Newyddion

Rydym yn recriwtio!

Os oes gennych y sgiliau i helpu pobl ifanc gymryd rhan a dweud eu dweud ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw, cysylltwch os gwelwch yn dda.

Darllen mwy yma.


Gwobr Bwrsariaeth Sir Benfro PLANED

Mae cyllid i helpu cefnogi unigolyn ifanc o Sir Benfro sy’n mynd i Addysg Uwch y mis Medi hwn wedi’i lansio gan PLANED.

Darllen mwy yma.


Rhoi Sir Benfro ar y map

Yn ddiweddar ymunodd Prif Swyddog Gweithredol PLANED, Iwan Thomas â’r panel mewn trafodaeth fywiog am y cyfleoedd yn ogystal â’r materion a’r rhwystrau sy’n effeithio ar fusnesau yn y sir.

Darllen mwy yma.


Seminar Tai Fforddiadwy

Ddydd Llun, daeth arbenigwyr tai o Lundain â Gorllewin Lloegr ynghyd â chynrychiolwyr o Gymru gyfan ar gyfer seminar a gynhaliwyd gan PLANED a Chyngor Sir Benfro i ddathlu gwaith Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro.

Darllen mwy yma.


Rhwydwaith fforymau cymunedol yn trafod cynyddu cyfoeth cymunedol

Cynyddu cyfoeth cymunedol oedd pwnc cyfarfod diweddaraf Rhwydwaith Fforymau Cymunedol PLANED.

Darllen mwy yma.


Cyfarfod cyntaf y flwyddyn ar gyfer Rhwydwaith Menter Sir Benfro

Yn ddiweddar, daeth entrepreneuriaid o bob cwr o Sir Benfro ynghyd yng Ngwesty Tŵr y Felin yn Nhyddewi ar gyfer digwyddiad cyntaf 2019 Rhwydwaith Menter Sir Benfro.

Darllen mwy yma.


Digwyddiad Rhwydwaith y Sector Cymunedol am De-orllewin Cymru

Mae PLANED yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yn ymgymryd â rôl sector cymunedol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector.

Darllen mwy yma.


Comisiynydd Plant Cymru yn ymweld â Sir Benfro

Cwrddodd Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, â thîm PLANED er mwyn dysgu mwy am eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc yn Sir Benfro.

Darllen mwy yma.


Mwy na £100,000 ar gael i brosiectau lleol drwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy

Mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi helpu mwy na 200 o brosiectau ers 2000, bellach yn cael ei gweinyddu gan PLANED.

Darllen mwy yma.


Swyddog Lles a Chydnerthedd Cymunedol

Cyfle unigryw a chyffrous i weithio gyda PLANED yn Arberth

Darllen mwy yma.


Senedd ar gyfer Cymunedau Gwledig

Yn ddiweddar mynychodd cynrychiolaeth o Gymru a gydlynir gan PLANED, Senedd Wledig yr Alban (SRP), i ddathlu cymunedau gwledig eithriadol, trafod heriau yn y dyfodol a dangos cryfder a photensial ardaloedd gwledig.

Darllen mwy yma.


Rhwydwaith Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Yn ddiweddar, trefnodd PLANED weithdy cymunedol i holl ymgeiswyr Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn Sir Benfro. Cynllun grant yw RCDF wedi ei ddylunio i atal a lliniaru effaith tlodi mewn cymunedau gwledig. Drwy fynd i’r afael ag effaith tlodi, ei fwriad yw gwella amodau a all arwain at swyddi a thwf yn y dyfodol.

Darllen mwy yma.


Chwaraewr rygbi wedi ei fagu yn Sir Benfro ac wedi ei bweru gan PLANED

Mae PLANED, sef Rhwydwaith Gweithredu Lleol Sir Benfro ar gyfer Menter a Datblygu, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi dod i drefniant gyda Rygbi’r Scarlets, fel rhan o ymgyrch i gynyddu cwmpas ac ymwybyddiaeth o’r prosiectau a ddarperir a’u canlyniadau.

Darllen mwy yma.


Gwneud y mwyaf o’ch adeilad cymunedol

Mae PLANED a PAVS yn eich gwahodd i ddysgu am y canlynol: y cymorth TG ar gael; ffyrdd o ddenu gwirfoddolwyr; a y cyfleoedd ariannu diweddaraf

Darllen mwy yma.


