Ymchwil ac Arloesedd

Ymchwil Desg

Cymorth i gael tystiolaeth ar gynhyrchion/prosiectau/gwasanaethau ac ati o ffynonellau sydd ar gael. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

 • Adolygiad o arfer gorau
 • Asesiadau tystiolaeth cyflym – gan ddefnyddio cyfuniad o gyfweliadau â hysbyswyr allweddol a chwiliadau llenyddiaeth wedi’u targedu i lunio adroddiad mewn ychydig ddyddiau neu wythnosau
 • Adolygiadau o lenyddiaeth systematig
 • Dadansoddiad o ystadegau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Arolygon (Papur ac Ar-lein)

Cymorth i gael tystiolaeth ar gynhyrchion/prosiectau/gwasanaethau ac ati o drawstoriad eang o’ch cymuned. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

 • Dylunio arolwg
 • Rheoli’r arolwg – yn cael ei gynnal drwy’r post, ar-lein, neu drwy ddefnyddio methodoleg wyneb yn wyneb/ffôn lle bo’n briodol
 • Dadansoddi data
 • Adrodd ar y canfyddiadau; mesur agweddau, ymddygiad a chanfyddiadau

Cyfweliadau Unigol

Cymorth i gael tystiolaeth drwy gyfweliadau un i un. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys:

 • Dylunio cyfweliad
 • Trefnu cyfweliadau – naill ai yn bersonol neu drwy delegynadledda neu gyswllt fideo
 • Cofnodi ymatebion
 • Adrodd ar yr ymatebion

Ymchwil Cyfoedion

Cymorth i gynnal cyfweliadau ymchwil gyda’ch cyfoedion, gan gynnwys:

 • Dylunio cyfweliad
 • Cyrchu lleoliad priodol lle bo angen
 • Casglu a dadansoddi’r ymatebion
 • Adrodd ar ganfyddiadau

Ymgynghori â Rhanddeiliaid

Cymorth i gynnal Ymgynghoriad Rhanddeiliaid mewn fforwm cyhoeddus. [Gweler Hwyluso a Hyfforddiant].

Cymorth i greu amgylchedd grŵp i ddatblygu syniadau a datgelu meddyliau a theimladau nad ydynt o reidrwydd yn cael eu cynrychioli mewn arolygon ar raddfa fawr, gan gynnwys:

 • Dylunio rhestri gwadd a gwahoddiadau mewn partneriaeth â’r cleient
 • Dylunio’r sesiwn, gan gynnwys datblygu ffurflenni adborth wedi’u teilwra
 • Hwyluso’r sesiwn
 • Dadansoddi adborth

Dadansoddiad o Adborth Ymgynghoriad

Cymorth i ddadansoddi adborth o broses ymgynghori. Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys:

 • Coladu a threfnu ymatebion
 • Dadansoddi pob fformat ymateb
 • Adrodd ar ganfyddiadau