Ynni a’r amgylchedd

Mae’r Rhwydwaith Ynni Cymunedol, yn annog cymunedau i ymchwilio i’r potensial i ddatblygu ffurfiau amgen o ynni, i ddysgu oddi wrth eraill sydd wedi datblygu prosiectau ynni, rhannu syniadau a datblygu eu prosiectau eu hunain.

I helpu’r rhwydwaith hwn, mae PLANED wedi trefnu digwyddiadau megis Seminar We gydag Ynni Cymunedol yr Alban, gweithdy ar ‘Enillion ar Ynni Adnewyddadwy’, ac ymweliad i weld tyrbinau gwynt ar waith. Mae hefyd wedi codi ymwybyddiaeth am faterion ynni amgen drwy’r Rhwydwaith Amaethyddiaeth Gynaliadwy.

Nod y rhwydwaith ‘Gwerthfawrogi’r Amgylchedd’ yw helpu cymunedau i ddatblygu sgiliau maen nhw eu hangen er mwyn cynllunio a rhoi prosiectau ymarferol ar waith sy’n gwella amgylchedd y sir, a thrwy hynny yn gwella ansawdd bywyd ac a allai ymestyn y cyfleoedd ar gyfer twristiaeth a hamdden gynaliadwy. Mae’r prosiectau ymarferol hyn yn ymddangos mewn Cynlluniau Gweithredu Cymunedol.

Mae PLANED wedi trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddiant a gweithdai gyda help arbenigwyr, i ymestyn dealltwriaeth pobl o’r amgylchedd. Mae’r pynciau yn cynnwys garddio bywyd gwyllt, plygu helyg, archwilio ynni, cyllid ar gyfer grwpiau amgylcheddol cymunedol ac ati. Hyrwyddir ymwybyddiaeth amgylcheddol hefyd drwy’r prosiect ‘Bywyd Gwyllt yn eich Ardal’, gan alluogi pobl leol i ddysgu mwy am y bywyd gwyllt sy’n byw yn eu cymdogaeth.