Amaethyddiaeth gynaliadwy ac adnoddau naturiol

Sefydlodd PLANED Rhwydwaith Amaethyddiaeth Gynaliadwy Sir Benfro fel fforwm i ffermwyr a thirfeddianwyr i drafod syniadau ac i ddatblygu cyfleoedd sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth gynaliadwy.  Mae’n hyrwyddo arferion ffermio sy’n amddiffyn a gwella strwythur y pridd, bioamrywiaeth a thirwedd, addasu i newid yn yr hinsawdd, ailgylchu gwastraff, a chynhyrchu neu ddefnyddio ynni adnewyddadwy.

Mae’n hyrwyddo arallgyfeirio ar ffermydd, a chydweithredu rhwng ffermwyr ac elfennau eraill yn economi y sir, gan gynnwys bwyd, twristiaeth ac ynni. Ers i’r Rhwydwaith gael ei sefydlu yn 2006, mae dros 50 o seminarau, gweithdai neu ymweliadau fferm wedi’u trefnu, gyda ffocws ar arferion amaethyddol cynaliadwy ac ar y cyngor a’r cymorth ariannol sydd ar gael i ffermwyr.