Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol Sir Benfro

Mae’r prosiect yn gynllun peilot dwy flynedd, wedi’i ariannu gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro. Bydd yn archwilio sut all cynghorau tref a chymuned ddatblygu llesiant a chydnerthedd cymunedol, trwy ymgysylltu â’u cymunedau i ddatblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau llesiant lleol. Bydd y rhain yn bwydo i mewn ac yn llywio’r Asesiad a’r Cynllun Llesiant sirol a wneir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Bydd hefyd yn edrych ar sut y gall Cynghorau Tref a Chymuned gefnogi’r gwaith o gyflwyno Cynllun Llesiant Sir Benfro.

Bydd y prosiect yn –

  • Cefnogi hyd at 12 o gynghorau lleol i ddatblygu asesiadau a chynlluniau llesiant ar lefel gymunedol (helpu pobl i feddwl am lesiant a chydnerthedd yn eu cymunedau a sut allant gyfrannu)
  • Datblygu a defnyddio offer asesu ymgysylltu a llesiant newydd a chynhyrchu pecyn cymorth
  • Annog a chefnogi gweithgareddau prosiect llesiant a chydnerthedd cymunedol arloesol
  • Gwerthuso’r dysgu i’w rannu gyda’r BGC ac eraill yn Sir Benfro a thu hwnt