Creu tai fforddiadwy

Mae prosiect rhagbrofol yn anelu at adfywio cymunedau trwy hybu tai fforddiadwy ar y gweill yn Sir Benfro.

Darllen mwy yma.


Lansio Cynllun y Lle Arbennig ym Mherfeddwlad Preseli

Mae prosiect wedi’i lansio i helpu i gysylltu cymunedau Perfeddwlad Preseli gyda threftadaeth unigryw’r ardal.

Bydd y prosiect Ein Cymdogaeth Werin – Cymunedau Perfeddwlad Preseli, sy’n cael ei arwain gan PLANED yn archwilio sut y gall cysylltu â threftadaeth yn greadigol gyfrannu at iechyd a llesiant a darparu cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc drwy brofiad treftadaeth ‘ymarferol’.

Darllen mwy yma.


PLANED yn penodi Prif Weithredwr newydd

Mae Iwan Thomas wedi ei benodi yn Brif Weithredwr newydd PLANED.

Mae’n ymuno o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, lle’r oedd yn Rheolwr Rhaglen Ranbarthol, gyda chyfrifoldeb penodol am Sgiliau a Chyflogaeth ar draws y chwe sir, ac yn drawsffiniol.

Darllen mwy yma.


Pwytho Hanesion; Hel Straeon ym Mro’r Preselau

Yn ystod yr Hydref a Gaeaf 2018  bydd Celfyddydau Span a PLANED yn gweithio gyda chymunedau yng nghanolbarth Sir Benfro i greu cwilt rhyngweithiol hyfryd yn  edrych ar fywyd fferm, byw ar y tir a chysylltiadau personol â thirwedd y Preselau.

Darllen mwy yma.


Adolygiad o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru

Mae’r adroddiad terfynol ar yr adolygiad annibynnol o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru wedi ei gyhoeddi.

Roedd Jessica Morgan, Rheolwr y Tîm LEADER yn PLANED yn rhan o’r panel adolygu, a sefydlwyd i archwilio rôl allweddol Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru a’r heriau maent yn eu hwynebu.

Darllen mwy yma.


PLANED yn dathlu 30 mlynedd

Yn ddiweddar, dathlodd PLANED 30 mlynedd o weithredu dros gymunedau gwledig yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn yr adeilad lle dechreuodd y cyfan, Bloomfield yn Arberth.

Ymhlith y siaradwyr ar y diwrnod roedd yr Athro Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a’r Athro Sarah Skerratt o Goleg Gwledig yr Alban, lle mae hi’n Gyfarwyddwr Ymgysylltu Polisi.

Darllen mwy yma


Ymateb sylweddol i ymchwil yn datgelu sut mae cymunedau yn mynd i’r afael â nifer o heriau sy’n eu hwynebu wrth fyw yng nghefn gwlad

Mae cymunedau gwledig yn dod at ei gilydd i wella ansawdd eu bywydau er eu bod yn teimlo yn fwy pellennig, yn ôl ymchwil Cronfa Cefn Gwlad y Tywysog a Choleg Gwledig yr Alban.

Darllen mwy yma.


Fforwm Cymunedol yn canolbwyntio ar les

Cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus arall gan PLANED fel rhan o’u Rhwydwaith Fforwm Cymunedol.

Gan ganolbwyntio ar les a gwytnwch cymunedol, denodd y digwyddiad dros 30 o bobl o gynghorau tref lleol a chynghorau cymunedol, cymdeithasau cymunedol, Cyngor Sir Benfro (CSB), Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Benfro, Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy yma.


Rydym yn recriwtio

Ein Cymdogaeth Werin – Swyddog Datblygu Cymunedau Perfeddwlad Preseli

Darllen mwy yma


Helpu i lunio dyfodol Nolton a’r Garn

Gwahoddir pentrefwyr Nolton a Roch i gyfarfod cyhoeddus ar Dydd Mawrth 3 Gorffennhaf, 6pm yn Neuadd Fictoria.

Helpu igwblhau Cynllun Gweithredu Nolton a’r Garn.

Darllen mwy yma.


Hyfforddiant digidol at gyfer oes newydd

Mae Asedau Digidol a Hyfforddiant ar gyfer Datrysiadau Arloesol Gwledig, neu DATRIS, yn rhaglen hyfforddiant mentor newydd, sy’n darparu gwasanaethau TGCh a chefnogaeth ddigidol ledled Sir Benfro.

