Am CWBR

Bwriad y prosiect CWBR oedd rhedeg fel prosiect peilot dau flynedd i archwilio sut y gall cynghorau tref a chymunedol adeiladu gwydnwch cymunedol drwy ymgysylltu eu cymunedau er mwyn datblygu asesiadau llesiant lleol, cynlluniau a gweithgareddau prosiect. Cafodd canfyddiadau eu bwydo i siapio gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn y pen draw parhaodd y prosiect am 3 blynedd wrth iddo esblygu gyda ffynonellau eraill o gyllid ychwanegol gan gynnwys rhan ymgysylltiad ieuenctid a changen benodol ar gyfer cefnogaeth Covid yn 2020.  Llwyddodd CWBR i gyflawni’r holl ddeilliannau a gynlluniwyd ond gwnaethant hefyd wrando ar beth oedd cymunedau ei angen a’i eisiau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Sicrhaodd y Swyddogion Prosiect fod y gweithgaredddau yn apelio at gryfderau’r gymuned drwy gynnig dull pwrpasol i greu’r Cynlluniau Llesiant Cymunedol.

Llwyddwyd i gyflawni deilliannau gwreiddiol fel y saith o Gynlluniau Llesiant Cymunedol, gweithdai cynorthwyedig, sesiynau hyfforddiant a sefydlu hybiau cymunedol.  Ochr yn ochr â hyn, crëodd y Prosiect fapiau rhyngweithiol, Cynllun Datblygiad yr Iaith Gymraeg PLANED, lansiodd ‘Arolwg Cymunedau Sir Benfro mewn ymateb i Covid’ ac ochr yn ochr â PLANED, mae’n parhau i roi cefnogaeth i fynd i’r afael â’r mater dŵr ar gyfer cymuned Trecwn.

Un o lwyddiannau mwyaf arwyddocaol CWBR yw’r pecyn ar-lein ar gyfer ymgysylltiad myfyrwyr yn y gymuned.

Beth nesaf?

https://www.planed.org.uk/cy/news/2021/10/06/sicrhau-arian-gan-planed-ar-gyfer-prosiect-ieuenctid-yn-y-sir/