The team

Iwan Thomas

yw Prif Swyddog Gweithredol PLANED, ac ymunodd â’r sefydliad ym mis Hydref 2018 wedi 20 mlynedd yn gweithio yn y sector cyhoeddus.
Cyn ymuno â PLANED, Iwan oedd y Rheolwr Rhaglen Rhanbarthol ar gyfer Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru am bum blynedd, a gweithiodd hefyd ar gyfer Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, fel Uwch Ymgynghorydd cyntaf yr Uned.
Ynghyd â Gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, mae gan Iwan brofiad sylweddol o weithio ar draws y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector mewn partneriaeth ledled Cymru. Ymhlith ei swyddi gwirfoddol mwyaf diweddar mae bod yn Gadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr Gwyddoniaeth Gogledd Cymru; Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Theatr Clwyd; ac Aelod o Fwrdd Cynghori Consortiwm Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru.
Mae Iwan yn angerddol am ddatblygu sgiliau ac ymgysylltu â’r gymuned, wedi iddo gael gwahoddiad i siarad mewn nifer o gynadleddau a seminarau cenedlaethol. Mae’n dod â phrofiad uniongyrchol i PLANED o ddatblygu’r model Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol ledled Cymru, a chyflawni canlyniadau cynaliadwy i gymunedau mewn partneriaeth â chyflogwyr a gwleidyddion ar brosiectau allweddol o bwysigrwydd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Ged Davies

Ymunodd Ged Davies â PLANED ym mis Medi 2016 ac ef yw ein cydlynydd prosiect Building Resilience in Catchments (BRICS).
Wedi gweithio ym maes Llywodraeth Leol, i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Bluestone National Park Resort ac fel Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, mae gan Ged brofiad sylweddol mewn meysydd fel archwilio, rheoli prosiectau a chynllunio busnes, iechyd amgylcheddol, cynllunio at argyfwng ac ymateb i ddigwyddiadau, gwyddoniaeth llygredd amgylcheddol, cynaliadwyedd, cadwraeth ac ymgysylltu â’r gymuned.
Mae Ged, wrth arwain ar y prosiect BRICS i PLANED, wedi bod yn rhan weithredol o Grŵp Gweithredu Lleol LEADER Arwain Sir Benfro.
Mae Ged yn frwd dros hybu ymgysylltu â rheoli amgylcheddol.

Julie Davies

Ymunodd Julie Davies â PLANED ym mis Mehefin 2017, a hi yw ein Swyddog Cymorth Gweinyddol LEADER Arwain Sir Benfro. Wedi gweithio o fewn Sir Benfro i Gyngor Rhanbarth De Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, PSM International, Birribi ac i PLANED yn y gorffennol, mae gan Julie brofiad sylweddol ym meysydd gweinyddu, gweithredu systemau a rheoli swyddfa.
Mae Julie, wrth arwain ar gymorth gweinyddol, diogelu data a gweinyddu AD i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi’r Cynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Tafarn Sinc, ac mae hi’n parhau i ddarparu cymorth gweinyddol pan fo angen.
Mae Julie hefyd yn gyfrifol am weithredu ein system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM), monitro a chynnal y data mewnol, a chefnogi staff i ddefnyddio’r system.

John Ewart

Ymunodd John Ewart â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Cydlynydd DATRIS .
Cyn ymuno â PLANED, bu John yn gweithio ym maes addysg fel Darlithydd Prifysgol, Athro Ysgol Uwchradd a Thiwtor Dysgu Oedolion.
Wrth arwain ar y Prosiect DATRIS i PLANED, mae John hefyd wedi bod yn rhan weithredol o brosiectau eraill sy’n rhedeg o fewn y sefydliad gan gynnwys sefydlu’r Bws Cymunedol Digidol a chefnogi prosiectau LEADER.
Mae John yn frwd dros hybu hygyrchedd gwybodaeth ddigidol i gymunedau gwledig. Yn benodol, mae’n canolbwyntio ar Dechnoleg Gwybodaeth ac ar ffotograffiaeth a chreu ffilmiau yn ogystal â hybu neuaddau pentref Sir Benfro.

 

Sophie Jenkins

Ymunodd Sophie Jenkins â PLANED ym mis Medi 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect ar gyfer y Prosiect Cymunedau Bryniau Preseli a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.
Wedi gweithio gyda Hanes Llandoch yn Llandudoch ar Brosiect Perllan y Bobl cyn ymuno â PLANED yn ogystal â chael gwreiddiau dwfn yn ardal y Preseli, mae gan Sophie brofiad sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, treftadaeth a chadwraeth amgylcheddol.

