Cyfranogiad cymunedol, cynrychiolaeth a lles

Mae PLANED yn cefnogi cymunedau o le a diddordeb; yn eu helpu i fod yn gryfach, yn fwy economaidd a gwydn; ac yn annog arfer gorau drwy fanteisio ar gyfleoedd i wneud pethau drostynt eu hunain.

Mae PLANED yn cefnogi llais y gymuned i gael gwrandawiad gan annog gweithredu ar y cyd a thrafodaeth ar lefel gymunedol.  Drwy ddatblygu cynlluniau gweithredu a fforymau cymunedol, mae PLANED yn cefnogi gwytnwch cymunedol gwledig drwy nodi cyfleoedd ar gyfer cyfleusterau cymunedol, gan sicrhau bod gan gymunedau fynediad at wasanaethau a roddir i setliadau mwy trefol drwy bartneriaeth ac arloesi, a datblygu gwasanaethau gwledig i fodloni anghenion y gymuned.

Byddwn yn annog lles gwell ac integreiddio drwy helpu cymunedau i brofi ‘The Five Ways to Wellbeing’.

Cefnogaeth ac Ymgysylltu Cymunedol

Rydym yn defnyddio offer a methodoleg pwrpasol i’r gymuned er mwyn ymgysylltu gyda’r gymuned.

Rydym yn defnyddio nifer o ddulliau ymgysylltu ‘Creu Gweledigaeth’, Arolygon, Ymchwil Gweithredu, Datblygu yn seiliedig ar asedau, fforymau a thrafodaethau ar-lein, sgyrsiau cymunedol (e.e. Sgyrsiau Cabon), Ymgysylltu â phobl ifanc, damcaniaeth newid, mapio, digwyddiadau a chelfyddydau.

Cynllunio Gweithredu a Chynlluniau Datblygu Ardal

Mae Cynllun Gweithredu yn rhoi trosolwg o’r gymuned gyfan, yn nodi angen lleol a chyfleoedd lleol, yn cynrychioli edrych ymlaen ar y newidiadau mae’r gymuned am eu gweld, ac yn nodi’r sefydliadau sydd eu hangen i helpu i roi’r Cynllun ar waith. Gall y Cynlluniau Gweithredu hyn arwain at gryfhau’r grwpiau sy’n bodoli eisoes a chreu rhai newydd, gwella a chreu amwynderau lleol a chyfleoedd newydd i gysylltu â strategaethau a Chynlluniau Datblygu Ardal Hwb.

Gallwch weld enghreifftiau o Gynlluniau Gweithredu blaenorol yma.

Cefnogi Fforymau a Chymdeithasau Cymunedol

Er mwyn symud y Cynllun Gweithredu ymlaen, mae PLANED yn cefnogi’r gymuned i ffurfio Fforwm Cymunedol (lle nad oes un yn bodoli eisoes) sy’n agored i holl aelodau’r gymuned.  Bydd PLANED yn paratoi cyhoeddusrwydd, trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau, rhannu arfer da a chefnogi’r Fforwm Cymunedol drwy wella cyfathrebu a chyfeirio at brosiectau a sefydliadau partner. Anogir a chefnogir aelodau’r Fforwm Cymunedol i sefydlu gweithgorau perthnasol i ddatblygu cynigion prosiect a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu.

Cefnogi Prosiectau a Mentrau

Nodir prosiectau mewn Cynlluniau Gweithredu Cymunedol a Chynlluniau Datblygu Ardal Hwb. Mae dull PLANED o ‘droi syniadau yn gamau gweithredu’ yn annog gweithgorau i edrych ar gryfderau a chyfleoedd sy’n bodoli yn lleol, ar gyfer prosiectau penodol, yr hyn y gellir ei wneud yn lleol a phwy all helpu, ac yna nodi’r camau nesaf, er enghraifft cysylltu â darparwyr gwasanaeth ac ati.

Drwy nifer o fentrau gall PLANED gynnig cymorth ariannol ar gyfer prosiectau a nodwyd mewn Cynlluniau Gweithredu Cymunedol a Chynlluniau Datblygu Ardal Hwb sy’n cyfrannu at adfywio a thwf economaidd lleol.

Am wybodaeth am gyllid y prosiect cysylltwch information@planed.org.uk 

Rhwydweithiau a Chynrychiolaeth

Mae PLANED yn helpu cymunedau i gydweithio a rhwydweithio.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, cysylltwch â’n Swyddog Rhwydweithiau: Benjamin Thorndyke

e-bost: benjamint@planed.org.uk