Ein gwasanaethau

Mae PLANED yn darparu gwasanaethau ymgynghori i gefnogi’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.

Datblygiad Lleol dan arweiniad y Gymuned

Rhan allweddol o’n hethos yw rhannu arfer da cydnabyddedig. I wneud hyn, rydym yn eich cefnogi i ymgymryd â datblygiad lleol dan arweiniad y gymuned.  Rydym yn darparu offer i chi ddefnyddio dull cymuned gyfan i ddatrys heriau lleol a chreu gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Cysylltwch â ni am ddyfynbris pwrpasol yn seiliedig ar y gweithgaredd sydd ei hangen arnoch a maint y gymuned.

Rydym hefyd yn awyddus i drosglwyddo gwybodaeth a thechnegau i chi. Os hoffech chi i hyn ddigwydd, byddai ymrwymiad amser gan y staff yn eich sefydliad. Gall ein tîm yn helpu i arwain y broses a gweithredu fel mentor nes y bydd y tîm lleol yn gyfforddus i ymgymryd â’r broses eu hunain.

Os ydych yn gyngor tref neu gymuned leol sy’n ceisio arweiniad ar gynyddu cyfranogiad a gosod gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, rydym yn hapus i helpu!

Rhowch alwad i ni ar 01834 860 965 neu anfon e-bost i information@planed.org.uk

Gwasanaethau rydym yn eu cynnig:

1. Hyfforddiant a Hwyluso

Os hoffai eich cymuned, eich sefydliad neu fusnes ymgynghori â’ch rhanddeiliaid gallwn ddarparu’r gwasanaeth hwyluso canlynol, a gallwn ei ddarparu’n unigol neu fel rhan o becyn cyfun:

  • Digwyddiadau ymgynghori
  • Cefnogaeth ymgysylltu gymunedol unigryw (cefnogaeth 1 – 1)
  • Ymgynghori â grwpiau penodol
  • Creu Gweledigaeth Gymunedol / Sefydliadol
  • Cynlluniau Gweithredu / Cynlluniau Lleoedd

​Cliciwch yma i ddysgu mwy


2. Buddsoddiad Ariannol a Chymdeithasol

Wrth i gyllid grant fynd yn brin, mae’n rhaid i sefydliadau feddwl yn greadigol os ydyn nhw am wireddu eu nodau ariannu.  Gall hyn olygu syniadau gwreiddiol ar gyfer codi arian uniongyrchol neu fargeinion neu drefniadau ariannol arloesol gyda phartneriaid neu fuddsoddwyr posibl.

Gallai eich grŵp gyflawni gymaint drwy nodi pa gysylltiadau, gwybodaeth a rhwydweithiau sy’n bodoli eisoes ymysg eich aelodau, cwsmeriaid a ffrindiau.

Os oes gennych siop leol i’w harbed, cyfleuster cymunedol i’w weddnewid neu ailadeiladu, cynnyrch gwych sydd angen buddsoddiad – neu unrhyw beth arall a fydd yn eich helpu i adeiladu cymuned gref a chynaliadwy – dewch atom ni.

​Cliciwch yma i ddysgu mwy


3. Rheoli Cyllid a Phrosiect

Gall gwneud cais am arian a chael y gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer eich syniad fod yn frawychus a chymryd amser.  Ac yn fwy na hynny, bydd y rhwymedigaethau adrodd a monitro sy’n dod gyda’r arian os bydd eich cais yn llwyddiannus yn cymryd mwy o amser.

Mae gennym ddegawdau o brofiad a gallwn weithio gyda chi o’r cais hyd at y gwerthuso – gan sicrhau eich bod chi’n rhydd i wneud yr hyn rydych chi’n ei wneud orau.

Cliciwch yma i ddysgu mwy


4. Ymchwil ac Arloesedd

Pam allai eich sefydliad fod angen cynnal ymchwil neu ymgynghori?

Mae’r ddau yn adnoddau rhagorol ar gyfer meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth, sefydlu tystiolaeth a llwyddo i ymgysylltu gyda’ch  cynulleidfa neu randdeiliaid.  P’un a ydych yn grŵp cymunedol yn chwilio am wybodaeth i gefnogi cais am gyllid, neu’n fusnes yn edrych i brofi eich syniad diweddaraf, gallwn helpu.

Cliciwch yma i ddysgu mwy