Rhwydweithiau

Mae un o brif feysydd ein gwaith yn cynnwys nodi’r materion sy’n bwysig i gymunedau a allai wedyn ddarparu ffocws i weithgarwch.  Mae themâu penodol megis amaethyddiaeth, hanes neu’r amgylchedd naturiol yn apelio at wahanol grwpiau a chyrff ariannu.  Gall themâu dorri ar draws ffiniau daearyddol a dod â chymunedau gwahanol at ei gilydd i gyfnewid syniadau a gweithio gyda’i gilydd fel rhwydwaith.

Rydym wedi helpu i greu a chynnal amrywiaeth o rwydweithiau yn Sir Benfro a allai gynnwys sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector yn ogystal ag unigolion sydd â diddordeb.


Mae ein rhwydweithiau presennol yn cynnwys:

Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol:

Trefnu digwyddiadau i helpu’r rheini sy’n ymwneud â rheoli neuaddau ac adeiladau cymunedol. Er enghraifft, cynnal ymweliadau i weld neuaddau yn elwa o ynni solar a gwresogi o’r ddaear.

Darllen mwy yma

Rhwydwaith Fforwm Cymunedol:

Yn dwyn fforymau, cymdeithasau a chynghorau tref a chymuned ynghyd ar draws Sir Benfro i drafod materion o ddiddordeb cyffredin a phryder, rhannu eu syniadau a dysgu am fentrau cymunedol llwyddiannus.

Rhwydwaith Treftadaeth Cymunedol:

Trefnu nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau treftadaeth sy’n dwyn pawb sydd â diddordeb yn nhreftadaeth amrywiol Sir Benfro ynghyd. Er enghraifft, trefnu diwrnod i gyd-fynd â Blwyddyn Ewropeaidd Treftadaeth Ddiwylliannol 2018 gyda ffocws ar drefi muriog Penfro a Dinbych y Pysgod.

Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Nod Rhwydwaith Menter Sir Benfro (y Rhwydwaith) yw cefnogi a chysylltu busnesau bach i ganolig ac entrepreneuriaid yn y sir.

Darllen mwy yma.

Rhwydwaith Amaethyddiaeth Gynaliadwy Sir Benfro (PSAN):

Hwyluso cyfarfodydd y rhai sy’n cynrychioli’r gymuned ffermio leol drwy fforwm i ffermwyr a thirfeddianwyr i drafod amaethyddiaeth gynaliadwy. Mae pob cyfarfod fel arfer yn cynnwys siaradwr gwadd ar bwnc perthnasol.

  • Prosiect Ysgolion Bwyd a Ffermio PSAN: is-grŵp PSAN sy’n hyrwyddo bwyd a ffermio gyda phobl ifanc, ac yn codi ymwybyddiaeth o ran o ble y daw eu bwyd.
  • Grŵp Tanau Gwyllt PSAN: is-grŵp PSAN arall. Gweithio gyda thirfeddianwyr a chymunedau i helpu i leihau achosion o danau gwyllt a lleihau’r difrod posibl trwy reoli tir yn ymarferol.

Gwerthfawrogi’r Amgylchedd:

Helpu cymunedau i ddatblygu’r sgiliau maen nhw eu hangen i gynllunio a rhoi prosiectau ar waith sy’n helpu ac yn gwella’r amgylchedd. Rydym yn trefnu digwyddiadau sy’n anelu at ailgylchu ac ailddefnyddio lle bo hynny’n bosibl, datblygu prosiectau ymarferol i wella ansawdd bywyd. Er enghraifft, trefnu digwyddiad yn 2018 i weld p’un a yw Sir Benfro yn barod i fynd heb blastig.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch â’n Swyddog Rhwydweithiau, Benjamin Thorndyke

e-bost: benjamint@planed.org.uk


Rhwydweithiau allanol yr ydym yn rhan ohoni

 

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Cynrychiolaeth o’r Sector Cymunedol ar y Cyngor Partneriaeth

Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn ymgymryd â rôl sector cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Darllen mwy yma

Senedd Wledig Ewrop

Llais i Bobl Wledig, Fforwm Polisi a Llwyfan, Rhwydweithio, Partneriaeth a Chyfeillgarwch

Cafodd Senedd Wledig Ewrop (ERP) ei chreu i ddarparu llais ar gyfer pobl wledig a’r cymunedau sy’n eu cefnogi o ran polisïau a phenderfyniadau yn ymwneud â Ewrop.

Darllen mwy yma.

Eirioli a Datblygu Barn Wledig (ROAD)

Mae PLANED yn gweithio gydag ACRE (Action with Communities in Rural England), Rural Community Network NI, Scottish Rural Action ac Irish Rural Link fel rhan o brosiect diweddaraf Senedd Wledig Ewrop sy’n cael ei adnabod fel ROAD (Eirioli a Datblygu Barn Wledig).

Bydd y prosiect hwn yn y DU ac Iwerddon yn canolbwyntio ar sut i gynnal cysylltiadau gwledig gyda Gwledydd Ewropeaidd ar ôl mis Mawrth 2019.

Darllen mwy yma.