Hyfforddiant a hwyluso

Meithrin Capasiti

Mae PLANED yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau ar gyfer sefydliadau sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, gan gynnwys hyfforddiant mewnol pwrpasol i ddiwallu eich anghenion.

Byddwn yn eich arwain a’ch ysgogi i ddefnyddio eich sgiliau, gwybodaeth a phrofiad i gyflawni eich nodau.

Byddai grŵp cymunedol/rhwydwaith neu brosiect yn hoffi datblygu agweddau ar eu gwaith ac maen nhw angen hyfforddiant, neu fentora sy’n gysylltiedig â’r prosiect neu weithgaredd.

Gallwn ddarparu’r gwasanaethau HYFFORDDI canlynol:

 • Datblygu Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau
 • Ymgysylltu â dinasyddion, cyfranogiad a chyd-gynhyrchu
 • Sefydlu fforwm cymunedol
 • Gweithdy Darparu Datblygiad Cynaliadwy a chynllunio prosiectau yn gynaliadwy.
 • Datblygu eich sefydliad neu eich rhwydwaith – cynllunio ar gyfer y dyfodol.
 • Manteisio i’r eithaf ar eich treftadaeth

 

Hyfforddiant Gwyliau a Digwyddiadau

Yn rhedeg fel rhaglen pedair wythnos gyda sesiynau 2 awr un noson yr wythnos dros bedair wythnos olynol. Mae’r sesiynau’n rhoi sylw i:

 • Gynllunio digwyddiadau ac asesu risg
 • Ariannu eich digwyddiad – gan gynnwys cyllidebu a nawdd
 • Cyhoeddusrwydd a hyrwyddo
 • Trwyddedu

Yn ogystal, gellir trefnu dosbarth meistr ‘Gwyrddu Eich Digwyddiad’ neu ‘Marchnata drwy Gyfryngau Cymdeithasol’.

Anogir cyfranogwyr i fynychu’r holl sesiynau a derbyn tystysgrif a chopi o lawlyfr Trefnu Digwyddiadau a Gwyliau Cymunedol PLANED.

 

Rhaglenni Treftadaeth Gymunedol

Os hoffai eich cymuned alluogi unrhyw un gyda diddordeb mewn treftadaeth leol i ddysgu am eu treftadaeth, manteisio arno neu ei fwynhau, gallwn helpu.

Bydd hyfforddwr treftadaeth gymunedol PLANED yn arwain y grŵp hanes lleol ar sut i ymchwilio a dehongli eu treftadaeth leol.  Bydd pob grŵp yn mynychu chwe sesiwn hyfforddi cymunedol. Ar ddiwedd y rhaglen, bydd y grŵp yn trefnu arddangosfa gyhoeddus yn eu cymuned i ddathlu eu llwyddiannau.

 

Pecynnau Cymorth a Hyfforddiant

Gall PLANED ddarparu amrywiaeth arbenigol o BECYNNAU CYMORTH arbenigol a gefnogir gan wasanaeth HYFFORDDI os hoffai eich sefydliad greu eu gweledigaeth eu hunain, cynllunio gweithredu neu drefnu digwyddiadau. Mae enghreifftiau yn cynnwys:

 • Pecyn Cymorth ar gyfer ymwybyddiaeth a chynllunio prosiect
 • Hyfforddiant ar weithdai ‘sut i greu gweledigaeth / cynllunio gweithredu’
 • Hyfforddiant ar weithdy economi lleol ‘Cau’r Tyllau’
 • Anabledd Cymru – Pasio ymlaen! Codi Ymwybyddiaeth o Anabledd

NODER: Gall unrhyw rai o’r gwasanaethau gael eu pecynnu fel cyrsiau preswyl gan ddefnyddio darparwyr llety lleol a llysgenhadon.