PLANED ym mis Chwefror 1999, a hi yw ein Rheolwr Swyddfa.

Ar ôl gweithio yn y sector gwerthu a lletygarwch ac fel hyfforddwr yng Ngholeg Sir Benfro cyn ymuno â PLANED, mae gan Liz brofiad sylweddol mewn meysydd fel gweinyddu busnes, rheoli prosiectau, hyfforddi, rheoli digwyddiadau a hwyluso.

Mae Liz hefyd wedi chwarae rhan weithredol mewn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys y prosiect Llesiant a Gwydnwch Cymunedol, y Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol a Rhwydwaith y Fforwm Cymunedol.

Mae Liz yn sbardun allweddol wrth hyrwyddo pob agwedd ar ymgysylltu â'r gymuned, yn enwedig gweithio gyda Neuaddau Cymunedol; datblygu sgiliau a hyfforddiant yn dilyn ymlaen o waith yr Hwb Cymunedol a Sgiliau (prosiect CASH) a'r Clwb Dydd Sadwrn, gan ddarparu dosbarthiadau gwaith coed a choginio ar gyfer disgyblion blwyddyn 10.

Darllen Mwy

Cris Tomos

Cynorthwyydd Cyllid a Chronfa Ddata

Cris yw Cydlynydd Menter a Busnes PLANED, ac roedd ar fwrdd PLANED i ddechrau o 2006 cyn ymuno â'r tîm fel aelod o staff ym mis Chwefror 2016. Mae Cris wedi chwarae rhan fawr yn natblygiad cymunedol ac wedi bod yn wirfoddolwr ers sawl blwyddyn yn ddiweddarach llawer o brosiectau, o Drysorydd Neuadd y Pentref i Aelod o Fwrdd Cydweithredol 4CG; meysydd parcio, manwerthu, swyddfeydd, gweithdai a chanolfan grefftau sy'n eiddo i'r gymuned. Yn 2013 prynodd 4CG yr hen Orsaf Heddlu a Llys yn Aberteifi.

Cris yw Cadeirydd cwmni cydweithredol Ynni Adnewyddadwy Cwm Arian gyda chynlluniau i ddatblygu atebion ynni adnewyddadwy a charbon isel ar gyfer cymunedau yng Ngorllewin Cymru. Derbyniodd Cris wobr Cydweithredwr y Flwyddyn Cymru yn 2012 a Hyrwyddwr Menter Gymdeithasol y flwyddyn yng Nghymru yn 2013 Cefnogodd Cris bryniant cymunedol Tafarn Sinc lle cododd 509 o bobl dros £ 400,000 i brynu’r dafarn eiconig yng Ngogledd Sir Benfro.

Ym mis Mai 2017, etholwyd Cris yn gynghorydd sir ward Crymych ac mae bellach yn aelod cabinet sir Sir Benfro dros yr Amgylchedd a'r Iaith Gymraeg.

Darllen Mwy