The team

Iwan Thomas

yw Prif Swyddog Gweithredol PLANED, ac ymunodd â’r sefydliad ym mis Hydref 2018 wedi 20 mlynedd yn gweithio yn y sector cyhoeddus.
Cyn ymuno â PLANED, Iwan oedd y Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am bum blynedd, a gweithiodd hefyd ar gyfer Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, fel Uwch Ymgynghorydd cyntaf yr Uned.
Ynghyd â Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, mae gan Iwan brofiad sylweddol o weithio ar draws y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector mewn partneriaeth ledled Cymru. Ymhlith ei swyddi gwirfoddol mwyaf diweddar mae bod yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Gwyddoniaeth Gogledd Cymru; Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Theatr Clwyd; ac Aelod o Fwrdd Cynghori Consortiwm Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru.
Mae Iwan yn angerddol am ddatblygu sgiliau ac ymgysylltu â’r gymuned, wedi iddo gael gwahoddiad i siarad mewn nifer o gynadleddau a seminarau cenedlaethol. Mae’n dod â phrofiad uniongyrchol i PLANED o ddatblygu’r model Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ledled Cymru, a chyflawni canlyniadau cynaliadwy i gymunedau mewn partneriaeth â chyflogwyr a gwleidyddion ar brosiectau allweddol o bwysigrwydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Ged Davies

Ymunodd Ged Davies â PLANED ym mis Medi 2016 ac ef yw ein cydlynydd prosiect Building Resilience in Catchments (BRICS). Wedi gweithio ym maes Llywodraeth Leol, i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bluestone National Park Resort ac fel Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, mae gan Ged brofiad sylweddol mewn meysydd fel archwilio, rheoli prosiectau a chynllunio busnes, iechyd amgylcheddol, cynllunio at argyfwng ac ymateb i ddigwyddiadau, gwyddoniaeth llygredd amgylcheddol, cynaliadwyedd, cadwraeth ac ymgysylltu â’r gymuned. Mae Ged, wrth arwain ar y prosiect BRICS i PLANED, wedi bod yn rhan weithredol o Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Arwain Sir Benfro. Mae Ged yn frwd dros hybu ymgysylltu â rheoli amgylcheddol.

Julie Davies

Ymunodd Julie Davies â PLANED ym mis Mehefin 2017, a hi yw ein Swyddog Cymorth Gweinyddol. Wedi gweithio o fewn Sir Benfro i Gyngor Rhanbarth De Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, PSM International, Birribi ac i PLANED yn y gorffennol, mae gan Julie brofiad sylweddol ym meysydd gweinyddu, gweithredu systemau a rheoli swyddfa. Mae Julie, wrth arwain ar gymorth gweinyddol, diogelu data a gweinyddu AD i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi’r Cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Tafarn Sinc, ac mae hi’n parhau i ddarparu cymorth gweinyddol pan fo angen. Mae Julie hefyd yn gyfrifol am weithredu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), monitro a chynnal y data mewnol, a chefnogi staff i ddefnyddio’r system.

John Ewart

Ymunodd John Ewart â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Cydlynydd DATRIS. Cyn ymuno â PLANED, bu John yn gweithio ym maes addysg fel Darlithydd Prifysgol, Athro Ysgol Uwchradd a Thiwtor Dysgu Oedolion. Wrth arwain ar y Prosiect DATRIS i PLANED, mae John hefyd wedi bod yn rhan weithredol o brosiectau eraill sy’n rhedeg o fewn y sefydliad gan gynnwys sefydlu’r Bws Cymunedol Digidol a chefnogi prosiectau LEADER. Mae John yn frwd dros hybu hygyrchedd gwybodaeth ddigidol i gymunedau gwledig. Yn benodol, mae’n canolbwyntio ar Dechnoleg Gwybodaeth ac ar ffotograffiaeth a chreu ffilmiau yn ogystal â hybu neuaddau pentref Sir Benfro.