Anna Jones

Ymunodd Anna Jones â PLANED ym mis Gorffennaf 2018, a hi yw un o’n Swyddogion Lles Cymunedol a Gwydnwch ar y Prosiect CWBR, a ariennir gan LEADER Arwain Sir Benfro.
Mae gan Anna, sy’n fyfyrwraig raddedig o Oxbridge a fu’n gweithio fel cyfreithwraig gymwysedig cyn ymuno â PLANED, brofiad ymarferol sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, rôl esblygol y trydydd sector a chyngorau tref a chymuned, a’r llywodraeth leol, gan gynnwys allbwn strategol ar lefel sirol a lefel Llywodraeth Cymru.
Mae Anna yn awyddus i barhau i hybu llais pobl ifanc, a datblygu sgiliau, prosiectau a gwydnwch ein cymunedau.

Emyr John

Ymunodd Emyr John â PLANED ym mis Chwefror 2016 ac ef yw ein Swyddog Monitro LEADER Arwain Sir Benfro. Wedi gweithio yn Adran Adfywio Cyngor Sir Caerfyrddin am dros 10 mlynedd yn ogystal â gweithio yn PLANED yn ôl yn 2002, mae gan Emyr brofiad sylweddol ym meysydd fel adfywio cymunedol, codi arian, rhaglenni cyllido Ewropeaidd, monitro ac archwilio.
Mae Emyr, wrth fonitro a phrosesu hawliadau ariannol y rhaglen LEADER gyfredol i PLANED, hefyd wedi chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys cynorthwyo cymunedau Sir Benfro i wneud cais am gyllid drwy Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) Llywodraeth Cymru yn ogystal â rhoi cyngor arall ar gyllid cymunedol.
Mae Emyr yn annog Prosiectau Cydweithredu LEADER rhwng Grwpiau Gweithredu Lleol ac mae hefyd yn cynrychioli PLANED mewn cyfarfodydd LEADER rhanbarthol. Yn enedigol o Sir Benfro ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae’n hybu monitro prosiectau a systemau, rhannu arferion gorau, cydweithredu a rhwydweithio cymunedol.

Natalie Lang

Ymunodd Natalie Lang â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel Swyddog Prosiect LEADER  Arwain Sir Benfro.
Arferai Natalie weithio i’r GIG, a daeth yn arweinydd iechyd ar gyfer rhaglen ‘Trechu Tlodi’ Llywodraeth Cymru yn Sir Benfro. Mae hi’n dod â phrofiad sylweddol i PLANED ym meysydd anghydraddoldebau iechyd, datblygu cymunedol, cynllunio strategol, cydlynu gwirfoddolwyr a rheoli prosiectau.
Mae Natalie sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar raglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi grwpiau ac unigolion i fynegi eu creadigrwydd ac angerdd drwy brosiectau sydd â’r gallu i ddylanwadu ar y gymuned leol, iechyd a lles, adnoddau naturiol a diwylliannol, twristiaeth, ynni adnewyddadwy a thechnoleg ddigidol.
Mae Natalie yn frwd dros hybu gweithio mewn partneriaeth mewn prosiectau a ariennir gan LEADER i greu cyfleoedd newydd, a gwella cynaliadwyedd y prosiect y tu hwnt i gyllid LEADER.

 

Ruth Lovell

Ymunodd Ruth Lovell â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Swyddog Cyfathrebu LEADER Arwain Sir Benfro.
Yn ei swydd flaenorol, bu Ruth yn gweithio fel Ymgynghorydd Cyfathrebu Ymchwil i Brifysgol Caerdydd, gan weithio â’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.
Mae Ruth wedi gweithio ym maes polisi ac eiriolaeth amgylcheddol ers dros bymtheg mlynedd, gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, fel Swyddog Polisi Defnydd Tir ac Amgylchedd a gyda RSPB Cymru fel Eiriolwr Polisi, gan gynnwys secondiad i Wasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
Yn ychwanegol i’r swyddi cyfathrebu strategol a chysylltiadau cyhoeddus, mae Ruth wedi gweithio mewn swyddi cadwraeth ymarferol: i Gyngor Caerdydd, gan sefydlu prosiectau amgylcheddol cymunedol mewn ardaloedd dinesig, rheoli prosiectau cadwraeth ar raddfa tirwedd yng Nghymru, a gweithio ar brosiectau cadwraeth rhyngwladol, yn Senegal, Cenia, Tansanïa a’r Ynys Las.
Mae Ruth yn Gyfarwyddwr Gwirfoddol Ynni Cymunedol Sir Benfro ac yn Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Cadwch Gymru’n Daclus.