Darllen mwy yma.


Creu Cymunedau Gwledig Cadarn

Mae canolfan newydd Arberth i geisio trechu tlodi, wedi ei hagor gan Eluned Morgan, AC, yn Arberth.

Darllen mwy yma.


Helpu i lunio dyfodol Llandyfái

Gwahoddir pentrefwyr Llandyfái i gyfarfod cyhoeddus yn Ysgol Gynradd Llandyfái.

Helpu igwblhau Cynllun Gweithredu Llandyfái

Darllen mwy yma.


Dathlu Treftadaeth Sir Benfro

10 Mehefin 2018

Cynhaliwyd Diwrnod Treftadaeth llwyddiannus arall gan PLANED fel rhan o’u Rhwydwaith Treftadaeth Cymunedol. Wedi’i gynnal yng Nghanolfan Awyr Agored yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystangbwll, roedd y digwyddiad yn cysylltu â Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewropeaidd 2018 ac wedi denu dros 30 o fynychwyr.

Darllen mwy yma.


Rydym yn recriwtio

1 May 2018

Prif Swyddog Gweithredol

Darllen mwy yma.


£218,000 o arian gan y Loteri Treftadaeth ar gyfer cymunedau Bryniau Preseli

29 Mawrth 2018

Bydd cymunedau ym Mryniau Preseli a’r ardal gyfagos yn elwa o £218,000 o arian gan y Loteri Genedlaethol diolch i gynllun Lle Gwych arloesol Cronfa’r Loteri Treftadaeth.

Mae’r ardal ymhlith pum man arbennig ar draws Cymru, yn dathlu wrth iddynt rannu bron i £1.5 miliwn o arian gan y Loteri Genedlaethol i gefnogi eu datblygiad diwylliannol yn y dyfodol.

Darllen mwy yma.


Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol Sir Benfro

22 Mawrth 2018

Mae PLANED a PAVS yn rhedeg cyfres o ddigwyddiadau i helpu i gydgysylltu cymunedau ledled Sir Benfro sydd yn ymwneud â’u neuaddau pentref ac adeiladau.

Darllen mwy yma.


Atebion arloesol

26 Chwefror 2018

Mae rhaglen newydd cymorth cyfoedion, mentora a digwyddiadau i helpu mentrau cymunedol ar draws pob rhan o Gymru, o’r enw Atebion Arloesol wedi cael ei lansio gan Gymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru.

Mae Atebion Arloesol ar gael i sefydliadau cymunedol sy’n archwilio, neu sefydlu gweithgarwch mentrau cymunedol newydd neu yng nghamau cynnar masnachu.

Darllen mwy yma.


Buddsoddiad Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit

25 Chwefror 2018

Rhanddeiliaid o Sir Benfro yn ymgynnull i drafod blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer dyfodol Cymru y tu allan i’r UE.

Yn ddiweddar fe wnaeth PLANED, mew partneriaeth â Chyngor Sir Penfro gynnal digwyddiad ymgysylltu rhanddeiliaid i ystyried blaenoriaethau buddsoddi rhanbarthol ar gyfer Cymru ar ôl Brexit ac i ddechrau’r sgwrs am yr hyn y byddai Sir Benfro ei eisiau yn y dyfodol a sut y gellir gwireddu hyn.

Darllen mwy yma.


Llais Gwledig ar draws Ewrop

19 Chwefror 2018

Jessica Morgan a Liz Bickerton yn dadlau bod Cymru angen llais mwy gwledig

Fe wnaeth cynrychiolwyr o 40 gwlad ar draws ardaloedd gwledig Ewrop ymgynnull yn nhref Venhorst, Noord-Brabant, yr Iseldiroedd o 18-21 Hydref. Daeth dros 250 o gynrychiolwyr ynghyd o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd a’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd i gyfarfod Senedd Wledig Ewrop, gan ymestyn o Wlad yr Iâ yn y gogledd i Georgia ac Armenia yn y dwyrain.

Mae Senedd Wledig Ewrop yn ymgyrch hirdymor i fynegi llais pobl wledig yn Ewrop. Ei nod yw hyrwyddo hunangymorth a gweithredu gan bobl wledig, mewn partneriaeth â chymdeithas sifil a llywodraethau.

Darllen mwy yma.