Sarah Hughes

Ailymunodd Sarah Hughes â PLANED ym mis Gorffennaf 2018 a hi yw ein Swyddog Cyfranddaliadau Cymunedol Cydweithredol. Wedi gweithio ym maes datblygu gwledig, cymunedol a chynaliadwy ers dros 20 mlynedd, a sefydlu ei busnes ei hun yn 2016, mae gan Sarah brofiad ym meysydd ymgysylltu a rhyngweithio â’r gymuned, rheoli prosiectau, datblygu partneriaethau ac arferion amgylcheddol. Mae gwaith Sarah ar hyn o bryd yn cefnogi cymunedau i ddatblygu modelau cyllido amgen, fel ffordd o gynnal asedau cymunedol. Mae Sarah hefyd yn gweithio gyda swyddogion PLANED eraill i gynnal gweithdai a gweithgareddau rhwydweithio ledled Cymru ac ar sail drawsgenedlaethol.

Sophie Jenkins

Ymunodd Sophie Jenkins â PLANED ym mis Medi 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect ar gyfer y Prosiect Cymunedau Bryniau Preseli a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Wedi gweithio gyda Hanes Llandoch yn Llandudoch ar Brosiect Perllan y Bobl cyn ymuno â PLANED yn ogystal â chael gwreiddiau dwfn yn ardal y Preseli, mae gan Sophie brofiad sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, treftadaeth a chadwraeth amgylcheddol.

Anna Jones

Ymunodd Anna Jones â PLANED ym mis Gorffennaf 2018, a hi yw un o’n Swyddogion Lles Cymunedol a Gwydnwch ar y Prosiect CWBR. Mae gan Anna, sy’n fyfyrwraig raddedig o Oxbridge a fu’n gweithio fel cyfreithwraig gymwysedig cyn ymuno â PLANED, brofiad ymarferol sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, rôl esblygol y trydydd sector a chyngorau tref a chymuned, a’r llywodraeth leol, gan gynnwys allbwn strategol ar lefel sirol a lefel Llywodraeth Cymru. Mae Anna yn awyddus i barhau i hybu llais pobl ifanc, a datblygu sgiliau, prosiectau a gwydnwch ein cymunedau.

Emyr John

Ymunodd Emyr John â PLANED ym mis Chwefror 2016 ac ef yw ein Swyddog Monitro LEADER. Wedi gweithio yn Adran Adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin am dros 10 mlynedd yn ogystal â gweithio yn PLANED yn ôl yn 2002, mae gan Emyr brofiad sylweddol ym meysydd fel adfywio cymunedol, codi arian, rhaglenni cyllido Ewropeaidd, monitro ac archwilio. Mae Emyr, wrth fonitro a phrosesu hawliadau ariannol y rhaglen LEADER gyfredol i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys cynorthwyo cymunedau Sir Benfro i wneud cais am gyllid drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhoi cyngor arall ar gyllid cymunedol. Mae Emyr yn annog Prosiectau Cydweithredu LEADER rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol ac mae hefyd yn cynrychioli PLANED mewn cyfarfodydd LEADER rhanbarthol. Yn enedigol o Sir Benfro ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae’n hybu monitro prosiectau a systemau, rhannu arferion gorau, cydweithredu a rhwydweithio cymunedol.

Natalie Lang

Ymunodd Natalie Lang â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel Swyddog Prosiect LEADER. Arferai Natalie weithio i’r GIG, a daeth yn arweinydd iechyd ar gyfer rhaglen ‘Trechu Tlodi’ Llywodraeth Cymru yn Sir Benfro. Mae hi’n dod â phrofiad sylweddol i PLANED ym meysydd anghydraddoldebau iechyd, datblygu cymunedol, cynllunio strategol, cydlynu gwirfoddolwyr a rheoli prosiectau. Mae Natalie sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar raglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi grwpiau ac unigolion i fynegi eu creadigrwydd ac angerdd drwy brosiectau sydd â’r gallu i ddylanwadu ar y gymuned leol, iechyd a lles, adnoddau naturiol a diwylliannol, twristiaeth, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol. Mae Natalie yn frwd dros hybu gweithio mewn partneriaeth mewn prosiectau a ariennir gan LEADER i greu cyfleoedd newydd, a gwella cynaliadwyedd y prosiect y tu hwnt i gyllid LEADER.