Buddig Meredith

Ailymunodd Buddig Meredith â PLANED ym mis Ionawr 2018, a hi yw ein Swyddog Prosiect LEADER Arwain Sir Benfro.
Wedi gweithio yn y sector gwirfoddol ers dros 20 mlynedd, gan gynnwys cyfnod fel Swyddog Cyllido i Ganolfan Blant ac fel Rheolwr Canolfan Cyngor ar Bopeth, mae gan Buddig brofiad helaeth ym meysydd fel datblygu gwledig a busnes; rheoli prosiectau; gwaith cynghori; llunio cynnig; rheoli pobl; cydweithredu trawswladol; cynllunio strategol a gweithredol.
Mae Buddig, sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar y rhaglen LEADER Arwain Sir Benfro i PLANED, yn frwd dros hybu datblygu gwledig a hi yw’r Cydlynydd Lleol ar gyfer rhaglen Atebion Mentrus DTA yn Sir Benfro; ac mae hi hefyd wedi ei hyfforddi i ddarparu sesiynau gallu ariannol ac uchafu incwm i deuluoedd sy’n wynebu tlodi gwledig a thanwydd.

 

Nela Oliveira-Griffiths

Ymunodd Nela Oliveira-Griffiths â PLANED ym mis Mawrth 2016 wedi gweithio i ni o’r blaen rhwng 2002 a 2012, a hi yw ein Cynorthwyydd Cyllid a Chronfa Ddata.
Ymhlith cyfrifoldebau Nela mae cyfrifon taladwy a derbyniadwy a datblygu a chynnal y cronfeydd data cyfrifeg a staff a ddefnyddir yn fewnol. Mae ei gwybodaeth ariannol a TG a sgiliau trefniadol wedi bod yn allweddol i ddarparu allbynnau ystadegol ac ariannol ac i gyflwyno hawliadau fel sy’n ofynnol gan ein rhoddwyr grantiau. Cymerodd Nela gyfnod sabothol o ddwy flynedd yn 2012 i gwblhau Diploma mewn astudiaethau Gweinyddu Busnes gyda ffocws penodol ar gyfrifeg ariannol a rheoli costau yng Ngholeg Camosun yn Victoria, BC, Canada.

 

Jo Rees-Wigmore

Penodwyd Jo i arwain Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro ym mis Tachwedd 2017.

Fel Syrfëwr Siartredig ac arbenigwr tai y bu Jo yn gweithio am dros 20 mlynedd. Mae hi wedi gweithio yn y sector cyhoeddus a phreifat ar ddatblygiadau masnachol a phreswyl ar raddfa fawr, cytundebau mentrau ar y cyd a gweithio mewn partneriaeth, gan weithio’n agos â Llywodraeth Cymru yn aml. Mae hi hefyd wedi bod yn diwtor, awdur ac arholwr i Brifysgol wedi ei lleoli yn y de Ddwyrain, ar gyrsiau yn ymwneud ag adeiladu a datblygu eiddo. Mae ganddi hefyd brofiad sylweddol ar lefel bwrdd, wedi iddi wasanaethau ar fwrdd Cymdeithas Tai Sir Benfro a Millbay Homes.

Mae ei swydd yn cynnwys datblygu capasiti PCLT fel menter gynaliadwy, gredadwy ac entrepreneuraidd, gan greu cyfleoedd newydd i bobl leol gael byw yn Sir Benfro ac arddangos fforddiadwyedd ac ansawdd gwirioneddol er mwyn sicrhau gwydnwch tai hirdymor.

Mae Jo yn angerddol am y byd eiddo ac mae hi wrth ei bodd o gael bod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn a’r cyfleoedd y gall ei greu yn Sir Benfro sy’n agos at ei chalon. Mae Jo, sy’n gefnogwr brwd o adran iau Narberth RFC, yn mwynhau amrywiaeth o chwaraeon gwledig, ar y tir mawr a’r môr ac i’w gweld yn aml mewn sioeau amaethyddol lleol gyda’i defaid Suffolk pedigri.

 

Jane Roberts

Ymunodd Jane Roberts â PLANED ym mis Rhagfyr 2018 fel ein Swyddog Cyllid a Chaffael.

