Bwrsari Sir Benfro PLANED

Mae’n bleser gan PLANED fod yn gweithio mewn partneriaeth â Bluestone a’r Retreats Group i gynnig bwrsari gwerth £1,500 ar gyfer pobl ifanc 18-21 mlwydd oed yn y sir, sydd ar fin cychwyn addysg uwch.

2019 fydd blwyddyn gyntaf Bwrsari Sir Benfro PLANED. Bob blwyddyn bydd yn canolbwyntio ar un o brif sectorau economaidd y sir.

Ar gyfer blwyddyn gyntaf y bwrsari, y maes dan sylw fydd y Sector Twristiaeth a Lletygarwch.

Gan fod y sector twristiaeth a lletygarwch ar hyn o bryd yn cyflogi dros 17% o weithlu’r sir, yn fras, rydym eisiau helpu i hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y sector, ar bob lefel; yn ogystal â’r ffaith eu bod ar gael drwy gydol y flwyddyn, ar sail amser llawn, gyda chyfleoedd i ddatblygu gyrfa.

Sut i ymgeisio

Mae’r Bwrsari yn £1,500 am y flwyddyn academaidd 2019-2020, a bydd yn cael ei dalu mewn tri rhandaliad tymhorol o £500 os bydd yr ymgeisydd yn parhau i fod mewn addysg uwch.

Mae’r Bwrsari yn agored i bobl ifanc 18-21 mlwydd oed sy’n byw yn Sir Benfro ac sy’n gwneud cais i unrhyw sefydliad addysg uwch yn y Deyrnas Unedig i gychwyn eu hastudiaethau yn nhymor yr hydref 2019.

Bydd disgwyl i bob ymgeisydd am y bwrsari gwblhau tasg fer, hyd at 250 o eiriau, ar bwysigrwydd y sector i Sir Benfro – nawr ac yn y dyfodol.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais yma

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i bursary@planed.org.uk  erbyn y dyddiad cau, sef 29 Ebrill 2019.