Kate Lindley

Ailymunodd Kate Lindley â PLANED ym mis Chwefror 2016, a hi yw ein Rheolwr Prosiect Bryniau Preseli. Mae gan Kate dros 15 mlynedd o brofiad mewn datblygu gwledig gyda ffocws penodol ar dreftadaeth gymunedol, gwyliau cymunedol a thwristiaeth wledig. Gyda’i phrofiad sylweddol o ddatblygu a darparu prosiectau cydweithredu, trawswladol yn ei swydd flaenorol o fewn PLANED, mae Kate hefyd yn arwain ar ddatblygu cyfleoedd cydweithredu, trawswladol o dan y rhaglen LEADER a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd/Llywodraeth Cymru. Mae hi hefyd yn cefnogi’r gwaith o ddarparu nifer o brosiectau treftadaeth a thwristiaeth a ariennir gan LEADER. Mae gan Kate ddiddordeb mawr mewn defnyddio treftadaeth ddiwylliannol mewn twristiaeth o fewn cyd-destun cymunedol ac mae hi wedi cynrychioli PLANED mewn nifer o bartneriaethau lleol ac Ewropeaidd. Ymhlith sgiliau allweddol Kate mae ymgysylltu â’r gymuned, hwyluso, rheoli digwyddiadau, dehongli treftadaeth, rheoli partneriaethau, rheoli prosiectau a darparu hyfforddiant.

Ruth Lovell

Ymunodd Ruth Lovell â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Swyddog Cyfathrebu. Yn ei swydd flaenorol, bu Ruth yn gweithio fel Ymgynghorydd Cyfathrebu Ymchwil i Brifysgol Caerdydd, gan weithio â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy. Mae Ruth wedi gweithio ym maes polisi ac eiriolaeth amgylcheddol ers dros bymtheg mlynedd, gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel Swyddog Polisi Defnydd Tir ac Amgylchedd a gyda RSPB Cymru fel Eiriolwr Polisi, gan gynnwys secondiad i Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Yn ychwanegol i’r swyddi cyfathrebu strategol a chysylltiadau cyhoeddus, mae Ruth wedi gweithio mewn swyddi cadwraeth ymarferol: i Gyngor Caerdydd, gan sefydlu prosiectau amgylcheddol cymunedol mewn ardaloedd dinesig, rheoli prosiectau cadwraeth ar raddfa tirwedd yng Nghymru, a gweithio ar brosiectau cadwraeth rhyngwladol, yn Senegal, Cenia, Tansanïa a’r Ynys Las. Mae Ruth yn Gyfarwyddwr Gwirfoddol Ynni Cymunedol Sir Benfro ac yn Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Cadwch Gymru’n Daclus.

Buddig Meredith

Ailymunodd Buddig Meredith â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect LEADER. Wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ers dros 20 mlynedd, gan gynnwys cyfnod fel Swyddog Cyllido i Ganolfan Blant ac fel Rheolwr Canolfan Cyngor ar Bopeth, mae gan Buddig brofiad helaeth ym meysydd fel datblygu gwledig a busnes; rheoli prosiectau; gwaith cynghori; llunio cynnig; rheoli pobl; cydweithredu trawswladol; cynllunio strategol a gweithredol. Mae Buddig, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar y rhaglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn frwd dros hybu datblygu gwledig a hi yw’r Cydlynydd Lleol ar gyfer rhaglen Atebion Mentrus DTA yn Sir Benfro; ac mae hi hefyd wedi ei hyfforddi i ddarparu sesiynau gallu ariannol ac uchafu incwm i deuluoedd sy’n wynebu tlodi gwledig a thanwydd.

Jessica Morgan

Mae Jessica Morgan wedi bod yn gweithio i PLANED ers 2006, ac ar hyn o bryd hi yw’r Rheolwr Prosiect LEADER (Arwain Sir Benfro), gydag arbenigedd allweddol mewn adfywio gwledig, ymgysylltu â’r gymuned cyfranogol, a methodoleg LEADER. Mae Jessica wedi cynnal nifer o grwpiau ymgysylltu â’r gymuned a thematig, ac roedd hi’n allweddol yn y gwaith o ddatblygu Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd mewn partneriaeth â’r New Economics Foundation, sydd wedi cael ei ddefnyddio i wella dealltwriaeth o ddatblygu cynaliadwy. Ochr yn ochr â hwyluso, mae Jessica wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu grwpiau a phrosiectau, o feithrin grwpiau newydd i fentrau cymunedol mwy. Mae hyn yn cynnwys yn 2015, gweithio ar y prosiect effeithlonrwydd y gadwyn gyflenwi ar gyfer Cambrian Mountains Wool; rheoli’r prosiect Cymunedau fel Canolbwynt Bywyd Gwledig a ariennir gan Axis 4 RDP 1; a darparu hyfforddiant hwyluso ledled Cymru a’r UE. Roedd Jessica yn rhan o ddirprwyaeth Cymru a gyfrannodd at Senedd Wledig Ewrop yn 2017. Cafodd wahoddiad hefyd i fod yn rhan o adolygiad annibynnol Llywodraeth Cymru o’r sector Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru. Cyflwynwyd canfyddiadau’r adolygiad hwn i Ysgrifennydd y Cabinet yn 2018.