Cyn dod i weithio i PLANED, bu Jane yn gweithio i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, gan gynnwys deuddeg mlynedd fel Arolygydd TAW, a dwy flynedd mewn tîm Ymchwilio i Dwyll. Ers symud i Gymru mae hi wedi gweithio gyda phrosiectau a ariennir drwy arian Ewrop o fewn Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro a Chastell Aberteifi.

Emma Taylor

Ymunodd Emma Taylor â PLANED ym mis Ionawr 2018 fel ein Swyddog Prosiect Building Resilience in Catchments (BRICs), wedi treulio’r deng mlynedd flaenorol yn gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (PCNPA), gan weinyddu eu Cronfa Datblygu Cynaliadwy.
Cyn hynny, bu Emma yn gweithio i Asiantaeth yr Amgylchedd, ei rhagflaenydd yr Awdurdod Afonydd Cenedlaethol a chyn hynny’r Cyngor Ymchwil Amaethyddol a Bwyd (AFRC).
Wedi cyflawni swyddi mewn meysydd yn amrywio o ansawdd dŵr, gwyddoniaeth y pridd, atal a rheoli llygredd a strategaeth amaethyddol i reoli cronfeydd, mae Emma yn dod â phrofiad sylweddol i PLANED o weithio ag eraill i ddiogelu adnoddau naturiol a sicrhau dulliau mwy cynaliadwy o fyw. Mae Emma yn mwynhau’n arbennig gweithio gyda phobl i gyflawni canlyniadau ymarferol.

Liz Thomas

Ymunodd Liz Thomas â PLANED ym mis Chwefror 1999, a hi yw ein Rheolwr Swyddfa.
Wedi gweithio yn y sector gwerthiant a lletygarwch ac fel hyfforddwr yng Ngholeg Sir Benfro cyn ymuno â PLANED, mae gan Liz brofiad sylweddol ym meysydd fel gweinyddu busnes, rheoli prosiectau, hyfforddiant, rheoli digwyddiadau a hwyluso.
Mae Liz wedi bod yn chwarae rhan weithredol yn cefnogi gwaith arall gan y sefydliad gan gynnwys y Prosiect Lles Cymunedol a Gwydnwch, y Rhwydwaith Adeiladau Cymunedol a’r Rhwydwaith Fforwm Cymunedol.
Mae Liz yn frwd dros hybu pob agwedd ar ymgysylltu â’r gymuned, yn enwedig gweithio â Neuaddau Cymunedol; datblygu sgiliau a hyfforddiant yn dilyn gwaith yr Hyb Cymunedol a Sgiliau (prosiect CASH) a’r Clwb Sadwrn, gan ddarparu dosbarthiadau gwaith coed a choginio i ddisgyblion blwyddyn 10.

 

Cris Tomos

Ymunodd Matthew Townsend â PLANED ym mis Gorffennaf 2018 ac ef yw ein Swyddog Lles Cymunedol a Gwydnwch. Cyn ymuno â PLANED, bu Matt yn gweithio i PAVS fel Cysylltydd Cymunedol ac i Cancer Research UK fel Rheolwr Dysgu a Datblygu. Mae gan Matt brofiad sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, cymorth i’r trydydd sector, rheoli a datblygu gwirfoddoli, dysgu a datblygu, rheoli prosiectau ac AD.
Mae Matt hefyd wedi bod yn rhan o ddarparu a datblygu gwaith arall gan PLANED gan gynnwys ymgysylltu â phlant a’r ieuenctid, hwyluso gweledol a recordio graffeg. Mae Matt yn frwd dros hybu ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, agendâu cydraddoldeb ac amrywiaeth, lles cymunedol a gwydnwch.

Matthew Townsend

Ymunodd Matthew â PLANED ym mis Gorffennaf 2018 ac ef yw ein Swyddog Lles Cymunedol a Gwydnwch. Cyn ymuno â PLANED, bu Matt yn gweithio i PAVS fel Cysylltydd Cymunedol ac i Cancer Research UK fel Rheolwr Dysgu a Datblygu. Mae gan Matt brofiad sylweddol ym meysydd fel ymgysylltu â’r gymuned, cymorth i’r trydydd sector, rheoli a datblygu gwirfoddoli, dysgu a datblygu, rheoli prosiectau ac AD.

Mae Matt hefyd wedi bod yn rhan o ddarparu a datblygu gwaith arall gan PLANED gan gynnwys ymgysylltu â phlant a’r ieuenctid, hwyluso gweledol a recordio graffeg. Mae Matt yn frwd dros hybu ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, agendâu cydraddoldeb ac amrywiaeth, lles cymunedol a gwydnwch.