Rheoli cyllid a phrosiect

Cefnogi datblygiad prosiect

Cymorth i weithio ar syniad am brosiect. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Sesiwn pecyn cymorth cynllunio, datblygu prosiect / creu gweledigaeth fach wedi’i hwyluso
 • Llunio adroddiad ar y cynllun prosiect – darparu fframwaith ar gyfer symud y prosiect yn ei flaen – pwy, beth, sut, adnoddau sydd eu hangen ac ati.

 

Cymorth ar gyfer cais y prosiect

Cymorth i greu cais am gyllid h.y. RCDF, Loteri Fawr, CFAP. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Prawf darllen ffurflen gais (rhaid i’r ymgeisydd ddarparu’r rhan fwyaf o’r testun)
 • Cyrchu cyfeiriadau strategol perthnasol
 • Cynorthwyo gyda chysylltiad i themâu trawsbynciol
 • Asesu/cynghori proffil ariannol h.y. llif arian, argyfyngau, ffioedd proffesiynol ac ati.

 

Hawliadau ariannol

Cymorth i weinyddu hawliadau ariannol. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Coladu tystiolaeth incwm/gwariant h.y. anfonebau, datganiadau banc, rhestri trafodion
 • Cwblhau ffurflen hawliad ariannol
 • Sicrhau y cedwir at ofynion archwilio h.y. i greu ffeiliau priodol, cyfeirio ac ati.

 

Rheoli prosiectau’n ariannol

Cymorth i reoli proffil ariannol prosiect cyfalaf neu refeniw a’r holl rwymedigaethau hawlio. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Datblygu proffil cyflawni ariannol h.y. llif arian
 • Gosod y prosiect ar system rheoli fewnol gyda chodau prosiect perthnasol (cadw prosiectau ar wahân i brosiectau eraill), cyllideb penawdau, ac ati
 • Prosesu’r holl wariant ac incwm h.y. yr holl anfonebau cyflenwyr a dalwyd drwy BACS
 • Cysoni holl incwm a gwariant cyfrifon banc yn fisol
 • Coladu tystiolaeth incwm/gwariant h.y. anfonebau, datganiadau banc, rhestri trafodion
 • Cwblhau ffurflenni hawliadau ariannol
 • Sicrhau y cedwir at ofynion archwilio h.y. i greu ffeiliau priodol, cyfeirio ac ati.
 • Adroddiadau misol/chwarterol o wariant hyd yma yn erbyn y gyllideb a ddyrannwyd

Adrodd am y prosiect

Cefnogaeth i adrodd ar gynnydd y prosiect er mwyn rhwymedigaethau hawlio. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Coladu gwybodaeth cynnydd gan ddarparwyr prosiectau a buddiolwyr ac ati
 • Drafftio adroddiad
 • Dangos tystiolaeth o allbynnau, dangosyddion perfformiad, targedau ac ati fel sy’n ofynnol gan rwymedigaethau ariannol

 

Monitro effaith

Mae grŵp cymunedol angen cymorth i ddatblygu, coladu ac adrodd am effaith eu prosiect – o bosibl fel rhan o rwymedigaethau adrodd neu yn ogystal â’r rhain. Bydd y gwasanaeth yn cynnwys:

 • Datblygu fframwaith asesu effaith h.y. beth yw’r nod cyffredinol, sut a pha weithgareddau fydd angen digwydd, dulliau o gasglu a dadansoddi gwybodaeth, dathlu’r effaith/gwahaniaeth a wnaed. Bydd hwn yn sesiwn wedi’i hwyluso gyda grŵp
 • Llunio adroddiad fframwaith asesu effaith
 • Sesiynau misol/chwarterol ar gasglu a dadansoddi gwybodaeth/adborth
 • Sefydlu system rheoli data o bosibl
 • Gweithgareddau i ddathlu h.y. cyfathrebu (y wasg, cyfryngau cymdeithasol), digwyddiadau ac ati