Nela Oliveira-Griffiths

Ymunodd Nela Oliveira-Griffiths â PLANED ym mis Mawrth 2016 wedi gweithio i ni o’r blaen rhwng 2002 a 2012, a hi yw ein Cynorthwyydd Cyllid a Chronfa Ddata. Ymhlith cyfrifoldebau Nela mae cyfrifon taladwy a derbyniadwy a datblygu a chynnal y cronfeydd data cyfrifeg a staff a ddefnyddir yn fewnol. Mae ei gwybodaeth ariannol a TG a sgiliau trefniadol wedi bod yn allweddol i ddarparu allbynnau ystadegol ac ariannol ac i gyflwyno hawliadau fel sy’n ofynnol gan ein rhoddwyr grantiau. Cymerodd Nela gyfnod sabothol o ddwy flynedd yn 2012 i gwblhau Diploma mewn astudiaethau Gweinyddu Busnes gyda ffocws penodol ar gyfrifeg ariannol a rheoli costau yng Ngholeg Camosun yn Victoria, BC, Canada.

Karen Scott

Ailymunodd Karen Scott â PLANED ym mis Tachwedd 2016, a hi yw ein Swyddog Ymgysylltu, gan arwain ar ymgysylltu â’r gymuned a mesur effaith. Mae gan Karen dros 30 mlynedd o brofiad yn y Trydydd Sector, gan gynnwys swyddi arwain mewn tri chyngor gwirfoddol sirol, ac mae ganddi brofiad sylweddol ym meysydd llywodraeth leol, partneriaethau traws-sector a rhedeg ei hymgynghoriaeth mentora a hyfforddi ei hun. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn dulliau arloesol o adeiladu cymunedau lleol wedi eu grymuso, mwy gwydn, gan gynnwys camau gweithredu i leihau a lleddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, ac mae hi wedi darparu prosiectau gan gynnwys ‘Clywed’, a’r Fforwm Cymunedol a Rhwydweithiau Gwerthfawrogi’r Amgylchedd. Mae Karen wedi cynrychioli PLANED mewn seminarau Ewropeaidd a thrawswladol; ac ar hyn o bryd mae hi’n arwain y gwaith o ddatblygu’r Rhwydwaith Economi Gylchol; ac yn rheoli’r prosiect peilot Lles Cymunedol a Gwydnwch. Ymhlith sgiliau allweddol Karen mae: ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid, cyd-gynhyrchu, rheoli prosiectau a phartneriaethau, mesur effaith, hwyluso a darparu hyfforddiant.

Jo Rees-Wigmore

Ymunodd Jane Roberts â PLANED ym mis Rhagfyr 2018 fel ein Swyddog Cyllid a Chaffael. Cyn dod i weithio i PLANED, bu Jane yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, gan gynnwys deuddeg mlynedd fel Arolygydd TAW, a dwy flynedd mewn tîm Ymchwilio i Dwyll. Ers symud i Gymru mae hi wedi gweithio gyda phrosiectau a ariennir drwy arian Ewrop o fewn Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro a Chastell Aberteifi.

Jane Roberts

joined PLANED in December 2018, as our Finance & Procurement Officer.

Before working for PLANED, Jane worked for HM Revenue & Customs, including twelve years as a VAT Inspector, and two years in a Fraud Investigation team. Since moving to Wales she has worked with European funded projects within Ceredigion County Council, Pembrokeshire County Council, and Cardigan Castle.

