Ein taith

Mae PLANED yn bartneriaeth a arweinir gan y gymuned a sefydlwyd fel menter gymdeithasol, Ymddiriedolaeth Datblygu, elusen a chwmni cyfyngedig drwy warant, gydag aelodau’r Bwrdd a chynrychiolwyr o gymunedau ac o’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Mae gennym dros 30 mlynedd o brofiad o roi datblygiad gwledig integredig ar waith drwy gefnogi menter, amaethyddiaeth gynaliadwy a thwristiaeth, treftadaeth a gweithgareddau amgylcheddol, drwy ymgysylltu cymunedol a chyfranogiad.

Rydym yn annog diwylliant o fenter sy’n cefnogi pobl i fanteisio ar eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u brwdfrydedd cymunedol – i ddiogelu eu dyfodol. Cyflawnir hyn drwy ddarparu mentrau wedi’u teilwra’n lleol, sy’n adeiladu ar gryfderau presennol cymunedol a grymuso pobl leol, tra bod sicrhau ymdrech mewn un ardal o ddatblygiad yn ychwanegu gwerth i ardaloedd eraill.

Rydym yn sefydliad sy’n gweithio gyda chymunedau daearyddol a chymunedau o ddiddordeb i nodi, datblygu a rhoi prosiectau cynaliadwy ar waith sy’n gwella lles y gymuned sy’n canolbwyntio ar gamau gweithredu hirdymor, integredig a chydweithredol.

Ein stori

Mae PLANED wedi esblygu dros amser, ac mae ganddo hanes hir a balch o adfywio gwledig a chymorth ar gyfer datblygiad a arweinir gan y gymuned. Yn 1986, bu i grŵp o wirfoddolwyr oedd wedi gweithio’n llwyddiannus gyda’i gilydd i arbed adeilad pwysig yn Arberth ar gyfer defnydd cymunedol ffurfio Menter Wledig Taf a Chleddau (TCRI).

Gan weithio yn Rhaglen Wledig Awdurdod Datblygu Cymru bryd hynny, rydym wedi gallu arloesi adfywio yn seiliedig yn y gymuned. Fe wnaeth y llwyddiant hwn arwain y ffordd i ffurfio Gweithredu ar gyfer Cymunedau Gwledig De Sir Benfro (SPARC). Yn 1991 roedd SPARC yn un o’r 137 o grwpiau a ddewiswyd gan yr Undeb Ewropeaidd i gynnal cynllun peilot y rhaglen LEADER. Mae egwyddorion sylfaenol LEADER yn cynnwys dull integredig o’r gwaelod i fyny o ddatblygu lleol a arweinir gan y gymuned, gan ddefnyddio technegau arloesol, profi’r farchnad arloesol a threialu, a phartneriaeth ag eraill.

Gallwch ddarllen rhagor am y prosiectau SPARC a roddwyd ar waith o dan y rhaglenni ariannu gwahanol yma.

Yn dilyn adolygiad strategol o SPARC yn 2002, sefydlwyd Partneriaethau ar gyfer Gweithredu Lleol a Rhwydweithiau ar gyfer Menter a Datblygu neu PLANED.

Mae PLANED wedi dathlu 30 mlynedd o weithredu dros gymunedau gwledig yn ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn yr adeilad lle dechreuodd y cyfan, Bloomfield yn Arberth.

Gallwch weld ein stori yma.