Emma Taylor

Ymunodd Emma Taylor â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Swyddog Prosiect Building Resilience in Catchments (BRICs), wedi treulio’r deng mlynedd flaenorol yn gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (PCNPA), gan weinyddu eu Cronfa Datblygu Cynaliadwy. Cyn hynny, bu Emma yn gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd, ei rhagflaenydd yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol a chyn hynny’r Cyngor Ymchwil Amaethyddol a Bwyd (AFRC). Wedi cyflawni swyddi mewn meysydd yn amrywio o ansawdd dŵr, gwyddoniaeth y pridd, atal a rheoli llygredd a strategaeth amaethyddol i reoli cronfeydd, mae Emma yn dod â phrofiad sylweddol i PLANED o weithio ag eraill i ddiogelu adnoddau naturiol a sicrhau dulliau mwy cynaliadwy o fyw. Mae Emma yn mwynhau’n arbennig gweithio gyda phobl i gyflawni canlyniadau ymarferol.

Liz Thomas

Ymunodd Liz Thomas â PLANED ym mis Chwefror 1999, a hi yw ein Rheolwr Swyddfa. Wedi gweithio yn y sector gwerthiant a lletygarwch ac fel hyfforddwr yng Ngholeg Sir Benfro cyn ymuno â PLANED, mae gan Liz brofiad sylweddol ym meysydd fel gweinyddu busnes, rheoli prosiectau, hyfforddiant, rheoli digwyddiadau a hwyluso. Mae Liz wedi bod yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys y Prosiect Lles Cymunedol a Gwydnwch, y Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol a’r Rhwydwaith Fforwm Cymunedol. Mae Liz yn frwd dros hybu pob agwedd ar ymgysylltu â’r gymuned, yn enwedig gweithio â Neuaddau Cymunedol; datblygu sgiliau a hyfforddiant yn dilyn gwaith yr Hyb Cymunedol a Sgiliau (prosiect CASH) a’r Clwb Sadwrn, gan ddarparu dosbarthiadau gwaith coed a choginio i ddisgyblion blwyddyn 10.

Benjamin Thorndyke

Ymunodd Benjamin Thorndyke â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Swyddog Rhwydweithio. Mae gan Ben, sydd wedi dychwelyd i Sir Benfro ar ôl byw mewn rhannau amrywiol o’r DU, brofiad sylweddol yn seiliedig ar ennill nifer o gymwysterau ym meysydd busnes a thwristiaeth. Ochr yn ochr â hyn mae wedi gweithio mewn swyddi marchnata, cyfathrebu ac adeiladu perthnasoedd i sefydliadau yn y sectorau twristiaeth, treftadaeth ac addysg. O fewn PLANED, mae Ben yn cydlynu a datblygu ystod o rwydweithiau sy’n golygu ei fod yn gweithio â nifer o randdeiliaid a sectorau, gan gynnwys bwyd a ffermio, treftadaeth, busnes, yr amgylchedd ac ymgysylltu, diogelu a datblygu cymunedol.

Cris Tomos

Ymunodd Matthew Townsend â PLANED ym mis Gorffennaf 2018 ac ef yw ein Swyddog Lles Cymunedol a Gwydnwch. Cyn ymuno â PLANED, bu Matt yn gweithio i PAVS fel Cysylltydd Cymunedol ac i Cancer Research UK fel Rheolwr Dysgu a Datblygu. Mae gan Matt brofiad sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, cymorth i’r trydydd sector, rheoli a datblygu gwirfoddoli, dysgu a datblygu, rheoli prosiectau ac AD. Mae Matt hefyd wedi bod yn rhan o ddarparu a datblygu gwaith arall gan PLANED gan gynnwys ymgysylltu â phlant a’r ieuenctid, hwyluso gweledol a recordio graffeg. Mae Matt yn frwd dros hybu ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, agendâu cydraddoldeb ac amrywiaeth, lles cymunedol a gwydnwch.

Matthew Townsend

joined PLANED in July 2018 and is our Community Well-Being and Resilience Officer. Prior to joining PLANED Matt has worked at PAVS as a Community Connector and Cancer Research UK as a Learning and Development Manager. Matt brings considerable experience in areas such as community engagement, third sector support, volunteer management and development, learning and development, project management and HR.

Matt has also been involved in delivering and supporting other work by PLANED including children and youth engagement, visual facilitation and graphic recording. Matt is a key driver in promoting engagement with children and young people, equality and diversity agendas and community well-being and resilience.